Search form

Génesis 44

Sc'oplal svaso José

1C'alal ilaj yo'ntonic ta ve'ele, li Josee jech laj yalbe li jchabina yu'une:

—Nojesbo xcoxtalic li viniquetic li'i. Ac'bo batel ti bu c'alal xu' yu'unic xcuchel batel li trigoe. Xchi'uc te xatic'anbeic batel ta xcoxtalic jujunic noxtoc li staq'uinique. 2Te xatic'be batel ta xcoxtal xc'ox its'inic noxtoc li jvaso ti pasbil ta saquil taq'uine. Jmoj xatic' batel xchi'uc li staq'uin ti la stojbot o strigoe —xut.

Li jchabinae la spas jech chac c'u cha'al i'albat yu'un li Josee. 3C'alal isacub ta yoc'omale, li viniquetique i'albatic ti xu' xa ac'o suticuc batele. Jech te isutic batel xchi'uc li sburoique. 4C'alal mu'yuc to nat ibatique, li Josee jech laj yalbe li jchabina yu'une:

—Bat nutso ta anil li viniquetique. C'alal chatae, jech xavalbe: ‘Altic ti lec la jc'uxubinoxuque yu'un chopol c'usi laj apasbicun. ¿C'u yu'un ti laj avelc'anbicun li jvaso ti pasbil ta saquil taq'uine? 5Yu'un scotol ora ja' ta jtunes li jvasoe, xchi'uc ja' chtun cu'un sventa oy c'usi ta jt'un o. ¡Toj chopol ti jech laj apasique!’, uto c'otel —xi li Josee.

6Li jchabinae bat snuts ta anil. C'alal la stae, ja' jech c'ot yalbe jech chac c'u cha'al i'albat yu'un li yajvale. 7C'alal laj ya'yic li sbanquiltac Josee, jech laj yalic:

—¿C'u yu'un ti jech chavalbuncutique? Mu baq'uin jech jpascutic li vu'uncutique. 8Q'uelavil, tal jsutescutic li taq'uin tic'ajtic ta jcoxtal la jtacutique. Ac'o me ta Canaán banamil to nacaluncutic, pero persa tal jsutescutic. ¿C'u x'elan xu' ja' chquelc'anbecutic batel noxtoc li c'usitic pasbil ta c'anal taq'uin, ta saquil taq'uin yu'un li avajvale? 9Me oy boch'o yich'oj tal cu'uncutic li vasoe, ac'o chamuc. Xchi'uc xu' chicomcutic ta amozoic noxtoc —xiic.

10Li jchabinae jech laj yal:

—Xu' jech chc'ot ta pasel li c'usi laj avalique. Pero ja' no'ox xu' chcom ta jmozo li boch'o yich'oj tal li vasoe. Li yantique ac'o suticuc batel, yu'un mu'yuc smulic —xi.

11Ta jujuntal la syalesic ta ora li yicats sburoique; la stitunic ta ora li xcoxtalique. 12Li jchabinae xquechet lic sa'be ta xcoxtalic li vasoe. Ba'yuc la sliques ta banquilal c'alal to ta its'inal. Li vasoe ja' te la stabe ta xcoxtal li Benjamine. 13C'alal laj yilic li banquilaletique, la sli' sc'u'ic. Ja' senyail ti ep chat yo'ntonique. Jech ta jujuntal la scajanbe yicats li sburoique; isutic batel yan velta ta lum. 14C'alal ic'otic ta sna José li Judá xchi'uc yits'inabtaque, li Josee yoquel to te oy ta sna la staic. C'ot squejan spatan sbaic ta stojol. 15C'alal te patalique, jech i'albatic yu'un li Josee:

—¿C'u yu'un ti jech laj apasique? ¿Me yu'un mu xana'ic ti oy jbijil, xchi'uc ti jna' st'unele? —xut.

16Itac'ov li Judae:

—Mu'yuc c'usi xu' ta jpoj jbacutic ta atojol. Mu xa xu' ta xcalcutic ti mu'yuc jmulcutique yu'un li Diose oy xa jmulcutic la stauncutic. Li' oyuncutique; paso li c'usi tsc'an avo'ntone. Xu' li' chicomcutic ta amozo xchi'uc li boch'o yich'oj batel li avasoe —xi.

