Search form

Números 17

Iq'uelumaj snamte' li Aarone

1Li Muc'ul Diose la sc'opan yan velta li Moisese. Jech laj yalbe:

2“Albo scotol achi'iltac ta israelal ti ac'o yich'ic tal jujuch'ixuc snamte'ic li jujun banquilaletic yu'unic ta jujuchope; ja' lajcha'ch'ix namte'al ta scotol. Ts'ibabo sbiic ta snamte'ic jujunic. 3Li namte'al yu'unic jchop liquemic ta Levie, ja' xatsacbe sbi li Aarone. Yu'un persa oy jch'ix namte'al yu'unic li jujun banquilaletic ta jujuchope. 4Te xavac' scotol ta yut ch'ulna ta stuq'uil xcaxail li jmantal, yo' bu chajtaoxuc ono'oxe. 5Li boch'o t'ujbil cu'une ja' ta xcac' q'uelumajuc li snamte'e. Jech xu' ta xpajic o ta yalel c'usi chopol li achi'iltac ta israelale”, x'utat.

6Li Moisese ja' jech lic yalbe scotol li xchi'iltac ta israelale. Jech laj yich'ic tal jujuch'ix snamte'ic li banquilaletic yu'unic ta jujuchope. Ja' lajcha'ch'ix namte'al ic'ot ta scotol. Te oy ec li snamte' Aarone. 7Li Moisese te bat yac' ta stojol Muc'ul Dios ta yut ch'ulna pasbil ta nucul li namte'aletique. 8Ta yoc'omal c'alal ibat ta ch'ulna li Moisese, laj yil ti q'uelumajem xa li snamte' Aarón ti ja' yu'unic li jchop liquemic ta Levie. Oy xa lec sq'uelum xchi'uc xnich, xchi'uc oy xa lec sat toc'onic xa, almendra sbi. 9Jech li Moisese laj yich' loq'uel te ta stojol Muc'ul Dios scotol li namte'aletique, laj yac'be yil scotol li israeletique. C'alal laj yilique, lic stsacan li snamte'ic jujunique.

10Li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Moisese:

“Bat ac'o yan velta te ta stuq'uil xcaxail jmantal li snamte' Aarone; te xaq'uej lec comel. Ja' chtun sventa cht'ab ta yo'ntonic c'usi ic'ot ta pasel li jtoyba cristianoetic li'i. Jech chpajic o ta yalel c'usi chopol ta jtojol, xchi'uc jech mu xchamic”, x'utat li Moisese.

11Li Moisese la spas jech chac c'u cha'al i'albat yu'un li Muc'ul Diose. 12Pero li israeletique jech laj yalbeic li Moisese: “¡Ch'ayemuncutic xa; chichamcutic jcotolcutic! 13Scotol li boch'otic chnopajic batel ta ch'ulna yu'un Muc'ul Diose, ta xchamic. ¿Me yu'un jcotoltic li' chijchamutic o ti jechuque?”, xiic.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index