Search form

Levítico 27

Sc'oplal c'usitic voc'bil ta sventa Dios

1Li Muc'ul Diose la sc'opan li Moisese, jech laj yalbe:

2“Jech xavalbe ya'yic li achi'iltac ta israelale: C'alal me oy boch'o tsc'an tstoj li c'usi yaloj ta jamal ta stojol Dios chaq'ue, ja' jech yepal ac'o stoj ti c'u yepal chapanbil ono'oxe. 3Me ja' jun vinic yich'oj jtob (20) jabil c'alal to ta oxvinic (60) jabile, ac'o yac' lajuneb yoxvinic (50) ta sep saquil taq'uin jech chac c'u cha'al yalal chapanbil te ta ch'ulnae. 4Yan me ja' jun antse, lajuneb xcha'vinic (30) ta sep saquil taq'uin ac'o yac'. 5Yan li boch'o vo'ob to jabil yich'oj c'alal ta jtob (20) jabile, jtob (20) ta sep saquil taq'uin ac'o yich' aq'uel me ja' quereme. Yan me tsebe, lajunsep saquil taq'uin ac'o yich' aq'uel. 6Li ololetic ti yich'ojic jun u c'alal ta vo'ob jabile, ac'o yich' aq'uel vo'sep saquil taq'uin me ja' quereme. Yan me tsebe, oxsep saquil taq'uin ac'o yich' aq'uel. 7Yan li boch'o yich'oj xa oxvinic (60) jabil c'alal ta ven molique ja' vo'lajunsep saquil taq'uin ac'o yich' aq'uel ta sventa li viniquetique. Yan me antsetique, ja' lajunsep saquil taq'uin ac'o yich' aq'uel. 8Pero me solel toj me'on, me mu xtoj yu'un ti c'u yepal sc'oplal chaq'ue, ac'o yich' iq'uel batel ta stojol pale, yu'un ac'o yal c'u yepal xu' tstoj, ja' ti c'u yepal xu' yu'un li boch'o oy c'usi yaloj ta stojol Diose.

9“Me ats'unub avovolic chavac'bicun ta jtojole, ts'u'iltasbil xa chcom cu'un li c'usi laj avac'bicune. 10Mu xa xu' chajelic ta yan ats'unub avovolic, ac'o me lec, o me chopol. Pero me oy chc'ot ta pasel chajelique li xq'uexol, xchi'uc ti bu avac'ojbicun xa ono'oxe ts'u'iltasbil xa chcom cu'un xcha'cotal.

11“Yan me ja' chavac' ats'unub avovolic ti mu stac' ti'ele, ti mu'yuc sc'oplal chich' aq'uel ta milbil matanal ta jtojole, ac'o yich' iq'uel batel ta stojol pale. 12Ja' ac'o sq'uel c'u yepal stojol, xchi'uc me lec, o me jutuc no'ox. Ti c'u yepal chal li palee ja' jech ac'o comuc o. 13Me tsc'an to chic' sutele, ac'o stoj ti c'u yepal chapanbile xchi'uc ac'o to yac' yan jun ta vo'vo'.

14“Me oy boch'o tsc'an tsvoc'bun ta jtojol li snae, li palee ac'o sq'uel c'u yepal stojol, ja' ti c'u x'elan pasbil li nae. Ti c'u yepal chal li palee, ja' jech chich' ich'el o ta venta. 15Pero me tsc'an chich' sutel yan velta li snae, ac'o yac' jun ta vo'vo' ti c'u yepal stojol loq'uem li snae, jech xu' chich' sutel yan velta.

16“Me oy boch'o tsvoc'bun o ta jtojol jutebuc yosile, ja' no'ox ac'o yich' nopel c'u yepal x'och li c'usi chich' ts'unele. Ja' lajuneb yoxvinic (50) ta sep saquil taq'uin ac'o yich' tsacbel stojol ta buluchib (11) anmul li cebadae. 17Me ta Sjabilal Colem Chcom Scotol chlic yac' ta jtojol li yosile, ja' te chlic yich' tsaquel ta venta ti c'u yepal taq'uin xu' chloq'ue. 18Yan me ja'o chlic yac'bun li yosil c'alal jeloven xa'ox li Sjabilal Colem Chcom Scotole, li palee ac'o yata c'u yepal chloc' li taq'uine, ja' ti jayib jabil sc'an sta li Sjabilal Colem Chcom Scotole.

