Search form

Números 12

Li María xchi'uc Aarone iliquic ta bic'talvulajetel ta stojol Moisés

1Li María xchi'uc Aarone lic chopolc'opojicuc ta stojol li Moisese, yu'un li Moisese inupin xchi'uc jun etiope ants. 2Jech laj yalic: “Li Moisese ma'uc no'ox stuc chc'opanat yu'un li Muc'ul Diose, jech chisc'opanutic ec li vu'utique”, xiic. Li Muc'ul Diose laj ya'ay li c'usi laj yalique.

3Ta melel, li Moisese ja' jun vinic ti toj biq'uit yac'oj sba li' ta banamile. 4Ja' yu'un li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Moisés, xchi'uc Aarón, xchi'uc Mariae:

“Batanic avoxibalic te ta ch'ulna pasbil ta nucul”, x'utatic.

Jech ibatic yoxibalic. 5Te iyal tal ta jun ic'al toc li Muc'ul Diose, te laj yac' sba ta sti' li ch'ulna pasbil ta nucule. Te lic yic' li Aarón xchi'uc Mariae. C'alal te xa oyic ta stojole, 6li Muc'ul Diose jech laj yalbe:

“A'yo ava'yic c'usi ta xcal: C'alal oy jt'ujoj jun caj'alc'op ta atojolique, vu'un ta jc'opan ta xch'ulel, o ta xvayechic, yu'un ta xcalbeic li c'usi oy ta co'ntone. 7Pero li cajtunel Moisese, mu'yuc jech ta jpasbe, yu'un li stuque ja' toj lec tuc' yo'nton ta scotol li cajtuneltaque. 8Lec ta jchi'in ta lo'il stuc, xchi'uc lec xvinaj ta a'yel li jc'ope. Li stuque sq'uelojbun jsat. Pero li vo'oxuque, ¿c'u yu'un ti chachopolc'opojic ta stojole?”, x'utatic yu'un li Muc'ul Diose.

9Li Muc'ul Diose bats'i tsots i'ilin ta stojolic, jech ibat. 10C'alal inamaj xa'ox batel li toc te ta ti'na pasbil ta nucule, li Mariae tsacbil xa ta c'a'el chamel icom, jeche' saclo'an ibat li snuculile. C'alal ijoyij li Aarone, ja' to laj yil ti tsacbil xa ta c'a'el chamel li Mariae. 11Jech lic yalbe li Moisese:

“Cajval Moisés, avocoluc mu xavac' jtoj jmulcutic ta scoj ti ta jbolilcutic c'usi la jvontol alilancutique. 12Mu me xavac' ti jech chcom o snuculil li María jech chac c'u cha'al snuculil olol ti c'a'emtic xa sba chvoc' c'alal te chcham ta yut ch'utile”, xi.

13Ja' yu'un li Moisese lic sc'anbe vocol li Diose, jech laj yalbe:

“Dios cu'un, avocoluc coltao ta sventa li xchamele”, xi.

14Li Muc'ul Diose jech laj yal:

“Ti stotuc la stubtabe sate, vucub c'ac'al mu'yuc stu ta asatic chcom ti jechuque. Ja' yu'un loq'uesic ta atojolic vucubuc c'ac'al; mu me xaxchi'inoxuc te yo' bu oy acarpanaique. Ts'acal xu' chtal xchi'inoxuc yan velta”, xi.

15Jech li Mariae vucub c'ac'al laj yich' loq'uesel batel ti bu oy scarpanaique. Scotol li yantic israeletique mu'yuc bu stotsic batel, 16ja' to ti c'alal la xchi'inic ta naclej yan velta li Mariae. Jech la scomtsanic yan velta li Hazerote. Ic'ot spas scarpanaic ta xocol banamil Parán sbi.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index