Search form

Levítico 6

Sc'oplal smoton Dios chac' li boch'o ch-elc'aje

1Li Muc'ul Diose la sc'opan li Moisese, jech laj yalbe:

2“Me oy boch'o la sta smule, me j'elec' ic'ot ta jtojol ta sventa ti la slo'la xchi'ile, me la scuy ta yu'un li c'usi ac'bil sventain, o li c'usi xch'amanoje, me laj yelc'an, o me la stsatsal poj no'oxe, oy smul chc'ot o. 3Jech noxtoc me mu xal me oy c'usi la stame, o me oy c'usi laj yal ta jtojol ti jeche' no'ox i'epalc'opoje, li boch'o tspas jchopuc li mulil le'e, 4oy smul chc'ot o. Ja' tsc'an ac'o bat sutes li c'usi laj yelc'ane, o me la stsatsal c'an, o me oy c'usi la scuy ta yu'un, o me oy c'usi la stame. 5Ac'o sutes noxtoc li c'usi laj yal ta jtojol chac' ti jech no'ox i'epalc'opoj xchi'uque. Ja'o ac'o sutesbe scotol yajval c'alal chac' li milbil matanal ta sventa smule, xchi'uc ac'o yac'be xchi'il jun ta vo'vo'. 6Li jmoton tsc'an chiyac'bune ja' jcot chij ti bu ven leque. Vo'ot chaq'uel c'u yepal stojol li chije. Li boch'o chaq'ue, ac'o yic' batel ta stojol li palee. Ja' chic'bil matanal ta sventa li c'unil mulil la stae. 7Ja' yu'un li palee ac'o yac' ta ch'aybel smul ta jtojol li boch'o chc'ot ta pasel yu'unic jchopuc chac le'e, jech ch'aybil smul chc'ot o”, xi li Muc'ul Diose.

Chanubtasel ta sventa chic'bil matanal

8Li Muc'ul Diose la sc'opan yan velta li Moisese, jech laj yalbe:

9“Albo ya'ay Aarón xchi'uc xnich'nab c'usi tsc'an tspasic ta sventa li chic'bil matanaletique: Li jmoton chachiq'uique tsc'an te oy o sbejel ac'ubal ta ba si' ta scajleb li jmotone yu'un jech ac'o c'ac'uc. 10Li palee ac'o slap li sc'u' xchi'uc li scomcom-vex pasbilic ta lino noe. Ts'acal ac'o stsob li stanil jmoton chich' chiq'uel te ta scajlebe; te ac'o yac' ta xocon li scajleb jmotone. 11Ts'acal ac'o sloc' li sc'u'e; ac'o slap yan sc'u'. Li stanil jmotone ac'o yich' loq'uel ta spat to yo' bu apasoj acarpanaique. Te ac'o bat yac' yo' bu meltsanbil lec yave.

12“Li c'oc' te ta scajleb jmotone mu me xavaq'uic tubuc, me jutuc mu xu' chtu'p o. Ac'o yac'be si'il ta jujun sob li palee. Te ac'o xchic' ta c'oc' li matanal tsc'an chiq'uele xchi'uc li xepual matanal sventa lec chaquiloxuque. 13Li c'oq'ue te tsanaluc o scotol c'ac'al te ta scajleb jmoton; mu xu' chtu'p o.

Chanubtasel ta sventa c'u x'elan chaq'uic ta smoton Dios li c'usitic co'oltic jech chac c'u cha'al trigoe

