Search form

Génesis 45

Li Josee laj yac' sba ta otquinel ta stojol sbanquiltac

1Li Josee muc xa sts'ic yu'un laj ya'ay ti mu x'oc' te ta stojol li boch'otic te ch-abtej yu'une, ja' yu'un tsots i'avan. Jech laj yal: “¡Loc'anic batel acotolic li'i!” xi. Jech iloq'uic batel scotolic. Mu xa junuc yaj'abteltac te oy ti c'alal lic yac' sba ta otquinel ta stojol li sbanquiltaque.

2Tsots lic oc'uc li Josee. Laj ya'yic li egiptoetique, xchi'uc ic'ot a'yej ta stojol li boch'otic te oyic ta sna faraone. 3Li Josee jech laj yalbe li sbanquiltaque:

—Vu'un li Joseune. ¿Me cuxul to li jtotique? —xut.

Muc xtac'ov ic'otic, toj ep ixi'ic te ta stojol li Josee. 4Pero li Josee jech laj yal:

—Avocolicuc, nopajanic tal li'i —xut.

C'alal inopajic batel ta stojol li Josee, jech i'albatic:

—Vu'un Joseun, vu'un avits'inicun ti laj achonicun tal li' ta Egiptoe. 5Avocolicuc, mu me xavat avo'ntonic; mu me xlo'ilaj avo'ntonic ti jech laj achonicun tale. Yu'un jech la sc'an Dios ti ba'yuc la stacun jelovel tal avu'unique, yu'un jech mu'yuc boch'o chcham ta vi'nal. 6Chib xa jabil ti oy tsots vi'nal li' ta banamile, pero sc'an to yan vo'ob jabil ti mu'yuc c'usi xu' chch'i ta banamile, ti mu'yuc c'usi xu' chloc' cu'untique. 7Ja' yu'un li Diose ba'yuc la stacun jelovel tal, yu'un jech xu' ta jcoltaoxuc sventa mu xachamic ta vi'nal; jech cuxul chacomic li' ta banamil. 8Ja' Dios stuc la stacun tal, ma'uc vo'oxuc. Ja' Dios la stic'un ta abtel li'i yu'un jech jchi'inoj ta abtel li muc'ta ajvalil faraone, xchi'uc ja' laj yac'bun jventainbe scotol li c'usitic oy ta snae. Xchi'uc ja' Dios laj yac' ti vu'un ta jpas mantal ta scotol li Egipto banamile. 9Sutanic batel ta stojol li jtotique. Jech xc'ot avalbeic: ‘Jech laj yal tal li anich'on Josee: Li Diose la stic'un ta abtel li'i, jech vu'un ta jpas mantal ta scotol li Egipto banamil li'i. La' me q'uelun ta ora no'ox; mu me xajalij. 10Li' no'ox chvul naclanic ta jun banamil Gosene. Li' chanaquiic achi'uc scotol anich'nabtaquic, amomnich'nabtaquic, xchi'uc scotol li ats'unub avovolique, xchi'uc scotol li c'usitic oy avu'unique. Jech nopol no'ox xquil jbatic chijc'ot. 11Li' ta xcac'boxuc ave'elic xchi'uc li avajnil anich'nabique, xchi'uc scotol li boch'otic te achi'inojique, yu'un jech mu'yuc c'usi sc'an chava'yic. Yu'un vo'ob to jabil sc'an x'ech' li vi'nale’, utic c'otel. 12Li quits'in Benjamine ja' testigo chcom ta sventa li c'usi laj cale, xchi'uc vo'oxuc testigooxuc noxtoc. 13C'ot albeic ya'ay jtotic scotol ti c'u x'elan cabtel li' ta Egiptoe, xchi'uc scotol li c'usitic laj avilic li'i. Ja' lec batanic; bat iq'uic tal ta ora li jtotique —xi li Josee.

14Li Josee la smey li yits'in Benjamine; te lic oc'uc. Jech ec li Benjamine la smey ec li sbanquile; i'oc' ec. 15Li Josee ts'acal la smeyan scotol li sbanquiltaque; te i'oc' noxtoc. C'alal jech ic'ot ta pasele, li sbanquiltac Josee itsatsub yo'ntonic, lic sc'opanic lec li yits'inic Josee.

16Ta ora ic'ot a'yej ta stojol faraón ti ic'otic xa ta Egipto sbanquiltac li Josee. C'alal laj ya'ay li faraone, toj xcuxet ic'ot yo'ntonic xchi'uc li xchi'iltac ta abtele. 17Li faraone jech laj yalbe li Josee:

—Albo abanquiltac ti ac'o smuyesbeic batel yicats li sburoique; ac'o suticuc batel ta ora ta Canaán. 18Ac'o bat yiq'uic tal li atotique xchi'uc li boch'otic oy yu'unique. Vu'un ta xcac'be li lequil banamil li' ta Egiptoe, xchi'uc ja' ta xcac'be sve'ic li c'usi toj lequic chloc' li'i. 19Alo mantal ti ac'o yich'ic batel li caretaetic li' ta Egiptoe sventa chiq'uic o tal li yajnilique, xchi'uc li ololetic yu'unique, xchi'uc li atotique. Ac'o talicuc. 20Mu me xat yo'ntonic yu'un li c'usi oy yu'unique. Ja' sc'ulejalic chc'ot li c'usi toj lequic oy li' ta Egiptoe —xi li faraone.

21Li xnich'nab Israele la spasic jech. Li Josee laj yac'be batel li caretaetique xchi'uc sve'elic sventa be, yu'un jech laj yal mantal li faraone. 22Xchi'uc laj yac'be batel yach' c'u'ic sventa tsjel sbaic. Yan li Benjamine laj yac'be batel oxib ciento (300) ta sep saquil taq'uin xchi'uc vo'lic sc'u'. 23Yan li stote la stacbe batel lajuncot ta buro li c'usitic toj lequic te ta Egiptoe, xchi'uc la stac batel yan lajuncot ta buro trigo, xchi'uc pan xchi'uc ve'lil sventa tsve' tal ta be li stote. 24Li Josee la sc'opan sbaic comel xchi'uc li sbanquiltaque. Jech laj yalbe batel li sbanquiltaque:

—Mu me xlic batel ac'opic ta be —xut.

Jech ibatic. 25Iloq'uic batel ta Egipto; ic'otic ta Canaán banamil yo' bu comen li stotic Jacobe. 26C'alal c'ot yalbe stotic ti cuxul to li Josee, xchi'uc ti ja' xa ochem ta ajvalilal ta scotol yosilal Egiptoe, li Jacobe mu sna' c'usi chal, mu sna' c'usi tspas. Mu xch'un li c'usi i'albate. 27Pero c'alal laj yalbeic scotol c'usi laj yal li Josee, xchi'uc c'alal laj yil stuc Jacob li caretaetic tacbil batel yu'un José sventa chcaji o batele, ja' to te ipat yo'nton. 28Jech lic yal: “Ta jch'un ti ta melel cuxul li jnich'on Josee. Chibat, chbat to jq'uelbe sat yu'un yo'to cuxulun”, xi.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index