Search form

Génesis 40

Li Josee laj yalbe smelol chib vaychiletic

1Ts'acal to c'alal jech ic'ot ta pasele, li banquilal j'ac'ya'lel ts'usub yu'un ajvalile xchi'uc li banquilal jpaspan yu'une la sta smulic ta stojol li yajvalique, ja' li ajvalil te ta Egiptoe. 2Li ajvalil faraone i'ilin ta stojol li chib j'abteletic yu'une, ja' li banquilal j'ac'ya'lel ts'usub, xchi'uc li banquilal jpaspanetic yu'une. 3Jech la stic'an ta chuquel ta sna li jchabichuquinab yu'une, ja' te yo' bu chucul li Josee. 4Li jchabichuquinabe laj yac'be ta sc'ob José li chib j'abteletic yu'un ajvalile. Ep c'ac'al te tiq'uilic ta chuquel.

5Ta yan ac'ubal, ivaychin li banquilal j'ac'ya'lel ts'usube, xchi'uc li banquilal yu'un jpaspane, pero oy smelol li xvayechic jujunique. 6Ta sob yoc'omal ibat li Josee yu'un bat sq'uel, pero toj ep chat yo'ntonic c'ot sta. 7Jech la sjac'be:

—¿C'u yu'un ti ep chavat avo'ntonique, yu'un xvinaj lec ta asatic? —xut.

8Itac'ovic:

—Yu'un oy jvayechcutic, pero mu'yuc boch'o chiyalbuncutic c'usi smelol —xiic.

—¿Me mu xu' yu'un chiyalbutic c'usi smelol li Diose? Albicun ca'ay c'usi li avayechique —xut.

9Li banquilal j'ac'ya'lel ts'usube lic yalbe ya'ay José li c'usi la xvaychine.

Jech laj yalbe:

—Laj quil jpets ts'usub ta jvayech. 10Oy oxjec sc'ob. Li ts'usube iq'uelumaj, inichin. Ta ora icom sat, lec i'ic'ub li sate. 11Li vu'une te quich'ojbe li svaso faraone. La jtul li sat ts'usube; la jpits'be ta svaso li faraone. Ts'acal bat cac'be ta sc'ob li faraone —xi.

12Li Josee jech laj yal:

—Li avayeche ja' jech smelol: Li oxjec sc'ob ts'usub laj avile ja' smelol oxib c'ac'al. 13Ta oxib c'ac'al ta xchapan amul li faraone, yu'un ta xac'bot avabtel yan velta. Jech vo'ot chlic avac'be c'usi yuch' li ajvalil jech chac c'u cha'al avabtel ono'oxe. 14C'alal me ic'ot ta pasel le'e, avocoluc na'un me; c'uxubinun me. Albo ya'ay faraón ti ac'o sloq'uesun ta chuquel ec li vu'une. 15Li vu'une te laj yelc'anicun tal ta yosilal hebreoetic. Mu snupin ti li' tiq'uilun ta chuquele yu'un mu'yuc c'usi chopol jpasoj —xi.

16C'alal laj yil banquilal jpaspan ti toj lec smelol li xvayech iloq'uesbat yu'un Josee, jech lic yal ec li xvayeche:

—Li c'usi la jvaychin eq'ue, laj quil cajal ta jol oxib bic'tal moch saquil pan. 17Li slajeb moch ta yoxcojale, ep ta chop panetic te oy. Ja' sventa li faraone. Pero ital mutetic; tal sve'ic li pan ta moch cajal ta jole —xi.

18Li Josee jech la stac'be:

—Li avayeche ja' jech smelol: Li oxib moch laj avile ja' smelol oxib c'ac'al. 19Ta oxib c'ac'al ta xchapan c'u x'elan amul li faraone. Ta xac'ot ta joc'anel ta te'. Jech ta xtal mutetic; ja' ta sti'ic li abec'tale —xut.

20Ta yoxibal c'ac'ale, ja' sc'ac'alil la spas q'uin li faraone yu'un its'aqui sjabilal. Jech la spasic jun muc'ta q'uin xchi'uc li j'abteletic yu'une. Li faraone laj yal mantal ta stojol scotol li boch'otic yic'oj ta q'uel q'uin ti ac'o loc'uc ta chuquel li banquilal j'ac'ya'lel ts'usube xchi'uc li banquilal jpaspan yu'une. 21Li ajvalile la xcha'ac'be yabtel yan velta li banquilal j'ac'ya'lel ts'usube. Jech lic yac'be yan velta pasem ya'lel ts'usub yuch' li faraón jech chac c'u cha'al yabtel ono'oxe. 22Yan li banquilal jpaspane iloc' mantal ti ac'o bat yich' joc'anel ta te' jech chac c'u cha'al i'albat smelol xvayech yu'un li Josee. 23Pero li banquilal j'ac'ya'lel ts'usub yu'un li faraone, muc xt'ab ta yo'nton c'usi albil yu'un li Josee.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index