Search form

Génesis 42

Ibatic ta Egipto sbanquiltac li Josee

1C'alal laj ya'ay Jacob ti oy ep trigo te ta Egiptoe, jech laj yalbe li xnich'nabe: “¿C'usi chapasic ti te no'ox aq'uelq'uelbe aba asatique? 2Yu'un ca'yoj ti oy trigo te ta Egiptoe. Ja' lec batanic te ta Egipto; bat manic tal jtrigotic, yu'un jech mu xijcham ta vi'nal”, xi.

3Ja' yu'un li lajuneb sbanquiltac Josee ibatic ta Egipto, bat smanic tal strigoic. 4Pero li Jacobe muc xac' batel li Benjamine, ja' li yits'in Josee. Yu'un li Jacobe la snop ti oy yic'al oy c'usi xu' chopol chc'ot ta pasel ta stojole. 5Li xnich'nabtac Israele ep boch'otic xchi'inojic batel ta Egipto yu'un bat smanic tal strigoic ec. Yu'un ta scotol Canaán banamil oy ep vi'nal.

6Li Josee ja' xchibal ajvalil te ta Egipto banamil, xchi'uc ja' oy ta sventa chchonbe batel trigo scotol li boch'ouc no'ox ta xc'ote. C'alal ic'otic li sbanquiltaque, la squejan spatan sbaic ta stojol. 7C'alal laj yil sbanquiltac li Josee, laj yotquin, pero muc xac' ta ilel ti xotquin ti ja' sbanquiltaque. Tsots la sc'opan, jech la sjac'be:

—¿Bu liquemoxuc tal li vo'oxuque? —xut.

Itac'ovic:

—Liquemuncutic tal ta Canaán banamil yu'un tal jmancutic jtrigocutic —xiic.

8Ac'o me laj yotquin sbanquiltac li Josee, pero li stuquique muc xotquinic me ja' li yits'inique. 9Li Josee te it'ab ta yo'nton li xvayech ono'ox ta vo'onee. Jech lic yalbe li sbanquiltaque:

—Li vo'oxuque jpamuc'tavanejoxuc no'ox. Ja' no'ox tal aq'uelic c'u x'elan xu' avu'unic chatsalic li jlumalcutique —xut.

10—¡Mo'oj, mu jechuc! Li vu'uncutique ja' no'ox tal jmancutic jtrigocutic li'i. 11Li vu'uncutique jun no'ox jtotcutic jcotolcutic. Lec ono'ox jc'oplalcutic; lec ich'biluncutic ta muc'. Mu'yuc baq'uin ti ja' no'ox chipamuc'tavancutique —xiic.

12—Altic chavalic. Ja' no'ox tal aq'uel avilic c'u x'elan xu' chatsalic li jlumalcutique —xi laj yalilan li Josee.

13Itac'ovic:

—Vu'uncutic ti li' oyuncutic ta atojole, lajchabuncutic (12) ta voq'uel. Jun no'ox jtotcutic jcotolcutic; te nacaluncutic ta Canaán. Li quits'incutique te icom xchi'in li jtotcutique. Li yan quits'incutique mu'yuc xa te jchi'ucutic —xiic.

14Pero li Josee jech lic yalbe noxtoc:

—Ja' no'ox jech chac c'u cha'al laj xa calboxuque. Li vo'oxuque ja' no'ox tal apamuc'tauncutic. 15Oy c'usi ta jpas ta sventa ta jq'ueltic me melel, o me mu meleluc, li c'usi laj avalique. Ta sbi faraón ta xcal ti mu'yuc chasutic batel li'i, ja' to me ital li avits'inic chavalique. 16Sutanic junucal yu'un ac'o bat yic' tal li avits'inique. Li yantique li' chcomic ta chuquel. Jq'ueltiquic me melel li c'usi laj avalique, o me mu meleluc, o me ja' melel ti ja' no'ox tal apamuc'tauncutique. Ta sventa faraón jech jamal chacalboxuc ti jech ta jpase —xi.

17Ja' yu'un li Josee la stic'an ta chuquel oxib c'ac'al. 18Ta yoxibal c'ac'al jech laj yalbe:

—Li vu'une quich'oj ta muc' li Diose. Pasic jech chac li'i, jech mu xavich'ic milel: 19Me ta melel ti vo'oxuc lec ac'oplalique, ti ich'biloxuc ta muq'ue, comtsanic ta chuquel junuc li achi'ilique. Li vo'oxuque batanic; ich'ic batel li atrigoique yu'un jech oy sve'el li avajnil anich'nabique. 20Iq'uic tal ta ora li jun avits'inique, yu'un ta jq'ueltic me ja' melel li c'usi laj avalique. Me mu meleluque, li' chachamic acotolic —xut.

Li stuquique la xch'unic. 21Jech lic yalbe sbaic ta jujuntal:

—Ta melel mu'yuc lec c'usi la jpasbetic li quits'intique. Laj ono'ox quiltic ti ep laj yat yo'ntone, xchi'uc laj yalbutic ti mu me jpasbetic jeche, pero muc jch'untic. Ja' yu'un li' ta orae, oy ep jvocoltic ta at-o'nton ec —xut sbaic.

