Search form

Génesis 41

Li Josee laj yalbe smelol xvayech li faraone

1C'alal i'ech' xa'ox chib jabile ivaychin li faraone, ta xvayech laj yil te va'al ta ti' uc'um, Nilo sbi. 2Laj yil iloc' tal ta uc'um vuccot me' vacax, lec c'upilic sba, lec jubenic; te ibat ve'icuc ta ti' uc'um. 3Ts'acal iloc' tal yan vuccot me' vacax ven baquic ta jyalel, toj chopolic ta q'uelel. Te laj yac' sbaic ta ti' uc'um ta nopol yo' bu oy li yantic lec jubenique. 4Li vuccot me' vacax ven baquique, ja' bat sti'ic li vuccot me' vacax lec jubenique.

Li faraone toj julovel ic'ot. 5C'alal i'och svayel yan veltae, ivaychin noxtoc. Laj yil vuclic sat trigo oy lec sbec', lec c'upilic sba. Ta jbej no'ox ste'el loq'uemic li vuclique. 6Ts'acal iloc' tal yan vuclic trigo mu'yuc lec sbec', mats'emic, yu'un isactaquij no'ox ta ic'. 7Pero li vuclic ti mu'yuc leque ive'van. Ja' bat sve' li vuclic ti lec yac'oj sbeq'ue.

Li faraone toj julovel ic'ot. Ja' to laj yil ti ta xvayech no'oxe. 8C'alal isacub osil ta yoc'omale, toj ep chlo'ilaj yo'nton laj ya'ay. Jech laj yal mantal ti ac'o talicuc scotol li bijil viniquetique xchi'uc li jt'unuletic te ta Egiptoe. Li faraone la xchol li c'usi laj yil ta xvayeche, pero me junuc mu'yuc boch'o la sna' c'usi smelol. 9Ja' yu'un li banquilal j'ac'ya'lel ts'usub yu'un ajvalile, jech laj yalbe li faraone:

—Li' ta orae laj xa cotquin ti ta melel chopol c'usi la jpase. 10C'alal la'ilin ta jtojolcutic jchi'uc li banquilal jpaspane, laj aval mantal ti ac'o bat stic'uncutic ta chuquel li jchabichuquinabe. 11Oy jun ac'ubal livaychincutic jchi'uc li banquilal jpaspane, pero oy lec smelol li jvayechcutic jujununcutique. 12Oy jun querem te jchi'inojcutic ta chuquel; ja' hebreo vinic. Ja' smozo li banquilal soldadoe. Ja' la jcholbecutic ya'ay li jvayechcutique. Jech te lic yalbuncutic c'usi smelol. 13Scotol li c'usi laj yalbuncutique ja' jech ic'ot o ta pasel. Li vu'une laj quich' cabtel yan velta; li yane laj yich' joc'anel ta te' —xi.

14Ja' yu'un li faraone te lic stac ta iq'uel li Josee. Jech ta ora bat yich' loq'uesel tal ta chuquel. Li Josee la sloc' lec sjol; la slap lec yan sc'u'. Jech ibat ta stojol li faraone. 15Li faraone jech laj yalbe:

—Oy jvayech, pero mu'yuc boch'o xu' yu'un chiyalbun c'usi smelol. Ca'yoj ac'oplal ti vo'ot xu' avu'un chavalbe smelol c'alal me oy bu laj ava'ay jun vaychile —xut.

16Itac'ov li Josee:

—Li vu'une mu'yuc c'usi jna' jtuc. Ja' no'ox Dios xu' chac' ta na'el lec smelol li avayeche, ajvalil faraón —xi.

17Li faraone jech laj yalbe li Josee:

—Ta jvayech laj quil te va'alun ta ti' uc'um Nilo. 18Te ta uc'um iloc' tal vuccot me' vacaxetic, lec jubenic, lec c'upilic sba. Te bat ve'icuc ta ti' uc'um. 19Ts'acal iloc' tal yan vuccot me' vacaxetic, ven baquic ta jyalel, toj chopolic ta q'uelel. Mu'yuc ono'ox bu jech xquil toj ven baquic vacaxetic li' ta scotol Egipto. 20Li me' vacaxetic ti toj baquique, ti toj chopolic ta q'uelele, ja' bat sti'ic li yan me' vacaxetic lec jubenique. 21Ac'o me i'och ta xch'utic, pero mu xvinaj yu'un bisil ven baquic o jech chac c'u cha'al iloq'uic tale.

