Search form

Génesis 48

Li Jacobe laj yac'be bendición Efraín xchi'uc Manasés

1Ta jayibuc no'ox c'ac'al ital albatuc José ti ip xa li stote. Li Josee ibat sq'uel li stote. Laj yic' batel li chib xnich'nabe, ja' li Efraín xchi'uc Manasese. 2C'alal i'albat Jacob ti te xa oy li xnich'on Josee, laj to yac' persa ichoti ta svayab. 3Jech laj yalbe li Josee:

—Li Dios ti ech'em stsatsale laj yac' sba ta ilel ta jtojol te ta Canaán banamil ta jun lum, Luz sbi. Te laj yac'bun bendición. Jech laj yalbun: 4‘A'yo ava'ay, vu'un ta xcac' boluc ep anich'nab. Ja' te ta stojol amomnich'nabtac ta xlic ep muc'tiquil lumetic. Xchi'uc ja' ta xcac'beic li banamil li'i. Ja' yu'unic ta xc'ot o’, xiyutun li Diose. 5Ja' yu'un li anich'nab ti ivoc' li' ta Egipto c'alal mu'yuc to'ox li' jmoj tsobolutique, ja' li Efraín xchi'uc Manasese, ja' cu'untac chc'otic. Jech chac c'u cha'al ja' cu'un li Rubén xchi'uc Simeone, ja' no'ox jech ja' mero cu'untac chc'ot ec li chib anich'nabe. 6Li yantic anich'nab ta xvoc' ta ts'acale, ja' xa avu'un. Pero oy ta sventaic chich'ic jutuc ec ti c'u yepal yosil tsta li chib sbanquiltaque yu'un ja' yits'inic. 7C'alal liloc' ta Padan-arame, te icham tal ta be ta yosilal Canaán li ame'e, ja' li Raquele. Jutuc xa'ox sc'an xivulcutic ta Efrata ti c'alal ichame. Jech te la jmuc comel ta sbelal Efrata, ti bu Belén xa sbi ta orae —xi li Israele.

8Li Israele laj yil ti te oyic li chib xnich'nab Josee, ja' yu'un jech la sjac'be li Josee:

—¿Boch'otic ti li' oyique? —xut.

9Itac'ov li Josee:

—Ja' li chib jnich'nab laj yac'bun Dios li' ta Egiptoe —xi.

Li Israele jech laj yalbe li Josee:

—Avocoluc nopajesbun tal li' ta jtojole yu'un ta xcac'be bendición —xi.

10Li israele maquem xa sat ta scoj smalubel; mu xa xil lec osil. Jech li Josee la snopajes tal ta stojol stot li xnich'nabe. Li Israele la smey li smomnich'nabe. 11Ts'acal jech laj yalbe li xnich'one, ja' li Josee:

—La jnop ti mu'yuc xa ta xquilbot asate. Pero li Diose laj to yac' quilbot asat, xchi'uc laj quilbe satic ec li anich'nabe —xi.

12Li Josee la snit loq'uel li chib xnich'nab te patajtic ta yo' stote. Lic spatan sba ta banamil ta stojol li stote. 13Ts'acal laj yic' li chib xnich'nabe. Li Efraine la snit ta sbats'ic'ob. Li Manasese la snit ta sts'et. La snopajes batel ta stojol li stote. C'alal c'ot sva'an ta stojol li stote, li Efraine ja' ta stuq'uil sts'et smoltot ic'ot. Yan li Manasese ja' ta stuq'uil sbats'ic'ob smoltot ic'ot. 14Pero c'alal la stoy sc'ob li Jacobe, la spas ta curusal li sc'obe. Ja' sbats'ic'ob cajal ic'ot ta sjol li Efraine, ja' li its'inale. Ja' sts'etc'ob cajal ic'ot ta sjol li Manasese, ac'o me ja' banquilal. 15Li Israele lic sc'anbe bendición ta stojol li Josee. Jech laj yal:

“Li Dios ti jun yo'nton laj yich'ic ta muc'

li jmoltot Abraham xchi'uc li jtot Isaaque,

xchi'uc ti ja' la xchabiun c'alal livoc',

xchi'uc c'alal to tanae,

16xchi'uc ti ja' la scoltaun

ta sventa li c'usitic chopole,

ac'o yac'be bendición li chib queremetic li'i.

Ac'o ja'uc ta sventaic

ti te chich' na'ilanel o jbie,

xchi'uc sbi li jmoltot Abrahame,

xchi'uc sbi li jtot Isaaque.

Xchi'uc ac'o boluc ep xnich'nabic;

ac'o epajuc sts'unubalic ta banamil”, xi.

17Pero li Josee mu'yuc lec laj ya'ay ti c'u x'elan ibate, yu'un li stote ja' laj yac' sbats'ic'ob ta sjol li Efraine. Jech la stsacbe sc'ob li stot te cajal ta sjol li Efraine yu'un tsc'an ja' te tscajanbe ta sjol li Manasese. 18Jech laj yalbe li stote:

—Tati, mu lecuc ibat. Ja' li' oy li sba jnich'one; ja' li' xavac' ac'obe —xut.

19Pero li stote muc sc'an sjel, jech laj yal:

—Jna'oj xa, jnich'on. Jna'oj xa. Li Manasese ja' jech jun muc'ta lum ta xbat ec; oy lec stsatsal. Pero li yits'ine ja' xjelov to stsatsal ta xbat. Li smomnich'nabtaque epal muc'tic lum ta xbatic li stuquique —xi.

20Li Jacobe ja' jech ora lic sc'anbe bendición ta stojol li chib smomnich'nabtaque. Jech laj yalbe:

—Ta scotol li slumal Israele ja' ta stunesic abiic sventa ta staic bendición. Jech chlic yalic: ‘Li Diose ac'o yac'bot bendición ec jech chac c'u cha'al laj yac'be li Efraín xchi'uc Manasese’, xiic —xut li smomnich'nabe.

Li Israele ja' muc' ic'ot yu'un li Efraine; ja' biq'uit ic'ot yu'un li Manasese. 21Li Israele jech laj yalbe noxtoc li Josee:

—A'yo ava'ay, li vu'une po'ot xa chicham. Pero li Diose li' ono'ox oy ta atojolic. Ta to sta yorail chayic'oxuc sutel te ta yosilalic li jmoltot jyame'tic ta vo'onee. 22Li vo'ote toj ep laj cac'bot avich' li osile; ja' mu sta jech yepal laj cac'be li abanquiltaque. Yu'un vo'ot chavich' noxtoc li lum Siquem ti la jpojbe li amorretic c'alal la jtsal ta pleitoe —xi.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index