Search form

Números 11

Li Muc'ul Diose laj yal ti chac'be ti'bol sti'ic li israeletique

1Li israeletique oy jun c'ac'al iliquic ta bic'talvulajetel ta stojol Muc'ul Dios ta sventa ti oy svocolique. C'alal laj ya'ay li Muc'ul Diose, tsots i'ilin ta stojolic, jech la stac tal c'oc'; ic'ac' sjoylijil sti'ti' ti bu spasoj scarpanaique. 2Li israeletique lic avanicuc; la sc'anbeic vocol Moisés ti ac'o coltaaticuque. Ja' yu'un li Moisese lic sc'anbe vocol Muc'ul Dios ta sventaic. Jech lic tubuc li c'oq'ue. 3Li banamile Tabera la sbiin, yu'un ja' te laj yac' tsanuc c'oc' yu'un li Muc'ul Diose, yu'un i'ilintaatic.

4Te capalic ep ta chop yanlum cristianoetic ta stojol li israeletique, ja' no'ox puru ve'el batem ta yo'ntonic. Jech ec li israeletique oy c'usi ibat ta yo'ntonic, jech lic oq'uicuc. Jech laj yalic: “Oyuc ca'tic bu jtatic ti'bol jti'tique. 5Tsna' xa co'ntontic ya'yel li choy ti la jti'tic te ta Egipto ti ta jmotontic lij'ac'bate. Jech noxtoc lec la jtatic ta lo'el pepino, melón, tomal cebolla, jol cebolla xchi'uc axuxetic. 6Pero li' ta orae mu'yuc c'usi yan ta jtatic, ja' no'ox puru manavaj”, xiic.

7Li manavaje co'oltic jech chac c'u cha'al bec' culantu, c'onc'ontic sba jech chac c'u cha'al xuch'. 8-9Ta ac'ubaltic c'alal ta xyal job osile, ja'o te chyal tal ec li manavaje. Jech li israeletique chloc' stsobic, jech oy chlic xjuch'ic, oy chlic stenic lec, oy tspanic noxtoc, xchi'uc oy tsmeltsanic lec. Jech chbat yu'unic jech chac c'u cha'al pan. Li smuile co'oltic jech chac c'u cha'al vaj pasbil ta arina xchi'uc aceite.

10Li Moisese laj ya'ay ti scotol israeletic ch-oq'uic xchi'uc yol xnich'onic te ta sti' li scarpanaique. Pero li Muc'ul Diose tsots ilinem ta stojolic. Jech ec li Moisese isoc yo'nton ec. 11Jech laj yalbe li Muc'ul Diose:

—¿C'u yu'un ti mu'yuc lec avo'nton ta jtojol ec, vu'un li avajtunelune? ¿C'u yu'un ti mu'yuc lec chavilune, yu'un vu'un laj avac' jventain scotol li jchi'iltac li'i? 12¿Me yu'un vu'un stot sme'icun ti vu'un chac'an ta jpetic batel jech chac c'u cha'al jun olol ti ta to xchu'unique, yu'un chbat caq'uic te ta banamil ti bu avalojbe ono'ox jmoltotcutic ta vo'one ti chavac'beique? 13¿Bu chbat jsa' tal ti'bol sventa chcac'be sti'ic scotol li jchi'iltac li'i? Yu'un vu'un x'oc'oletic tal ta jtojol jech chtal yalbicun: ‘Ac'bun ti'bol jti'cutic’, xiyuticun. 14Li vu'une mu xa xu' cu'un ti jtuc no'ox ta jventain, ti jtuc no'ox chquic' batel li yepal jchi'iltac li'i, yu'un ja' jun alal icatsil chca'ay. 15Me jech vu'un chavac'bun o jventain batele, ja' lec pojbun jch'ulel me ta melel c'uxun ta avo'ntone yu'un jech mu xa me xquil li epal vocoletique —xi li Moisese.

16Li Muc'ul Diose jech laj yal:

—Tsobo lajunebuc xchanvinic (70) moletic ti ja' israel viniquetique, ti ana'oj ti oy yabtelic ta stojol achi'iltac ta israelale. Ic'o tal te ta ch'ulna pasbil ta nucul; te xamalaicun. 17Te chiyal tal; te chtal jchi'inot ta lo'il. Xchi'uc chaquich'bot sutel jutuc li jtsatsal avich'oje, ja' ta xcac'betic li banquilaletic yu'un achi'iltaque yu'un jech xu' chascoltaicot ta yiq'uel batel li achi'iltaque. Jech muc atucuc xa chavic' batel. 18Albo mantal scotol li achi'iltaque, ac'o slecubtas sbaic sventa oc'om, yu'un ta xcac'be ti'bol sti'ic. Yu'un laj ca'ay ti ep ch-oq'uique xchi'uc ti jech chalique: ‘Oyuc bu jtatic ti'bol jti'tique. Ja' toj lec ti c'alal te to'ox oyutic ta Egiptoe’, xiic. Lec oy, vu'un ta xcac'be tal ti'bol sti'ic. 19Pero ma'uc no'ox jun chib c'ac'al, o vo'ob, lajuneb, o jtob (20) c'ac'al ta xcac'beic. 20Sjunul u puru ti'bol ta sti'ic, ja' to ti me tsc'an xa chen xchi'uquique, xchi'uc ti me i'ac'batic ep ib-o'ntonale. Yu'un la scontrainicun, vu'un li Avajvalicun ti li' oyun ta o'lol avu'unique. Ep i'oq'uic, xchi'uc jech laj yalic ta jtojol: ‘¿C'u yu'un ti lijloc'utic tal ta Egiptoe?’, xiic —x'utat yu'un Muc'ul Dios li Moisese.

