Search form

Génesis 7

Ital pulel ta vo'

1Li Muc'ul Diose ts'acal jech laj yalbe li Noee: “Ochanic ta barco acotolic achi'uc avajnil anich'nab, yu'un vo'ot no'ox atuc laj apas c'usi ta jc'an ta scotol li cristianoetic li' ta orae. 2Scotol li chonbolometic ti lequic ta ti'ele tic'o ochel vuccot stot xchi'uc vuccot sme'. Yan ti bu mu stac' ti'ele, jcot stot jcot sme' no'ox xatic' ochel. 3Jech noxtoc li mutetique, tic'o ochel vuccot stot, vuccot sme' ta jujuchop sts'unubal, yu'un jech mu xtu'p sts'unubalic o li' ta banamil. 4Yu'un ta vucub c'ac'al ta xcac' taluc vo' cha'vinic (40) c'ac'al xchi'uc cha'vinic (40) ac'ubal. Yu'un ta xcules ta banamil scotol li c'usitic cuxajtic ti vu'un la jpase”, xi li Muc'ul Diose. 5Li Noee la spas scotol jech chac c'u cha'al i'albat yu'un li Muc'ul Diose.

6C'alal ipul ta vo' li banamile, yich'oj xa'ox vaquib ciento (600) jabil li Noee. 7Te i'och ta barco li Noee xchi'uc yajnil xnich'nab, xchi'uc yalibtac, yu'un jech mu xlajic ta pulel ta vo'. 8Li chonbolometic ti stac' ti'el xchi'uc ti mu stac' ti'ele, ti xvilet, xchi'uc ti xquilet ta banamil chanovique, 9co'ol i'ochic ta barco xchi'uc li Noee. Ta cha'cha'cot i'ochic, jcot stot xchi'uc jcot sme' jech c'u cha'al i'albat yu'un li Diose.

10Ta svucubal c'ac'ale ilic nojuc ta vo' li banamile. 11Ja' ta svuclajunebal (17) c'ac'al yochel li xchibal ue, vaquib xa'ox ciento (600) jabil yich'oj li Noee. C'alal ja'o jech c'ac'ale, lic t'omanuc loq'uel tal vo'etic ta banamil xchi'uc ta yut nabetic. Xchi'uc ijam li vinajele, jech pulbil no'ox iyal tal li vo' ta vinajele.12Cha'vinic (40) c'ac'al xchi'uc cha'vinic (40) ac'ubal xlomet no'ox li vo'e. 13Jech li Noee i'ochic ta barco xchi'uc li xnich'nabe, ja' li Sem, Cam, xchi'uc Jafete, xchi'uc li yajnile, xchi'uc li oxib yalibe. 14Te co'ol i'ochic xchi'uc scotol li chonbolometic ti mu stac' ts'unele, xchi'uc ti stac' ts'unele, xchi'uc li mutetique, xchi'uc li chonetic ti xquilet ta banamil chanovique. 15Li chonbolometic ti co'ol i'ochic ta barco xchi'uc li Noee ja' cha'cha'cot ta jujuchop. 16Jcot stot, jcot sme' i'ochic ta jujuchop, jech c'u cha'al i'albat yu'un Muc'ul Dios li Noee. Ts'acal te lic smacbe sti' barco stuc li Muc'ul Diose.

17Li vo'e ijalij cha'vinic (40) c'ac'al. C'alal tscajtsaj xa tal li vo'e, li barcoe te lic toyuc muyel ta banamil; te xcajet muyel ta ba vo'. 18Li vo'e yantic no'ox inoj muyel, jech ec li barcoe te xcajet muyel o. 19Inoj muyel ta jyalel li vo'e, jech imuc ta vo' scotol li muc'tic toyol vitsetic oy ta banamile. 20C'alal muquem xa'ox ta vo' scotol li vitsetique, icajtsaj to muyel vucub metro noxtoc. 21Jech icham scotol li cristianoetic ti nacalic li' ta banamile. Icham noxtoc li mutetique, xchi'uc li chonbolometic ti stac' ts'unele, xchi'uc li c'usi mu stac' ts'unele, xchi'uc li chonetic ti xquilet ta banamil chanovique. 22Scotol li c'usitic oy ta banamile ti cuxulique, ti chich'ic iq'ue, icham scotol. 23Ja' xa no'ox cuxul icom li Noee xchi'uc scotol ti c'u yepal oyic ta barcoe. Li yantique ichamic o scotolic: ja' li cristianoetique, li chonbolometic ti stac' ts'unele, li mutetic xviletique, xchi'uc li chonetic ti xquilet ta banamil xanovique. 24Yu'un li banamile nojem ta vo' lajuneb xvaxacvinic (150) c'ac'al.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index