“Jech toj julovel lic'ot. 22Ts'acal livaychin yan velta noxtoc. Laj quil oy vuclic sat trigo, oy lec sbec', lec c'upilic sba. 23Ts'acal iloc' tal yan vuclic sat trigo, mu'yuc lec sbec', mats'emic, sactaquijemic no'ox ta ic'. 24Li trigo ti mats'emique, ja' bat sve'ic li vuclic lec c'upilic sbae. Laj xa jcholbe ya'yic scotol li bijil viniquetique, pero me junuc mu'yuc boch'o xu' yu'un chiyalbun c'usi smelol —xi.

25Ja' yu'un li Josee jech la stac'be li faraone:

—Li chib avayeche, ajvalil, jun no'ox smelol. Yu'un li Diose ja' laj yac'bot avil li c'usi ta to spase. 26Li vuccot me' vacax lec c'upilic sba, xchi'uc lec jubenique, ja' smelol vucub jabil lec tsatin li c'usi ta jts'untique. Ja' co'ol smelol xchi'uc li vuclic trigo lec c'upilic sba laj avile. Ja' co'ol smelol li avayeche. 27Li vuccot me' vacax ts'acal iloc' tal, ti ven baquic, ti toj chopolic ta q'uelele, ja' smelol vucub jabil. Ja' co'ol smelol xchi'uc li vuclic trigo ti mats'em ti sactaquijem ta ic' laj avile. Le'e ja' smelol ti chtal vucub jabil vi'nale. 28Ja' jech chac c'u cha'al laj xa calbot ava'ye, ajvalil. Li Diose chayac'bot avil c'usi ta to spas. 29Li vucub jabil chtale, ep ta xloc' trigo ta scotol li Egiptoe. 30Ts'acal ta xtal yan vucub jabil puru vi'nal. Mu'yuc xa boch'o cht'ab ta yo'nton ti c'alal ep to'ox c'usi iloc' li' ta Egiptoe, yu'un li vi'nal chtale xu' tsmil scotol li c'usitic oy ta banamile. 31Yu'un toj tsots li vi'nal chtale, mu xa xvinaj me oy to'ox c'usi ep iloc'. 32Ajvalil, ti jech chib velta jmoj snitoj sba lavaychine, ja' svinajeb ti persa chc'ot ta pasel yu'un li Diose, xchi'uc ti mu xa jaluc chbat yu'une.

33“Ja' yu'un, ajvalil, ja' lec sa'o junuc vinic ti lec bije xchi'uc ti lec sna' c'usi tspase. Ja' ac'o sventain ti c'u smuc'ul avosilale. 34Ajvalil, ja' jech xapas chac li'i: Va'ano its'inal ajvaliletic ta jujun lum ti c'u smuc'ul avosilale. Ja' ac'o comuc ta yac'olic stsobel li trigo ti c'alal ja'o lec chac' vucub jabile. Jujun ta vo'vo' anmul ac'o sloq'ues scotol li cristianoetique. 35Ac'o stsobic scotol li trigo ta jujun lum ti c'alal lec to sjabilal chtale. Ac'o stsobic li trigoe. Vo'ot chaventain atuc yu'un jech oy sve'elic li cristianoetic ta jujun lume. 36Jech ep trigo tsobbil chcom li' ta scotol ti c'u smuc'ul aventainoje. Jech mu xchamic ta vi'nal li cristianoetic ti c'alal chtal vucub jabil vi'nal li' ta Egiptoe —xi li Josee.

I'och ta xchibal ajvalil li Josee

37Scotol li c'usitic laj yal Josee, toj lec laj ya'yic li faraón xchi'uc xchi'iltac ta abtele. 38Ja' yu'un li faraone jech laj yalbe li xchi'iltac ta abtele:

—¿Me oy bu ta jtatic yan vinic xana'ic jech chac li'i ti yich'ojbe sbijil Diose? —xi.

39Li faraone jech laj yalbe li Josee:

—Mu'yuc boch'o yan jech bij jech chac c'u cha'al li vo'ote, yu'un ja' Dios laj yac'bot ana' scotol li c'usi laj avale. 40Vo'ot chaventain li jpasubmantale. Vo'ot chapas ta mantal scotol li jchi'iltac li' ta jlumale. Ja' no'ox vu'un banquilal ajvalil chic'ot avu'un. 41Q'uelavil, vu'un jtuc ta jtic'ot ta ajvalilal ta scotol ti c'u smuc'ul slumal Egiptoe —xi.

