Search form

Levítico 23

Sc'oplal jujun muc'tic q'uin

(Nm 28.16-25)

1Li Muc'ul Diose la sc'opan yan velta li Moisese, jech laj yalbe:

2“Jech xavalbe scotol li achi'iltac ta israelale: Li otoletic xchi'uc li c'ac'aletic ti voc'bil chcom o ta jventa, ja' li ch'ul tsobajeletic sbi chcom avu'unique, ja' li'i:

3“Vaquib no'ox c'ac'al xu' cha'abtejic; yan ta svucubal c'ac'ale ja' sc'ac'alil chacux avo'ntonic. Ja' yorail chapasic jun ch'ul tsobajel sventa chavich'icun ta muc', jech mu xu' chapasic jchopuc abtel. Buyuc no'ox nacaloxuc batel, ja' sc'ac'alil chacux avo'ntonic o li jun c'ac'al le'e.

4“Li c'usitic ora tsc'an chapasic jun ch'ul tsobajel, o jun q'uin sventa chavich'icun ta muc, ti persa tsc'an chatsob abaic c'alal me la sta sc'ac'alile, ja' li'i:

5“Ta sbatel c'ac'al ta xchanlajunebal c'ac'al yochel li sliqueb ue, ja' yorail tsc'an chapasic li q'uin Coltael sventa chavich'icun ta muq'ue.

6“Ta svo'lajunebal c'ac'ale ja' xa yorail chapasic li q'uin sventa pan ti mu'yuc yich'oj svolesubil xch'ute; ja' sventa chavich'icun ta muc'. Vucub c'ac'al chlic ave'ic pan ti mu'yuc yich'oj svolesubil xch'ute. 7Ta sba c'ac'ale tsc'an chapasic jun ch'ul tsobajel ta jventa. Mu me xapasic jchopuc tsatsal abtel. 8Li vucub c'ac'ale tsc'an te chachiq'uilanbicun o batel jmoton. Ta svucubal c'ac'ale ja'o chapasic yan ch'ul tsobajel noxtoc sventa chavich'icun ta muc'. Mu me xapasic jchopuc abtel avu'unic”, xi li Muc'ul Diose.

Sq'uinal c'alal tsliquesic stsobel c'usitic chloc' yu'unic

(Nm 28.26-31)

9Li Muc'ul Diose la sc'opan noxtoc li Moisese, jech laj yalbe:

10“Jech xavalbe ya'yic scotol li achi'iltac ta israelale: C'alal me la'ochic xa'ox batel te ta avosilic yo' bu chacac'boxuque, me la sta yorail chatsob atrigoique, li sba chucal atrigoic chatuch'ique ich'ic batel ta stojol li palee. 11Ta yoc'omal c'alal chacux avo'ntonique, ac'o sye' ta jtojol li palee, jech tsacbil ta xc'ot cu'un li jchuc trigoe. 12Te no'ox ta sc'ac'alil ac'o yac' jcotuc chij ti jun to jabil svoq'uele, ti bu ven leque. Ja' chic'bil matanal chc'ot ta jventa; vu'un li Muc'ul Diosune. 13Xchi'uc ac'o yich'ic tal o'lol yo'bal kilo arina ti bu ven lec, ti vots'bil ta aceitee. Ac'o yich' chiq'uel; ja' matanal ti lec mu yic' chc'ot ta jtojol; vu'un li Muc'ul Diosune. Li c'usi tsc'an sventa chich' maltael oe, ac'o yac' jun litro ya'lel ts'usub. 14Mu to xu' chave'ic pan; mu xu' chave'ic bacubtasbil bec' trigo, xchi'uc yaxal bec' trigo ti me mu'yuc avac'ojic li jmoton laj calboxuque. Ja' jech jmantal chcom o ta atojolic c'alal ta avalab anich'nabic ti buyuc no'ox nacaloxuque.

