Search form

Génesis 37

Sc'oplal José xchi'uc sbanquiltac

1Li Jacobe te icom nacluc ta Canaán ti bu to'ox inaqui li stote. 2Li'i ja' sc'oplal xnich'nabtac li Jacobe.

C'alal lec xa ch'ium querem li Josee, yich'oj xa'ox vuclajuneb (17) jabil, te co'ol chchabi xchijic xchi'uc li sbanquiltaque. Ja' li yalabic Bilha xchi'uc Zilpae; ja' li yan antsetic yu'un Jacobe. Li Josee bat yalbe stot ti chopol c'usi tspasic li sbanquiltaque.

3Li Israele ja' toj lec sc'anoj li Josee; ja' mu sta jech sc'anoj li yantic xnich'nabtaque, yu'un li Josee ja'o ivoc' ti c'alal mol xa'ox li Jacobe. Jech lic spasbe jlic sc'u', lec c'upil sba, ep ta chop sts'il. 4C'alal laj yil sbanquiltac ti ja' no'ox stuc lec c'anbil yu'un stotique, lic scontrainic; me jutuc mu'yuc xa tsc'opanic.

5Li Josee ivaychin. Laj yalbe ya'ay li sbanquiltaque, pero yo'to la scontrainic o. 6Jech laj yalbe:

—A'yo ava'yic, ta jcholboxuc li c'usi la jvaychine. 7Laj quil ta jvayech ti jcotoltic oyutic ta trigoaltic ta jchuctic ta jujuchuc li trigoe. Li jchuc jchucbil trigoe ilic, tuc' la sva'an sba. Li achucbil trigoic vo'oxuque la set sbaic ta stojol li cu'une; la snijan sbaic ta stojol —xi.

8Itac'ovic li sbanquiltaque:

—¿Me yu'un vo'ot cha'och ta ajvalilal cu'uncutic? ¿Me yu'un vo'ot ta xlic apasuncutic ta mantal? —xutic.

Yantic to te lic scontrainic ta sventa li xvayeche xchi'uc ta sventa ti c'u x'elan ic'opoje.

9Li Josee ivaychin yan velta noxtoc. La xcholbe noxtoc li sbanquiltaque, jech laj yalbe:

—Livaychin yan velta noxtoc. Ta jvayech laj quil la snijan sbaic ta jtojol li c'ac'ale, xchi'uc li ue, xchi'uc buluchib (11) c'analetic —xut.

10C'alal laj yalbe stot xchi'uc sbanquiltac ti c'u x'elan ivaychin li Josee, tsots ic'opanat yu'un li stote. Jech laj yal:

—¿C'usi smelol ti jech lavaychine? ¿Me yu'un ta to jquejan jbacutic ta atojol xchi'uc ame' xchi'uc li abanquiltaque? —x'utat.

11Li sbanquiltaque te xa xti'et yo'ntonic ta stojol. Yan li stote te ta snopilan c'usi smelol.

Li Josee ichonat batel yu'un sbanquiltac

12C'alal i'ech' xa'ox jayibuc c'ac'ale, li sbanquiltac Josee ibatic ta Siquem, yu'un bat sa'ic bu oy lec sve'el xchij li stotique. 13Li Israele jech laj yalbe li Josee:

—Li abanquiltaque te oyic ta Siquem ta xchabiic li chijetique, pero ta jc'an chbat aq'uel —xut.

—Lec oy, xu' chbat jq'uel —xi li Josee.

14—Lec oy, bat q'uelo c'u x'elan li abanquiltaque xchi'uc li chijetique. Xasut me tal ta ora xtal avalbun ca'ay c'u x'elanic —xi li Israele.

Li Israele te oyic ta stenlejaltic Hebrón ti c'alal la stac batel li Josee. C'alal ic'ot ta Siquem li Josee, 15te ich'ay ta be ta jamalaltic. Te itaat yu'un jun vinic. Jech ijac'bat:

—¿C'usi chat'un? —x'utat.

16—Yu'un ta jt'un jbanquiltac. Vo'ote, ¿me mu xana' bu ta xchabi li xchijique? —xi.

17—Mu'yuc xa li' oyique. Oy laj yalic ca'ay ti chbatic ta Dotane —xi li vinique.