21Li Moisese jech la stac'be li Muc'ul Diose:

—Li jchi'iltac li' quic'oj tale, ja' vaquib ciento (600,000) ta mil ta scotol li viniquetique, pero puru xanubal tspas scotolic. Chaval ti chavac'be ti'bol sti'ic sjunul ue. 22¿Bu chata epal chijetic, epal vacaxetic xu' tsmil sti'ic yo' xu' chloq'uic o scotolique? Ac'o me chcac'betic sti'ic scotol li choyetic ta nabe, pero mu ono'ox xloq'uic o —xi.

23Pero li Muc'ul Diose jech laj yal:

—¿Me yu'un chanop ti jutuc no'ox jvu'ele? Tana tsc'an chaq'uel me chc'ot ta pasel li c'usi laj cale, o me mo'oj —xi li Muc'ul Diose.

Li lajuneb xchanvinic (70) banquilaletique ic'opojic jech chac c'u cha'al yaj'alc'optac Dios

24Li Moisese iloc' batel, bat yalbe ya'yic scotol xchi'iltac li c'usi i'albat yu'un Muc'ul Diose, xchi'uc la stsob li lajuneb xchanvinic (70) moletic yu'un israeletique. Te bat yac' ta spat xocon ch'ulna pasbil ta nucul. 25Jech li Muc'ul Diose iyal tal ta toc, tal sc'opan li Moisese. Xchi'uc laj yich'be jutuc li stsatsal yac'ojbee, ja' laj yac'be li lajuneb xchanvinic (70) banquilaletique. C'alal laj yich'ic li stsatsalique, lic c'opojicuc jech chac c'u cha'al j'alc'opetic. Pero li c'usi laj yalique, muc xa xcha'alic yan velta.

26Oy chib viniquetic laj yich'ic t'ujel loq'uel ta stojol li lajuneb xchanvinique (70). Ja' Eldad sbi li june. Li yane ja' Medad sbi. Li chibic le'e muc xbatic te ta ch'ulna pasbil ta nucul, te no'ox icom ta scarpanaic. Pero ac'o me te no'ox icomic, laj ono'ox yich'ic ec li espiritue, jech lic c'opojicuc jech chac c'u cha'al j'alc'opetic te ta scarpanaic ec. 27Oy jun querem ibat ta anil; bat yalbe Moisés ti jech ic'ot ta pasele. Jech c'ot yalbe:

—Li Eldad xchi'uc Medade chc'opojic jech chac c'u cha'al j'alc'opetic te ta scarpanaic —xut c'otel.

28Ja' yu'un li Josué, xnich'on Num, ti ta sbic'tal ono'ox lic scolta tal ta abtel li Moisese. Jech laj yal:

—Cajval Moisés, pajeso yu'un mu me spasic jech —xi.

29Pero li Moisese jech laj yal:

—¿Me it'ix xa avo'nton ta jtojol? Oyuc c'uxi xc'ot ta pasel ch-ac'batic espíritu yu'un Muc'ul Dios scotol li jchi'iltactique, scotol j'alc'opetic chc'otic ti jechuque —xi.

30Li Moisés xchi'uc lajuneb xchanvinic (70) banquilaletique isutic batel ta scarpanaic.

Itacbatic tal x'ubetic sti'ic li israeletique

31Li Muc'ul Diose la stac tal tsots ic' ta nab, te xcuchoj tal epal x'ubetic. Te iyal ti bu scarpanaique xchi'uc ta spat xocon li scarpanaique. Ti c'u snatil la smac ti bu c'alal iyal li x'ubetique, ja' jun c'ac'al sbelal ta sjoylijil li scarpanaique. Li x'ubetique peq'uel no'ox xviletic. Oy no'ox junuc metro stayal. 32Li israeletique sjunul c'ac'al, xchi'uc sjunul ac'ubal, xchi'uc sjunul to c'ac'al ta yoc'omal, puru tsac x'ub la spasic o. Li boch'o mu'yuc ep la stsobe, laj ono'ox stsob lajuntsop; lic staquijesic ta c'ac'al te ta spat xocon li scarpanaique. 33Li israeletique ja' to no'ox sbats'ilic xaxel sti'bolic ti c'alal lic ilintaaticuc yu'un Muc'ul Diose, jech i'ac'batic stoj smulic. Ep imilatic ta ora yu'un li Muc'ul Diose. 34Ja' yu'un Kibrot-hataava laj yac'beic sbi li banamile yu'un te laj yich'ic muquel li boch'otic ichamic ta scoj ti ja' no'ox la sc'upinic puru ve'ele.

35Li israeletique itotsic batel ta Kibrot-hataava; ixanovic batel c'alal to ta Hazerot, te c'ot naquiicuc.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index