15“C'alal me laj avaq'uic ta jtojol li sba chucal atrigoic sventa jmotone, ta yoc'omal xlic avatic batel vucub xemuna. 16C'alal me la sta vucub xemunae, ta yoc'omal li svucubal xemunae ja'o te tsts'aqui lajuneb yoxvinic (50) c'ac'al. Ja'o yorail xtal avaq'uic jmotonin li ach' bec' trigo ti ja' to chloc' avu'unique. 17Ich'ic tal chibuc pan pasbil ta lequil arina ti yich'oj svolesubil xch'ute. Ja' chanib kilo yalal li jujun pane; ja' jmoton chc'ot ta sventa li sba sat c'usitic chloc' avu'unique. 18Jmoj ac'o yich'ic tal xchi'uc vuccot ch'ium chij ti jun to jabil svoq'uele, xchi'uc jcot ch'ium tot vacax, xchi'uc cha'cot chij ti bu ven leque. Ja' chic'bil matanal chc'ot ta jtojol, xchi'uc ja' matanal ti lec mu yic' chc'ot ta jtojole. Tsc'an te ono'ox oy li strigoal xchi'uc ya'lel sts'usubale.

19“Jech noxtoc tsc'an chaq'uic jcot tentsun, ja' milbil matanal sventa amulic, xchi'uc cha'cot ch'ium chij ti jun to jabil svoq'uele, ja' milbil matanal sventa co'ol co'ntontic. 20Li palee ac'o sye' ta jtojol li matanaletique, ja' li spanil sba sat c'usitic chloc' avu'unique xchi'uc li cha'cot ch'ium chije. Li matanaletic le'e ts'u'iltasbil xa chcom o cu'un ta sventa li paleetique.

21“Li jun c'ac'al le'e tsc'an chapasic jun ch'ul tsobajel sventa chavich'icun ta muc'. Mu me boch'o spas jchopuc tsatsal abtel. Li'i ja' jun mantal chcom o ta atojolic c'alal ta avalab anich'nabic ti buyuc no'ox nacaloxuque.

22“C'alal tsta yorail chatuch' atrigoique, mu me solel xquechetuc xatuch'ic scotol, xchi'uc mu xa me xbat acha'q'uelic ti butic chcome. Te ac'o comuc ta sventa me'onetic xchi'uc yanlumetic. Jech chcal; vu'un li Muc'ul Diosun avu'unique”, xi li Muc'ul Diose.

Q'uin sventa chich' jupanel oq'uesetic

(Nm 29.1-6)

23Li Muc'ul Diose la sc'opan li Moisese, jech laj yalbe:

24“Jech xavalbe ya'yic scotol li achi'iltac ta israelale: Ta sba c'ac'al li svucubal ue chabiic jun c'ac'al sventa chacux avo'ntonic, xchi'uc pasic jun ch'ul tsobajel sventa chavich'icun ta muc', xchi'uc jupano avoq'uesic sventa chana'icun. 25Jech noxtoc tsc'an chachic'bicun jmoton. Mu me boch'o spas jchopuc tsatsal abtel avu'unic”, xi li Muc'ul Diose.

Sc'ac'alil Xch'ayubil Mulil

(Nm 29.7-11)

26Li Muc'ul Diose la sc'opan yan velta li Moisese, jech laj yalbe:

27“Ta slajunebal c'ac'al yochel li svucubal ue ja' xa Sc'ac'alil Xch'ayubil Mulil. Tsc'an chapasic jun ch'ul tsobajel sventa chavich'icun ta muc'; tsc'an chavictaic ixim, xchi'uc tsc'an chachic'bicun jmoton sventa chavich'icun ta muc'. 28Li jun c'ac'al le'e mu me xapasic jchopuc abtel, yu'un ja' sc'ac'alil chajch'ayboxuc amulic, jech mu'yuc xa amulic chaquiloxuc. 29Me oy boch'o mu sc'an xicta ixim li jun c'ac'al le'e, ac'o yich' loq'uesel ta atojolic. 30Jech noxtoc boch'ouc no'ox ta spas jchopuc abtel li jun c'ac'al le'e ta xculesic o te ta atojolic.