Li Josee ibat st'un li sbanquiltaque; te c'ot sta ta Dotán. 18Li banquilaletique laj yilic ta nom li yits'inique. C'alal nom to x'ech' batele, la xchapanic ti ta smilique. 19Jech laj yalbe sbaic:

—Q'uelavilic, le' xa xtal li boch'o ivaychine. 20Ja' lec bat jmiltic. Jiptic ochel ta vomlum; xu' chcaltic ti ilaj ta ti'el ta bolome. Te chquiltic c'usi chc'ot ta pasel ta sventa li xvayeche —xut sbaic.

21C'alal laj ya'ay jech li Rubene, tsc'an ta spoj li Josee, jech laj yal:

—Ja' lec mu jmiltic. 22Mu xamalbeic xch'ich'al. Ja' no'ox bat jipic ta vomlum le' ta xocol banamile, pero mu me xavac' ac'obic ta stojol —xi.

Jech laj yal li Rubene yu'un tsc'an jech ac'o coluc li Josee, yu'un la snop ti ts'acal ta stac sutel yo' bu comen li stotique. 23C'alal ic'ot José yo' bu oy li sbanquiltaque, la sloc'beic li sc'u' slapoj batele. 24La stsaquic; bat sjipic ta vomlum. Li vomlume mu'yuc c'usi oy, xchi'uc lec taquin. 25Ts'acal te ichotiic; ive'ic.

C'alal sbats'ilic ve'ele, laj yilic te stsaletic tal ismaeletic liquemic tal ta Galaad. Te xcuchojic tal ta camello perfumeetic, bálsamo, xchi'uc mirra, yu'un chbat xchonic ta Egipto. 26Li Judae jech laj yalbe li sbanquiltac xchi'uc yits'inabe:

—¿C'usi ta jtatic o ti ta jmiltic li quits'intique, xchi'uc ti mu xcaltic ti ta jmiltique? 27Ja' lec ti ja' no'ox ta jchonbetic batel li ismaeletique; ja' chopol me ta jmiltique yu'un ja' mero jchi'iltic ta voq'uel —xi.

Scotolic toj lec laj ya'yic ti jech yal li Judae. 28C'alal ijelovic li jbolomaletique, ja' li madianetique, la sloq'uesic ta vomlum li Josee; la xchonbeic batel li ismaeletique. Ja' jtob (20) ta sep saquil taq'uin stojol laj yaq'uic. Jech laj yiq'uic o batel ta Egipto li Josee.

29C'alal ibat ta vomlum li Rubene, mu'yuc xa te la sta ta yut vomlum li Josee, la sli' sc'u' yu'un toj chopol laj ya'ay. 30Ibat ta ora yo' bu oy li yits'inabe, jech laj yalbe:

—Li quereme mu'yuc xa te oy. ¿C'usi ta jpas li vu'une? —xi.

31Jech la smilic jcot biq'uit tentsun. La sbonbeic xch'ich'al ta sc'u' li Josee. 32Ta ora bat yac'beic yil li stotique. Jech c'ot yalbeic: “Oy la jtacutic jlic c'u'il li'i. Q'uelo lec avil me ja', o me mu ja'uc sc'u' li anich'one”, xutic c'otel.

33Li Jacobe laj yotquin, jech laj yal: “¡Ja' sc'u' li jnich'one! Te c'usi chonbolomal la sti'”, xi. 34Jech te la sli' sc'u' li Jacobe; la slap c'u'il sventa me'nal ti ch'ixlajan ta lapele. Ep c'ac'al laj yoc'ta, laj yat yo'nton ta sventa ti icham li xnich'one. 35Scotol li squeremetic xchi'uc stsebetique la spatbeic yo'nton li stotique, pero li stuque muc sc'an patbel yo'nton. Ja' no'ox te chlic yoc'ta yan velta li xnich'one, jech laj yal: “Mu xch'ay ta co'nton o li jnich'one. Ep ta jna'; ja' to chch'ay ta co'nton me bat jchi'in ta yavil ch'ulelale”, xi.

36Li madianetique te c'ot xchonic ta Egipto li Josee. La xchonbeic jun vinic, Potifar sbi. Ja' yajcoltaubbail ta abtel faraón te ta Egipto, xchi'uc ja' banquilal soldado yu'un.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index