17Pero li Josee jech laj yal:

—Mu jechuc ta jpas. Ja' no'ox chcom ta jmozo li boch'o yich'oj jvasoe. Li vo'oxuque junuc avo'nton sutanic batel ta sna li atotique. Mu'yuc boch'o xu' chayuts'intaoxuc —xut.

Li Judae la sc'an vocol ta stojol José ti mu me xcom li Benjamine

18Li Judae inopaj batel ta stojol li Josee, jech laj yalbe:

—Cajval, ta jc'anbot vocol, yu'un oy c'usi ta xcalbot ta mucul. Mu me xa'ilin ta jtojol, yu'un li vo'ote co'ol avabtel achi'uc li faraone. 19Li vo'ote laj ajac'buncutic me cuxul to li jtotcutique, xchi'uc me oy to yan quits'incutique. 20Li vu'uncutique ja' no'ox la jtac'cutic li c'usi laj ajaq'ue. Laj calcutic ti cuxul to li jtotcutique xchi'uc ti mol xae. Xchi'uc laj calcutic ti oy to yan quits'incutic ti querem toe, ti mol xa'ox jtotcutic c'alal ivoq'ue. Xchi'uc laj calbotcutic noxtoc ti lec c'anbil yu'un li jtotcutique yu'un c'ajumal xa jun comen xnich'on ti yan o sme'e. Yu'un li xchi'il ta voq'uele vo'one xa xchamel. 21C'alal jech laj calbotcutique, laj ac'an ti ac'o quic'cutic tal ta atojol li jc'ox its'incutique yu'un chac'an chavotquin. 22Pero li vu'uncutique laj ono'ox calbotcutic ti mu xu' ta xicta comel li jtotcutique yu'un me ta xicta comele, li jtotcutique ta xcham. 23Pero li vo'ote laj avalbuncutic ti mu xa xac'an xitalcutic ta atojol yan velta me mu xquic'cutic tal li quits'incutique.

24“C'alal lisutcutic batele, c'ot calbecutic jtotcutic scotol li c'usi laj avalbuncutique. 25Li jtotcutique ts'acal jech laj yalbuncutic: ‘Bat xa manic tal jutuc li jtrigotique’, xiyutuncutic. 26Pero li vu'uncutique jech laj calbecutic: ‘Me mu'yuc chavac' jchi'incutic batel li quits'incutique, mu'yuc chibatcutic. Yu'un li ajvalile laj yalbuncutic tal ti mu xa sc'an xibatcutic yan velta ta stojol me mu'yuc ta xquic'cutic batel li quits'incutique’, xcutcutic. 27Li jtotcutique jech laj yalbuncutic: ‘Li vo'oxuque xana'ic ti chib jquerem laj yac'bun comel li jun cajnile. 28Pero li june mu'yuc xa li' jchi'uque. Ta jnop ti ta melel ilaj ta ti'el ta bolome yu'un yoquel mu'yuc quilojbe o sat tana. 29Pero me chavic'bicun batel noxtoc li jun jnich'one, me oy c'usi ic'ot ta pasel ta stojole, vo'oxuc ta amulic me libat ta yavil animaetic ta scoj at-o'ntone’, xiyutuncutic tal.

30-31“Ja' yu'un me mu'yuc ta xchi'inuncutic sutel ta jnacutic li quits'incutique, li jtotcutique ta xcham ta at-o'nton ti me mu'yuc xa jchi'inojcutic c'otel chile. Yu'un ja' xa no'ox ta sventa xc'ox nich'on ti te cuxul o cha'ye. Jech vu'uncutic ta jmulcutic me ibat ta yavil animaetic ta scoj at-o'nton li jtotcutique. 32Li vu'une laj cal ti vu'un ta jventain lec li quereme yu'un mu me c'usi xc'ot ta pasel ta stojol. Jech laj calbe li jtote: ‘Me muc sut tal cu'un li quereme, vu'un ac'o comuc o ta jmul sbatel osil’, xcut. 33Ja' yu'un, avocoluc, vu'un ac'o comcun ta xq'uexol li quits'incutique; vu'un amozo chicom. Ja' coltabun sutel li quits'incutique; ac'o xchi'inic sutel li yantique. 34Yu'un mu jc'an xisut batel yo' bu oy jtot me mu'yuc ta jchi'in sutel li quits'ine. Mu jc'an xquilbe svocol ta at-o'nton li jtote —xi li Judae.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index