31“Mu me xapasic jchopuc abtel. Ja' jun mantal ta xcom o ta atojolic c'alal ta avalab anich'nabic ti buyuc no'ox nacaloxuque. 32Li jun c'ac'al le'e ja' sc'ac'alil chacux avo'ntonic, xchi'uc tsc'an chavictaic ixim. Ta bat c'ac'al ta sbalunebal c'ac'al yochel li ue tsc'an te chlic acux avo'ntonic c'alal to ta bat c'ac'al ta yoc'omal”, xi li Muc'ul Diose.

Q'uin sventa Yaxnaetic

(Nm 29.12-40)

33Li Muc'ul Diose la sc'opan noxtoc li Moisese, jech laj yalbe:

34“Jech xavalbe ya'yic li achi'iltac ta israelale: Ta svo'lajunebal c'ac'al yochel li svucubal ue ja' yorail xapasic vucub c'ac'al q'uin Yaxnaetic ta sventa chavich'icun ta muc'; vu'un li Muc'ul Diosune. 35Ta sba c'ac'ale pasic jun ch'ul tsobajel sventa chavich'icun ta muc'. Mu me boch'o spas jchopuc abtel avu'unic. 36Li vucub c'ac'al le'e te xachiq'uilanbicun o jmoton; vu'un li Muc'ul Diosune. Ta xvaxquibal c'ac'ale pasic jun ch'ul tsobajel sventa chavich'icun ta muc', xchi'uc chic'bicun jmoton noxtoc. Yu'un ja' yorail jun q'uin avu'unic, jech tsc'an mu boch'o spas jchopuc abtel avu'unic.

37“Ja' jech li sc'ac'alil q'uinetic ti tsots sc'oplal tsc'an chapasic ta jventae, xchi'uc ti tsc'an ja'o te chapasic jun ch'ul tsobajel sventa chavich'icun ta muq'ue, xchi'uc ti tsc'an te chachic'bicun, chamilbicun jmotone. Xchi'uc ja'o tsc'an te chavich'bicun tal jmotonin li ya'lel ats'usubique, ja' ti c'u x'elan tsc'an aq'uel jujun c'ac'al ta jujuchope. 38Ja' slecoj o li sc'ac'alil chacux avo'ntonic ta jventae, xchi'uc li yan matanaletic chavaq'uique, xchi'uc li jmoton chavaq'uic ta sventa tsts'aqui avu'unic li c'usi avaloj chapasic ta jtojole, xchi'uc li matanal ti yutsil avo'nton chavaq'uique.

39“Ta svo'lajunebal c'ac'al yochel li svucubal u c'alal laj xa'ox atsobic sat li c'usitic ats'unojique, pasic vucub c'ac'al q'uin sventa chavich'icun ta muc'. Ta sba c'ac'al, xchi'uc ta xvaxquibal c'ac'ale cuxo no'ox avo'ntonic. 40Ta sba c'ac'ale ich'ic tal sat te'etic ti bu ven lequique, xchi'uc yanal xan, c'ob te' ti lec pim yanale, xchi'uc li obte'etic xch'i ta ti'ti' uc'ume. Cuxetuc no'ox avo'ntonic; pasic vucub c'ac'al q'uin te ta jtojol; vu'un li Muc'ul Diosun avu'unique. 41Ta svucubal u li jujun jabile ja' jech xapasic vucub c'ac'al q'uin ta jventa; vu'un li Muc'ul Diosune. Ja' jun mantal chcom o ta atojolic c'alal ta avalab anich'nabic. 42Li vucub c'ac'ale ta yaxna no'ox me xanaquiic acotolic, vo'oxuc li mero sts'unubaloxuc israele. 43Yu'un jech chlic sna'ic avalab anich'nabic ti ja' jech ta unin yaxnaetic no'ox inaquiic tal li amoltot ayame'ic ta vo'one ti c'alal la jloq'uesic tal ta Egiptoe. Vu'un li Muc'ul Diosun avu'unique”, xi li Muc'ul Diose.

44Li Moisese laj yalbe scotol xchi'iltac c'usitic ora tsc'an tspasic jujun q'uin ta sventa li Muc'ul Diose.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index