Search form

Génesis 43

Laj yiq'uic batel ta Egipto li Benjamine

1Te ta Canaán banamile, itsatsub ta jyalel li vi'nale. 2Li Jacob xchi'uc xnich'nabe ilaj sve'ic scotol li trigo ti c'u yepal ay smanic tal ta Egiptoe. Ja' yu'un jech laj yalbe li xnich'nabe:

—Bat xa manic tal jutuc yan velta li jtrigotique —xut.

3Pero li Judae jech laj yal:

—Li ajvalil ay jc'opancutique, jamal laj yalbuncutic tal jech chac li'i: ‘Me mu'yuc chaviq'uic tal li avits'inique, mu xa me xatalic ta jtojol yan velta’, xiyutuncutic. 4Me chavac' jchi'incutic batel li quits'incutique, chbat jmancutic tal li jtrigotique. 5Pero me mu xavac' batele, mu'yuc chibatcutic. Yu'un li ajvalile jech laj yalbuncutic tal: ‘Me mu'yuc chaviq'uic tal li avits'inique, mu xa me xatalic ta jtojol’, xiyutuncutic tal —xut li stote.

6Li Israele jech laj yal:

—¿C'u yu'un ti toj ep c'usi chopol chapasbicune? ¿C'u yu'un laj avalbeic comel ti oy to yan avits'inique? —xi.

7Itac'ovic:

—Yu'un ja' stuc ep c'usi la sjac'buncutic ta jventatic, xchi'uc ta sventa li boch'otic oy cu'uncutique. Jech laj yal: ‘¿Me cuxul to li atotique? ¿Me oy to yan avits'inic?’, xiyutuncutic. Li vu'uncutique ja' no'ox la jtac'becutic li c'usi la sjac'buncutique. ¿C'uxi ta jna'cutic me ts'acal jech chlic yalbuncutic: ‘Iq'uic tal li avits'inique’, me xiyutuncutic? —xiic.

8Li Judae jech laj yalbe li stote:

—Me ta jc'antic ti mu to xijcham ta vi'nale, ac'o batuc li quits'incutique. Vu'un ta jventain batel, jech xu' chbat jmancutic tal ta ora li jve'eltique. Jech mu xijchamutic ta vi'nal jcotoltic xchi'uc li cajnil jnich'nabcutique. 9Vu'un ta jventain batel li quereme. Me oy c'usi chc'ot ta pasele, vu'un chcom ta jventa. Me mu sut tal cu'un li' ta atojole, xu' vu'un ta jmulin o sbatel osil. 10Ti manchuc laj apajesuncutique, lisutcutic xa tal xchibal velta ta smanel jve'eltic ti jechuque —xut.

11Itac'ov li totile:

—Lec oy, iq'uic batel yu'un mu'yuc c'usi yan xu' ta jpastic. Ich'beic batel jutuc smoton li ajvalile. Ja' xavich'beic batel li c'usi toj lequic chloc' li' ta cosilaltique. Ich'beic batel jutuc bálsamo, xchi'uc jutuc pom, xchi'uc muil poxil, xchi'uc mirra, xchi'uc nueces, xchi'uc almendra. 12Ich'ic xa batel yan ataq'uinic. Jech to yepal xavich'ic batel jech chac c'u cha'al avich'ojic xae. Xchi'uc xc'ot avac'beic sutel ta sc'ob stuc li taq'uin laj ataic ta acoxtalique. Oy yic'al yu'un ich'ay yo'ntonic ti te la stic'boxuc sutel tale. 13Iq'uic batel li avits'inique; bat xa c'opanic yan velta li ajvalile. 14Ja' chascoltaoxuc li Dios ti ech'em stsatsale, yu'un ac'o stijbe yo'nton li ajvalile jech xu' tscolta sutel tal li Simeón te chucul icome, xchi'uc mu me c'usi spasbe noxtoc li Benjamine. Me mu'yuc jnich'on chicom li vu'une, jechuc —xi.

15Li xnich'nab Jacobe laj yich'beic batel smoton li ajvalile, xchi'uc toj ep laj yich'ic batel li staq'uinique, xchi'uc laj yiq'uic batel li Benjamine. Jech ibatic ta Egipto; te ic'otic yan velta ta stojol li Josee. 16Li Josee laj yil ti te xa xchi'uquic batel li Benjamine, jech laj yalbe li jchabina yu'une:

—Ic'o batel ta jna li viniquetique. Milic jcotuc vacax; meltsanic lec, yu'un ta jchi'inic ta ve'el ta o'lol c'ac'al tana —xut.