14“Li'i ja' chanubtasel ta sventa c'u x'elan chaq'uic ta jmoton li c'usitic co'oltic jech chac c'u cha'al trigoe: Li paleetique ja' ac'o yaq'uic te ta scajleb jmoton ta jtojol, vu'un li Muc'ul Diosune. 15Jun pale ac'o sjop batel jopuc li arina ac'bil ta jmotone, xchi'uc li yaceiteale, xchi'uc li pom te co'ol oy xchi'uque. Ac'o xchic' te ta scajleb jmoton. Ja' chic'bil matanal sventa ana'ubilic ti lec mu yic' chc'ot ta tojol, vu'un li Muc'ul Diosune. 16Li scomelale ja' xa ac'o sve'ic li Aarón xchi'uc xnich'nabe, pero mu me xavac'beic svolesubil xch'ut. Te ac'o sve'ic ti bu ts'u'iltasbil cu'un li banamil te ta yamaq'uil ch'ulna pasbil ta nucule. 17Mu me sta'ajesic xchi'uc svolesubil xch'ut. Yu'un ja' cac'ojbeic o ti c'u yepal chcom ta chiq'uele. Ja' ts'u'iltasbil matanal, jech chac c'u cha'al li matanal sventa mulil xchi'uc sventa c'unil mulile. 18Li smomnich'nabtac Aarón ta to xtal ta ts'acale oy ta sventa tsve'ic o ec ti c'u yepal chcom c'alal chich' chiq'uel ta jtojol; vu'un li Muc'ul Diosune. C'usiuc no'ox cht'ab te ta scomelal li jmotone ts'u'iltasbil xa chcom o”, xi li Muc'ul Diose.

Sc'oplal c'u x'elan laj yaq'uic smoton Dios li paleetique

19Li Muc'ul Diose la sc'opan yan velta li Moisese, jech laj yalbe:

20“C'alal voc'bilic xa o ta sventa paleal li Aarón xchi'uc xnich'nabe, ja' jech li jmoton tsc'an chiyac'bicune: chib kilo arina ti bu ven leque, j'o'lol ac'o yaq'uic ta jujun sob, j'o'lol ac'o yaq'uic ta jujun bat c'ac'al; me junuc c'ac'al mu me xquechanic o. 21Ac'o xch'ilic ta xaltem capbil lec ta aceite, biq'uitic voq'uilanbil ac'o yaq'uic ta jtojol; ja' matanal ti lec mu yic' chc'ot ta jtojol, vu'un li Muc'ul Diosune. 22Ja' jech ac'o spas ec li smomnich'nabtac Aarón c'alal ja' xa'ox tiq'uilic ta q'uexolile, yu'un ja' jmoton ac'bil o ta jtojol vu'un li Muc'ul Diosune. Jech tsc'an ac'o yich' chiq'uel scotol. 23Li jmoton chaq'uic paleetique, ac'o yich' chiq'uel scotol; mu'yuc boch'o xu' tsve'”, xi li Muc'ul Diose.

Chanubtasel ta sventa c'u x'elan chac'beic smoton Dios sventa smulic

24Li Muc'ul Diose la sc'opan li Moisese, jech laj yalbe:

25“Albo ya'yic Aarón xchi'uc xnich'nab c'usi tsc'an tspasic ta sventa li matanal sventa mulile: Li matanal chich' aq'uel ta sventa mulile, te ac'o smilic ta jtojol te yo' bu chich' milel li yantic matanaletic chic' chiq'uele yu'un ja' ts'u'iltasbil matanal. 26Li pale ti chac' ta jtojol li matanal sventa mulile xu' ac'o sti', pero te no'ox ac'o sti' ti bu ts'u'iltasbil cu'un li banamil ta yamaq'uil li ch'ulna pasbil ta nucule. 27Scotol li c'usi cht'ab ta matanale ts'u'iltasbil xa chcom o. Xchi'uc me ch'itum ch'ich' icom li sc'u'e, te no'ox ac'o yich' chuq'uel ta banamil ti bu ts'u'iltasbil cu'une. 28Li bin bu chich' panel o li jmotone ac'o yich' voq'uel. Yan me ta bronce taq'uin pasbil li bin bu chich' panel oe, ac'o yich' juxel lec; ac'o yich' poquel lec ta vo'.

29“Li jmoton chich' aq'uele ja' bats'i lequil ch'ul matanal c'otem. Jech ja' no'ox xu' tsti'ic li paleetique. 30Pero li matanal chich' aq'uel ta sventa mulil ti chich' ich'bel ochel xch'ich'al ta ch'ulna pasbil ta nucul sventa xch'ayubil mulile, mu xu' chich' ti'el. Ac'o yich' chiq'uel scotol.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index