C'alal laj yal jeche, 42la sloq'ues li yixtolal sc'ob sventa ajvalilal ti yich'oj sello yu'une. La xojbe ta sc'ob li Josee. Ta ora lic yal mantal ti ac'o yac'beic slap c'u'iletic pasbil ta lino ti ven lequique, xchi'uc ac'o xojbeic ta snuc' jlic nats'il pasbil ta c'anal taq'uin. 43Ts'acal laj yac' muyuc ta xchibal careta ti te no'ox nabal chbat ta spat scareta li faraone. Laj yal mantal ti ac'o avanicuc batel ta ba'yucbe yu'une: “¡Jamic be!”, xiic batel. Ja' jech ic'ot ta pasel c'alal la sventain scotol c'u smuc'ul slumal Egipto li Josee.

44Li faraone jech laj yalbe li Josee:

—Manchuc me vu'un ajvalilun, pero mu'yuc boch'o xu' c'usi tspas ta stuc no'ox me mu'yuc avaloj mantal li vo'ote —xi.

45Li faraone Zafnat-panea laj yac'be sbi ta egipto c'op li Josee. Laj yac'be yic' jun tseb, Asenat sbi; ja' stseb pale Potifera te ta lum On. Jech lic sventain o scotol Egipto banamil li Josee. 46Li Josee yich'oj xa'ox lajuneb xcha'vinic (30) jabil ti c'alal laj yiq'uic batel ta stojol faraone, ja' li ajvalil ta Egiptoe.

Li Josee la sc'opan comel li faraone, lic sjapu xanubal ta scotol Egipto. 47Li vucub jabil ti sc'oplal lec yox ora chtale, lec ich'i scotol li c'usitic la sts'unic te ta banamile. 48Ja' yu'un li Josee la stsob scotol li trigo ta sjunul Egipto banamil ti vucub jabil lec laj yaq'ue. Ti c'u yepal itsob yu'un li cristianoetic ta jujun slumalique, te no'ox la snac'an comel ta jujun lum. 49Li trigo la stsob Josee, bats'i ep ta jyalel. Xco'laj xchi'uc yi' ta ti' uc'um ti mu xa stac' atele. Yu'un bats'i ep li trigoe, mu'yuc la sbis comel yu'un mu xa stac' ich'el ta venta c'u yepal.

50C'alal mu'yuc to'ox chtal li tsatsal vi'nale, li Josee ivoc' chib yol xnich'onic xchi'uc li yajnil Asenate. 51Li sba xnich'one Manasés laj yac'be sbi, yu'un jech laj yal: “Li Diose la xch'aybun ta co'nton ti c'u x'elan jvocole xchi'uc li cuts' calaltaque”, xi. 52Li xchibal xnich'one Efraín laj yac'be sbi, yu'un jech laj yal: “Li Diose laj yac'bun jnich'nab li' ta lum yo' bu ep laj quich' vocole”, xi.

53C'alal i'ech' li vucub jabil ti lec laj yac' li trigo te ta Egiptoe, 54ja'o ilic li vucub jabil puru vi'nale. Jech ital tsots vi'nal jech chac c'u cha'al laj ono'ox yal li Josee. Ta scotol banamiletic ital li vi'nale. Ja' xa no'ox te ta Egipto ti mu'yuc vi'nale yu'un oy ep sve'elic. 55C'alal ijapatic ta vi'nal scotol li cristianoetic te ta Egipto banamile, ibatic ta stojol li faraone; bat sc'anbeic li trigoe. Li faraone jech laj yalbe scotol li egiptoetique: “Ja' bat c'opanic li Josee. Ja' xach'unic li c'usi chayalboxuque”, xut.

56Ta sventa ti tsots vi'nal ta scotol Egiptoe, jech li Josee lic sjaman scotol li snail trigo bu snac'anoje. Yu'un jech xu' ac'o yich'ic chonbel scotol li egiptoetique yu'un yantic tstsatsub batel li vi'nale. 57Te italic ta Egipto scotol li cristianoetic ta yantic banamile, yu'un tal smanbeic trigo li Josee, yu'un ta scotol banamil mu'yuc xa bu sta sve'elic.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index