Search form

Levítico 10

La sta smulic Nadab xchi'uc Abiú

1Li Nadab xchi'uc Abiú, ja' li xnich'nabtac Aarone, la stsaquic jujun yav yac'alic. Laj yac'beic sc'ac'al xchi'uc pom; la stsanic yan c'oc' ta stojol Muc'ul Dios ti c'alal mu'yuc albilic jech tspasique. 2Jech te iloc' tal c'oc' ta stojol li Muc'ul Diose, te ic'aq'uic; jech ichamic o ta stojol li Muc'ul Diose. 3Li Moisese jech laj yalbe li Aarone:

—Le'e ja' jech smelol ti c'alal jech laj yal li Muc'ul Diose:

‘Li boch'otic ta xnopaj tal ta jtojole ta xcac' ta ilel ti tuc' co'ntone.

Scotol israeletic ta xcac'be yilic ti tsc'an chiyich'icun ta muq'ue’, xi li Muc'ul Diose —xut Aarón li Moisese.

Li Aarone mu'yuc c'usi laj yal.

4Li Moisese laj yic' ta stojol li Misael xchi'uc Elzafán xnich'nab Uziel, ja' li sjuntot Aarone, jech laj yalbe:

—La' iq'uic loq'uel li avuts' avalalique; le' to xbat avaq'uic ta spat to carpanaetic cu'untique —xut.

5Jech inopajic batel. Ta sc'u' stuc animaetic la xpixic batel. Te to bat yaq'uic ta spat ti bu nacalic jech chac c'u cha'al i'albatic yu'un Moisese.

Sc'oplal c'usi tsc'an ac'o spasic li paleetique

6Li Moisese jech laj yalbe li Aarón xchi'uc xnich'nabe, ja' li Eleazar xchi'uc Itamare:

—Mu me jeche'uc spispun li ajolique, xchi'uc mu me xali' ac'u'ic ta scoj me'nal, yu'un jech mu xachamic, xchi'uc jech mu x'ilin Muc'ul Dios ta stojol li jchi'iltactic ta israelale. Scotol li cuts' calaltic ti jun jts'unubal jchi'uctique ja' ac'o yat yo'ntonic ta sventa ti persa chtal yac' jtoj jmultic li Muc'ul Diose. 7Mu me xaloq'uic batel li' ta ch'ulna pasbil ta nucule, naca me xachamic. Yu'un li vo'oxuque avich'ojic xa aceite yu'un Muc'ul Dios sventa ich'ub abtelal —xut.

Li c'usi i'albatic yu'un Moisese, ja' jech la spasic.

8Li Aarone ic'opanat yu'un li Muc'ul Diose, jech i'albat:

9“C'alal cha'och ta ch'ulna pasbil ta nucule, o me ja' ch-ochic li anich'nabe, mu me xavuch'ic ya'lel ts'usub xchi'uc c'usiuc no'ox yan pajubtasbil, yu'un jech mu xachamic. Ja' jun mantal ta xcom o ta atojolic c'alal ta avalab anich'nabic. 10Yu'un jech xu' avu'un chavotquinic c'usitic tuc', c'usi muc tuc'uc, c'usitic lec, xchi'uc c'usitic chopol. 11Xchi'uc jech xu' avu'unic chachanubtasic li achi'iltaquic ta israelal ta sventa scotol li jmantaltac calojboxuc ta sventa Moisese”, x'utat li Aarone.

12Li Moisese jech laj yalbe li Aarón xchi'uc xnich'nab ti cuxul to icomique, ja' li Eleazar xchi'uc Itamare:

—Ich'ic li scomelal smoton Dios chcom ta chiq'uele, ja' li c'usitic jech chac c'u cha'al trigoe. Ve'anic, pero mu me xavac'beic svolesubil xch'ut, xchi'uc te no'ox xave'ic ta sts'el scajleb smoton Dios yu'un ja' bats'i lequil ch'ul matanal. 13Te no'ox xave'ic yo' bu ts'u'iltasbil yu'un li banamile, yu'un ja' avu'unic o achi'uc anich'nabtac ti c'u yepal voc'bil li matanal chich' chiq'uel sventa yich'ubil ta muc' Muc'ul Diose yu'un ja' jech yalojbun. 14Li sna yo'nton matanal chich' ye'el ta stojol Diose xchi'uc li yo' ti ja' sventa jpatantique, ja' avu'un achi'uc aqueremetic atsebetic. Te xati'ic noxtoc ti bu ts'u'iltasbil yu'un li banamile, yu'un ja' matanal chaq'uic jchi'iltactic sventa chich' milel ti c'u cha'al lec ch-ilatic yu'un Muc'ul Diose. 15Li jec yo' ti ja' sventa apatanique xchi'uc li sna yo'nton ti ja' matanal tsc'an co'ol chich' aq'uel ta stojol Dios xchi'uc xepualtaque, ja' avu'unic o chcom xchi'uc anich'nabtac jech chac c'u cha'al yaloj Muc'ul Diose —xut.

16Li Moisese la sjac' bu oy yu'unic li tot tentsun sventa xch'ayubil mulile. Te laj ya'ay ti chic'bil xa yu'unique. Jech tsots i'ilin ta stojol li Eleazar xchi'uc Itamare, ja' li chib xnich'nab Aarón ti cuxul to icomique. Jech laj yalbe:

17—¿C'u yu'un muc xati'ic te ta ch'ul banamil li matanal sventa xch'ayubil mulile? yu'un ja' bats'i lequil ch'ul matanal yac'ojboxuc Dios sventa chach'aybeic o smul li jchi'iltactic ta israelale, yu'un jech ch'aybil smul chc'otic ta stojol li Muc'ul Diose. 18Yu'un li xch'ich'ale mu'yuc chich' ich'el ochel ta yut ch'ulna, ja' yu'un tsc'an vo'oxuc chati'ic te ta ch'ul banamil ti jechuque jech chac c'u cha'al la calboxuc ono'oxe —xut.

19Itac'ov li Aarone:

—Nax laj yaq'uic ta stojol Muc'ul Dios li matanal sventa smulique xchi'uc li chic'bil matanal yu'unique. Li vu'une ja' jech la jpas ec. Vu'cun la jti' li matanal sventa mulile, ¿me lec chil xana' li Muc'ul Diose? —xi.

20C'alal laj ya'ay jech li Moisese, jun yo'nton icom.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index