22Jech la stac' li Rubene:

—Vu'une laj ono'ox calboxuc ti mu me xcuts'intatic li quits'intique, pero muc xach'unbicun. Ja' yu'un li' ta orae, li' ta jtoj ca'itic ti ichame —xi.

23C'alal te chlo'ilajique, mu sna'ic me cha'ay José li c'usi chalique. Yu'un c'alal la sc'opanic li Josee, oy j'et'esejc'op te icoltaatic. 24Li Josee la svoc' sba loq'uel; te lic oc'uc. C'alal isut batel yo' bu oyique, la sc'opan. Te ta satic la stsac li Simeone, la xchuc. 25Jech lic yal mantal ti ac'o snojesbeic batel li xcoxtalique, xchi'uc te ac'o stic'beic sutel ta xcoxtal jujunic li staq'uinique. Xchi'uc laj yal noxtoc ti ac'o yac'beic batel sve'elic ta sventa bee. Jech lic spasic. 26La scajanbeic batel yicats li sburoique. Jech iloq'uic batel ta Egipto.

27C'alal te xa oyic yo' bu chvayic ta bee, oy jun la stitunbe sti' li xcoxtale yu'un chac'be jutuc sve'el li sburoe. Ja' to laj yil te tiq'uil la sta li staq'uine. 28Jech lic yalbe li xchi'iltaque:

—Q'uelavilic, li' la sutesbicun tal li jtaq'uine. Li' tiq'uil la jta ta jcoxtale —xi.

Ep ixi'ic scotolic; xt'elajetic xa ta xi'el, jech laj yalbe sbaic:

—¿C'usi la spasbutic li Diose? —xut sbaic.

29C'alal ic'otic ta Canaane, c'ot yalbe stotic scotol li c'usi ic'ot ta pasel yu'unique. Jech laj yalbeic:

30—Li vinic ti ochem ta jpasmantal te ta Egipto banamile, tsots la sc'opanuncutic. La stic'bun jmulcutic ti yu'un no'ox bat jpamuc'tacutic ta slumalique. 31Pero li vu'uncutique laj calbecutic ti vu'utic lec jc'oplaltic, ti mu'yuc ono'ox baq'uin jpastic jech ti ja' no'ox chijpamuc'tavanutique. 32Xchi'uc laj calbecutic ti lajchabuncutic (12) ta voq'uele, ti jun jtotcutique. Xchi'uc laj calbecutic ti mu'yuc xa li' jchi'uctic li jun quits'incutique, xchi'uc ti ja' li' icom achi'in ta Canaán li jun quits'incutique. 33Jech laj yalbuncutic: ‘Oy c'usi ta jpas ta sventa yu'un ac'o vinajuc me ta melel ti vo'oxuc lec ac'oplalique, ti ich'biloxuc ta muq'ue. Comanic junucal li'i. Li yantique ac'o suticuc batel; ac'o yich'ic batel li atrigoique yu'un jech oy sve'el li avajnil anich'nabique. 34Bat ic'bicun tal li avits'inique. Jech ta jna' o ti ta melel vo'oxuc lec ac'oplalic, ti ich'biloxuc ta muq'ue, xchi'uc ti muc jpamuc'tavanejucoxuque. Me ital avu'unique, ta jcolta batel li jun achi'ilique. Junuc xa avo'ntonic xu' chaxanovic li' ta cosilalcutic’, xiyutuncutic tal —xut c'otel li stotique.

35C'alal c'ot xocobtas xcoxtalic li sbanquiltac Josee, ja' to laj yilic ti te chupajtic batel ta yavil li staq'uinic jujunique. Te tic'ajtic ta xcoxtalic la staic. C'alal laj yilique, ep laj yat yo'ntonic c'alal ta stotic. 36Li Jacobe jech laj yalbe li xnich'nabe:

—Li vo'oxuque chac'anic ti mu'yuc xa jnich'on chcom avu'unique. Li Josee mu'yuc xa ono'ox li' jchi'uctique. Jech noxtoc li Simeone muc xa sut tal. Li' ta orae chac'an chapojbicun batel noxtoc li Benjamine. Vu'un no'ox jtuc chtal ta jtojol scotol li vocole —xi.

37Li Rubene jech laj yalbe li stote:

—Coltao batel li Benjamine. Vu'un ta jventain; vu'un chaquic'bot sutel tal. Me muc sut tal cu'une, xu' chamilbun li chib jnich'one —xi.

38Pero li Jacobe jech laj yal:

—Mu'yuc ta xcac'boxuc batel li jnich'one. Li José, ja' li sbanquil Benjamine, chamen xa. Ja' xa no'ox stuc comen li Benjamine. Pero me oy c'usi chc'ot ta pasel ta be noxtoque ¿c'usi chapasic? Vo'oxuc ta amulic me libat ta yavil animaetic ta scoj at-o'ntone —xi.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index