19“Me tsc'an chich' sutel yan velta yosil li boch'o laj yac' yosile, ac'o stoj ti c'u yepal chapanbile, xchi'uc ac'o to yac' yan jun ta vo'vo', jech xu' chich' sutel yan velta li yosile. 20Pero me muc xich' sutel li yosile, me laj yich' chonel ta yan vinique, mu xa xu' chich' sutel o yan velta. 21Me sta li Sjabilal Colem Chcom Scotole, ja' xa ch'ul osil chcom o ta jventa. Voc'bil xa chcom o ta jtojol; ja' xa ac'o yich' o li palee.

22“Me oy boch'o chac' ta jtojol smanbil osil ti ma'uc spuculal osil ac'bile, 23li pale ac'o scoman nopic xchi'uc yajval c'u yepal stojol chloc' c'alal to tsta li Sjabilal Colem Chcom Scotole. Li vinique ac'o stoj ta ora te no'ox ta sc'ac'alil ti c'u yepal chchapanique. Li taq'uine voc'bil xa chcom o ta jtojol; vu'un li Muc'ul Diosune. 24C'alal tsta li Sjabilal Colem Chcom Scotole, li osile ac'o yich' sutel li boch'o la xchon ta ba'yuque; ja' li mero yajval ti ja' ono'ox spuculal osile.

25“Scotol li c'usitic chavich'beic ta venta stojole, tsc'an ja' chavich'ic jech chac c'u cha'al yalal chapanbil ta ch'ulnae, yu'un li jun sicloe ja' yich'oj jtob (20) gera.

26“Li sba yol ats'unub avovolic ti ja' ono'ox cu'une, me vacax, o me chij, mu'yuc boch'o xu' tsvoc' sventa chac'bun o ta jtojol, yu'un ja' ono'ox cu'un. 27Yan me ja' sba ats'unub avovolic ti mu stac' ti'ele, xu' chaq'uextaic ta taq'uin ja' ti c'u yepal chich' albel stojole, xchi'uc ac'o to yac' yan jun ta vo'vo'. Pero me mu'yuc chich' q'uextael ta taq'uine, ac'o yich' chonel jech chac c'u cha'al stojol albil xae.

28“Yan li c'usi chalic ta jamal ta jtojol ti chac'bicun oe, me cristiano, me sts'unub yovolic, o me yosilic ti ja' ono'ox yu'un stuquique, le'e mu xu' chich' chonel; mu xu' chich'ic sutel. Yu'un li c'usitic voc'bil xa o ta jtojole, bats'i ch'ul matanal xa comen o ta jventa. 29Jech noxtoc me oy jun vinic ti loq'uesbil xa o ta c'abal sventa tstoj smule, mu xu' chich' pojel, mu xu' chich' q'uextael ta taq'uin. Ac'o yich' milel.

30“Li jujun ta lajlajuneb c'usitic chloc' ta avosilique xchi'uc li sat te'etic ats'unojique ja' cu'un. Voc'bil o cu'un sventa chavac'bicun. 31Me oy boch'o tsc'an tsman sutel li jujun ta lajlajunebe, ac'o stoj yan jun ta vo'vo' ti c'u yepal stojole.

32“Li jujun ta lajlajuneb ats'unub avovolique, me vacax, o me chij, ja' voc'bil cu'un noxtoc. 33Mu aventaicuc me lec, o me mu lecuc, xchi'uc mu me xajelic. Pero me oy chajelique, voc'bil xa chcom o ta jtojol xcha'cotal; ja' ch'ul matanal xa chcom cu'un o. Mu xa xu' chaviq'uic sutel”, xi li Muc'ul Diose.

34Ja' jech li mantaletic laj yal Muc'ul Dios ta stojol Moisés te ta vits Sinaí ta sventa scotol li israeletique.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index