17Li jchabinae la xch'un c'usi i'albat yu'un li Josee; laj yic' batel stuc. 18Pero li stuquique ep ixi'ic, yu'un laj yilic ti ic'bil ibatic ta sna li Josee, jech laj yalbe sbaic:

—Li'i, lo'lael no'ox la jtatic tana. Ja' xa li' ic'bil lijtal ta scoj li taq'uin tiq'uil la jta ta jcoxtaltic c'alal lij'ay ono'ox ta jun veltae. Li' xa chixchucutic comel. Li' xa chijcom o ta smozoic xchi'uc li jburotique —xut sbaic.

19C'alal te xa oyic ta ti'nae, inopajic batel ta stojol li jchabinae. 20Jech laj yalbeic:

—Cajval, c'alal li'aycutic ta smanel jtrigocutic ta sba veltae, 21te lic'otcutic ti bu chivaycutic ta bee. C'alal la jtituncutic jcoxtalcutique, te tic'ajtic ta yut jcoxtal la jtacutic li jtaq'uincutic jujununcutique. Li taq'uine lec ts'acal quich'ojcutic sutel tal, jech li' ta jsutescutique. 22Xchi'uc quich'ojcutic tal yan stojol noxtoc li trigo ta jmancutic batele. Mu jna'cutic boch'o la stic' batel ta jcoxtalcutic li jtaq'uincutique —xiic.

23Itac'ov li jchabinae:

—Junuc avo'ntonic; mu xaxi'ic. Li Dios avu'unic achi'uc atotique ja' la stic'boxuc ochel li taq'uin ta yut acoxtalique. Yu'un vu'un laj quich' li stojol atrigoic ti laj avich'ic batele —xi.

Li jchabinae la sloq'ues tal ta chuquel li Simeone. Te laj yac' yo' bu oy li yantique. 24Ts'acal laj yic'an batel ta sna li Josee. Laj yac'be vo' sventa tspoc yacanic, xchi'uc laj yac'be sve'el li sburoique. 25Li sbanquiltac Josee la xchapanbeic lec li smoton José yich'ojbeic batele. Ja' xa no'ox la smalaic ti chc'ot ta o'lol c'ac'ale yu'un sna'ojic xa ti te ta xchi'inic ta ve'ele.

26C'alal ic'ot ta sna li Josee, li viniquetique laj yac'beic li smoton yich'ojbeic batele. La spatan sbaic ta banamil ta stojol li Josee. 27Li Josee jech la sjac':

—¿C'u x'elan li atotic ti mol xa chavalique? ¿Me cuxul to? —xi.

28Li stuquique la snijan sbaic ta stojol, jech la stac'beic:

—Li jtotcutique lec to oy, cuxul to —xiic.

29Li Josee la stoy sat; la sq'uel lec ta jujujot xocon. Laj yil ti te oy li Benjamín ti ja' mero yits'in, ti jun sme' xchi'uque. Jech la sjac':

—¿Me ja' li ac'ox its'inic li'i ti laj avalbicune? —xut.

Jech laj yalbe li yits'ine:

—Querem, ac'o yac'bot bendición li Diose —xut. 30Li Josee toj yan sba yo'nton laj ya'ay ti c'alal laj yilbe sat li yits'ine; c'an xa te oc'uc. Jech i'och batel ta ora ta yut scuarto; te bat oc'uc. 31C'alal ilaj yo'nton ta oq'uele, la spoc sat. Ital yan velta yo' bu oyic li sbanquiltaque. Te la spas tsots yu'un mu xa me x'oc', jech laj yal: “Ich'ic xa tal li ve'lile; xu' xa chive'cutic”, xi.

32Jech laj yich'ic tal li ve'lile. Slecoj laj yac'beic sve'el ta yan mexa li Josee. Li xnich'nab Jacobe slecoj i'ac'bat sve'elic ta yan mexa ec. Xchi'uc ta yan mexa ive'ic ec li egiptoetique, yu'un li egiptoetique mu xu' co'ol chve'ic xchi'uc li hebreoetique; ja' mulil cha'yic. 33Li sbanquiltac Josee ja' jech ichotiic jech chac c'u cha'al i'albatic mantal yu'un li Josee. Ja' ba'yuc ichoti li sba banquilale; ja'o te italic ec li its'inaletique; ja' ta slajeb xa ichoti li xc'ox its'inique. C'alal jech laj yilique, toj labal sba laj yilic; te sq'uelq'uelbe sba satic. 34Li Josee laj yac'be sve'el li sbanquiltaque; jujun sets' no'ox laj yac'be. Yan li Benjamine ja' vo'ob sets' i'ac'bat. Jech co'ol ive'ic, i'uch'bajic. Li sbanquiltac Josee xcuxet no'ox yo'ntonic.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index