Search form

Génesis 4

Sc'oplal c'usi ic'ot ta pasel yu'un Caín xchi'uc Abel

1Li Adane la xchi'in sbaic xchi'uc li yajnile, ja' li Evae. Li Evae lic xchi'in yol. Ivoc' li yole, Caín sbi, jech laj yal li Evae: “Oy xa jun jquerem; ja' laj yac'bun li Muc'ul Diose”, xi. 2Ts'acal ivoc' noxtoc li Abele, ja' li yits'in Caine. Li Abele ja' yabtel ta sts'un chij. Yan li Caine ja' yabtel tsts'un c'usitic chloc' ta banamil.

3C'alal i'ech' xa'ox jayibuc jabile, li Caine te laj yich'be tal ta smoton Muc'ul Dios li sat c'usitic sts'unoje. 4Jech ec li Abele laj yich'be tal ta smoton Muc'ul Dios sba yoltac xchij ti lec jubenique. Li Muc'ul Diose lec laj yil li Abele xchi'uc li matanal laj yaq'ue.5Yan li Caine mu'yuc lec i'ilat xchi'uc li matanal laj yaq'ue. Jech tsots lic ilinuc li Caine; isoc sat ta jyalel. 6Jech i'albat yu'un li Muc'ul Diose: “¿C'u yu'un ti solel cha'iline, ti cotsbijem asate? 7Me chajel li c'usi chanope, mu xastsalot li sc'ac'al avo'ntone. Pero me mu xajele, li mulile te xa smalaojot yu'un ac'o xastsalot. Pero vo'ot xu' chatsal ti me chac'ane”, x'utat.

8Ta yan c'ac'al li Caine laj yic' batel ta paxal li yits'ine. C'alal te oyic xchibalic ta te'tique, li Caine lic stsac li yits'ine; te la smil comel. 9Li Muc'ul Diose jech la sjac'be li Caine:

—¿Bu oy li avits'in Abele? —xut.

—Mu jna'. ¿Me yu'un ja' cabtel ta jchabi li quits'ine? —xi itac'ov.

10Jech i'albat yu'un li Muc'ul Diose:

—¿C'u yu'un ti jech laj apase? Li xch'ich'al avits'in laj amalbee x'avet ta jtojol, yu'un chisc'anbun vocol ti ac'o jchapanote. 11Ja' yu'un ta xata ep avocol. Chopol chabat o, xchi'uc chaloc' o batel li' ta banamil ti bu i'uch' batel xch'ich'al li avits'in laj amile. 12Ac'o me cha'abtej ta banamil, pero mu'yuc ta xac' sat li c'usitic chats'une. Jech noxtoc jcotcovil chabat o. Mu'yuc bu chata ti xu' chacux avo'ntone —x'utat.

13Li Caine jech la stac'be li Muc'ul Diose:

—Li vu'une mu xcuch cu'un li tsatsal tojol mulil chavac'bune, 14yu'un chatacun loq'uel li' ta banamil, xchi'uc ti jcotcovil chibat avu'un. Jech chinamaj o batel ta atojol. Mu'yuc bu ta jta o ti xu' ta jcux co'ntone. C'alal me oy bu chistaicune, boch'ouc no'ox xu' chismilicun —xi.

15Li Muc'ul Diose jech la stac'be:

—Me oy boch'o chasmilote, vucub velta ta xich'be stojol —xi.

Ja' yu'un li Muc'ul Diose laj yac'be senyail ta sbec'tal li Caine, yu'un jech mu xmilat ti me oy bu chtaat yu'un li cristianoetique. 16Li Caine iloc' batel yo' bu ic'opanat yu'un li Muc'ul Diose. Te bat nacluc ta Nod ta xocon Edén ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'al.

Sc'oplal smomnich'nabtac Caín

17Li Caine lic xchi'in sbaic xchi'uc li yajnile, jech lic xchi'in yol. La svoq'ues jun querem, Enoc sbi. Li Caine te la sliques jun lum; Enoc laj yac'be sbi jech c'u cha'al sbi li xnich'one. 18Li Enoque inich'naj, Irad sbi. Li Irade inich'naj, Mehujael sbi. Li Mehujaele inich'naj, Metusael sbi. Li Metusaele inich'naj, Lamec sbi. 19Li Lameque la sa' chib yajnil. Li june, Ada sbi; li yane, Zila sbi. 20Li Adae ivoc' jun squerem, Jabal sbi. Ja' te ilic sts'unubalic li boch'otic carpana no'ox tspasilan batel snaic, ti ja' jts'unvacaxetic no'oxe. 21Li Jabale ivoc' jun yits'in, Jubal sbi. Ja' te ilic sts'unubal li boch'otic sna' stijic arpa, xchi'uc ti sna'ic sjupanel amae. 22Yan li Zilae la svoq'ues jun querem, Tubal-caín sbi. Ja' jtentaq'uin ibat, yu'un oy c'usitic la spasan ta bronce taq'uin, xchi'uc ta tsatsal taq'uin. Li Tubal-caine ivoc' jun yixlal, Naama sbi.

23Ta yan c'ac'al li Lameque jech laj yalbe li yajniltaque, ja' li Ada xchi'uc Zila:

“A'yo ava'yic lec c'usi chacalboxuc:

laj xa jmil jun vinic ta scoj la syayijesun,

xchi'uc la jmil jun querem ta scoj la smajun.

24Me ta xpacbat sutel vucub velta me oy boch'o ta smil li Caine,

ta jventa li vu'une ac'o pacbatuc sutel

vuclajuneb xchanvinic (77) velta li boch'o chismilune”, xut.

Yoxibal yol xnich'onic Adán xchi'uc Eva

25Li yajnil Adane la xchi'in yol yan velta. Jech ivoc' jun squerem; Set laj yac'beic sbi. Jech laj yal: “Li Diose laj to yac'bun jun col; ja' xq'uexol li Abel ti la smil li Caine”, xi.

26Li Sete ivoc' jun xnich'on, Enós laj yac'be sbi. Ja' to te ilic yich'ic ta muc' li Muc'ul Diose.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index