Search form

Génesis 39

Sc'oplal José xchi'uc yajnil Potifar

1C'alal i'ic'at batel ta Egipto li Josee, oy jun egipto vinic, Potifar sbi. Ja' la sman comel ti c'alal te yic'ojic batel li ismaeletique. Li Potifare ja' xchi'il ta abtel li faraone, xchi'uc ja' banquilal soldado yu'un. 2Pero li Josee te ono'ox chi'inbil yu'un li Muc'ul Diose, jech toj lec ibat yu'un c'usi la spas c'alal te oy ta sna li yajvale, ja' li egipto vinique. 3Li yajvale laj yil ti chi'inbil yu'un Muc'ul Dios li Josee yu'un lec ibat scotol li c'usi la spase. 4Jech lec i'ilat yu'un yajval li Josee. Li Potifare la stic' ta scoltaubbail ta abtel stuc li Josee, xchi'uc la stic' ta jchabina yu'un. Ja' laj yac'be sventain scotol li c'usitic oy yu'une. 5C'alal laj yac'be sventain José li sna Potifare xchi'uc scotol li c'usitic oy yu'une, li Muc'ul Diose laj yac'be ep bendición li Potifare. Lec ibat c'usitic oy yu'un te ta sna xchi'uc c'usitic oy yu'un ta yosil. 6C'alal yac'ojbe xa ta sc'ob José scotol c'usitic oy yu'un li Potifare, mu'yuc c'usi chlo'ilaj o yo'nton yu'un; ja' xa no'ox tst'uj c'usi tsc'an tsve'.

Li Josee lec c'upil sba, lec c'ac'al vinic. 7C'alal i'ech' xa'ox jayibuc c'ac'ale, li yajnil Potifare ipich'aj yo'nton yu'un li Josee. Jech laj yalbe:

—La' jchi'in jbatic ta vayel —xut.

8Pero li Josee muc xch'un, jech la stac'be:

—Q'uelavil, li cajvale yac'ojbun jventain scotol li c'usitic oy yu'une, jech mu xlo'ilaj yo'nton ta sventa ti li' oyune. 9Mu'yuc boch'o yan tsots yabtel li' ta anaic jech chac c'u cha'al vu'un. Li cajvale yac'ojbun ta jc'ob scotol li c'usi oy yu'une. Ja' xa no'ox mu'yuc jventainojot li vo'ote yu'un yajnilot. Jech ¿c'u yu'un ta jpas li c'usi toj chopole, xchi'uc ti ja' sventa ta jta o jmul ta stojol Diose? —xut li antse.

10Li antse scotol c'ac'al te xvulvun ta stojol li Josee yu'un tsc'an chchi'in ta vayel. Pero li Josee mu'yuc ono'ox la xch'un. 11Ta yan c'ac'al c'alal i'och abtejuc ta yut na li Josee, ja'o mu junuc boch'o te oy. 12Li antse la stsacbe ta sc'u' li Josee, jech laj yalbe:

—La' jchi'in jbatic ta vayel li'i —xut.

Li Josee iloc' ta anil. Te initbat comel li sc'u'e; te stsacoj icom li antse. 13C'alal laj yil ti te la scomtsan li sc'u'e xchi'uc ti iloc' batel ta anile, 14laj yic'an ta ora li smozotac te oyic ta snae, jech laj yalbe:

—Q'uelavilic, li jmalale laj yic'butic tal jun Hebreo vinic yu'un tal yixtanutic ta c'op. Te i'och sq'uelun yu'un tsc'an chiyuts'intaun, pero li vu'une tsots li'avan. 15C'alal laj ya'ay ti bats'i tsots li'avane, iloc' ta anil. Li' xa losol icom ta anil li sc'u'e —xut.

16Li antse la snac'be sc'u' li Josee, ja' to ti c'alal ivul tal li smalale. 17C'alal ivul li smalale, lic xcholbe ya'ay jech chac c'u cha'al laj yal ono'oxe. Jech laj yalbe:

—Li hebreo vinic, ja' li amozo laj avic' tale, i'och yo' bu oyune yu'un tsc'an ox chiyuts'intaun. 18Pero c'alal laj ya'ay ti tsots li'avane, iloc' ta anil, jech li' losol icom yu'un li sc'u'e. 19Ja' jech la spasbun li amozoe —xut.

C'alal laj ya'ay c'usi i'albat yu'un yajnil li yajval Josee, bats'i tsots i'ilin. 20Jech la stsac li Josee. Laj yal mantal ti ac'o stiq'uic ta chuquel yo' bu chucajtic li jchuqueletic yu'un ajvalile. Jech te i'och o ta chuquel li Josee. 21Pero li Muc'ul Diose te ono'ox xchi'inoj li Josee; lec la xc'uxubin. Jech lec i'ilat yu'un li banquilal jchabichuquinabe. 22Jech ja' i'ac'bat sventain scotol li jchuqueletique. Li Josee ja' xa lic yal mantal ta scotol li c'usitic tsc'an pasel tee. 23Li banquilal jchabichuquinabe mu xa persauc la sq'uel ti c'u yepal sventainoj li Josee. Yu'un te chi'inbil yu'un Muc'ul Dios li Josee, jech lec ibat yu'un scotol li c'usitic la spase.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index