Search form

Números 18

Laj yal Dios c'u x'elan ac'o spas yabtel li paleetique

1Li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Aarone: “Li vo'ot xchi'uc anich'nabtaque, xchi'uc li yantic achi'iltac ti co'ol smomnich'naboxuc Levie, vo'oxuc chcom ta aventaic me oy c'usi mu lecuc chc'ot ta pasel avu'unic te ta ch'ulna pasbil ta nucule. Me oy chopol chc'ot ta pasel avu'unic li avabtelic ta paleal xchi'uc anich'nabtaque, vo'oxuc no'ox chcom ta aventaic achi'uc anich'nab. 2Li achi'iltac ti co'ol smomnich'naboxuc Levie, vo'ot avabtel chavac'be yabtelic yu'un ac'o scoltaicot ta spasel li abtel te ta ch'ulna pasbil ta nucule. 3Ja' no'ox xu' chascoltaoxuc ta abtel, xchi'uc ja' no'ox xu' tspasic li abtel te ta ch'ulna pasbil ta nucule. Pero mu xu' chnopajic batel te yo' bu oy li c'usitic te chtune, xchi'uc ta scajleb li jmotone. Me jech tspasique, ta me xchamic. Jech ta xachamic ec li vo'oxuque. 4Xu' chaxchi'inicot ta spasel li abtel te ta ch'ulna pasbil ta nucule, xchi'uc li c'usitic yan ti ja' oy ta sventaic spasele. Pero li boch'o ma'uc smomnich'nab Levie, mu me xnopajic batel ta atojolic me junuc. 5Vo'oxuc no'ox oy ta aventaic spasel li abtel ta ch'ulna xchi'uc ta scajleb jmotone. Jech mu xi'ilin yan velta ta stojol li achi'iltaquic ta israelale. 6Vu'un la jvoc' loq'uel ta stojol achi'iltac ta israelal li levietique yu'un ja' avajcoltaubbailic cu'un, yu'un ac'o scoltaoxuc ta abtel te ta ch'ulna pasbil ta nucul. 7Pero ja' no'ox vo'oxuc achi'uc anich'nab oy ta aventaic li abtel sventa paleal te ta scajleb jmotone xchi'uc li c'usitic tsc'an pasel te ta spat li veloe. Li abtel le'e, ja' no'ox vo'oxuc oy ta aventaic spasel, yu'un vo'oxuc t'ujbiloxuc cu'un sventa cha'ochic ta paleal. Me oy boch'o ch-abtej ta paleal ta yo'nton no'ox stuque, ac'o yich' milel”, x'utat yu'un Muc'ul Dios li Aarone.

Sc'oplal c'u x'elan icuxiic li paleetic xchi'uc levietique

8Li Muc'ul Diose jech laj yalbe noxtoc li Aarone:

“Vu'un laj cac'bot aventain li jmoton chquich' ac'bele. Scotol li c'usitic voc'bil cu'un sventa jmoton chiyac'bicun achi'iltac ta israelale, vo'ot chacac'boxuc achi'uc li anich'nabe. Ja' jech jmantal ta xcom o ta atojolic. 9Li jmoton chiyac'bicun ti chic'bil tsc'ane, ja' xa avu'unic scotol ti bu mu'yuc chich' chiq'uele. Ja' li arinaetique, xchi'uc li matanal chiyac'bicun sventa mulile, xchi'uc li jmoton chiyac'bicun ta sventa c'unil muliletic tstaique. Scotol li matanaletic ti ac'bilun xa ta jtojole, ja' avu'unic o xchi'uc li anich'nabe. 10Scotol li viniquetique xu' ta sve'ic. Pero te me xave'ic ta ch'ulna, yu'un ja' ch'ul matanal cu'un.

11“Jech noxtoc li muc'tic matanal chiyac'bicun li achi'iltac ta israelale, vo'ot chacac'bot achi'uc aqueremetic atsebetic ti te nacaloxuc achi'uquique. Ja' jech jmantal ta xcom o ta atojolic. Scotol li avalab anich'nab ti lecubtasbilique xu' tsve'ic. 12Jech noxtoc li sba sat c'usi chloc' yu'unic li achi'iltac ti chiyich'bicun tal ta jujun jabile, xchi'uc li aceite ti ven lequic oy yu'unique, li ya'lel ts'usube, xchi'uc li trigoe, vo'ot chacac'bot scotol. 13Scotol li sba sat c'usi chloc' yu'unic achi'iltac ti chiyac'bicun jmotonine, ja' avu'unic. Boch'ouc no'ox avalab anich'nab ti lecubtasbilique xu' tsve'ic. 14Scotol li c'usitic svoc'ojic xa sventa jmoton li achi'iltaque, ja' avu'un.

15“Scotol li sba xnich'on achi'iltaque, xchi'uc li sba yol sts'unub yovolic chiyac'bicune, ja' avu'un. Yan li sba xnich'onic xchi'uc li sba yol sts'unub yovolic ti mu'yuc lequique, c'anbeic taq'uin ta xq'uexol. 16Li taq'uine ja'o ac'o yac' ti c'alal jun xa u svoq'uel li c'usi chac' oxe. Ja' vo' sep saquil taq'uin, buluchib (11) gramo yalal jech chac c'u cha'al yalal chapanbil te ta ch'ulna pasbil ta nucule. 17Pero mu me xavac' ti ac'o yac'beic xq'uexol noxtoc li sba yol xvacaxic, li xchijic, o me stentsunique. Yu'un le'e ja' voc'bilic o cu'un. Tsc'an chamil. Li xch'ich'ale ja' xamalta o li scajleb jmotone. Li xepuale xachic'bun sventa jmoton ti lec mu yiq'ue. 18Li jmoton ti chisye'bicun ta jtojole, ac'o comuc sventa ave'el; ja' li sbec'tale, li sna yo'ntone, xchi'uc li sbats'i-o'e. 19Scotol li c'usi chiyac'bicun achi'iltac sventa tstoj o spatanique, ja' vo'ot chacac'bot achi'uc li aquerem atsebetic ti te co'ol nacalot achi'uque. Ja' jech jmantal ta xcom o. Ja' jun c'usi chapal chcom o cu'un ta atojol xchi'uc ta stojol li amomnich'nabtaque. Mu'yuc boch'o xu' ta sjel o”, x'utat yu'un Muc'ul Dios li Aarone.

20Li Muc'ul Diose jech laj yalbe noxtoc li Aarone:

“Li vo'ote mu'yuc chavich' avosil jech chac c'u cha'al chich'ic li achi'iltac ta israelale. Mu'yuc c'usi oy avu'un. Vu'un avosilun chic'ot. Vu'un avu'unun chic'ot te ta stojol li achi'iltac ta israelale. 21Li levietique ja' chcac'be yu'uninic li jujun ta lajlajuneb ti chaq'uic li achi'iltaque. Ja' stojolic chc'ot yu'un te chtunic cu'un ta ch'ulna pasbil ta nucul. 22Yu'un li yantic achi'iltac ta israelale, mu xu' chnopajic tal ta ch'ulna pasbil ta nucul. Me jech tspasique, ja' jun mulil tstaic ti persa chchamic oe. 23Ja' no'ox levietic xu' tsventainic spasel li abtel te ta ch'ulna pasbil ta nucule, xchi'uc ja' chcom ta sventaic noxtoc me oy c'usi chopol chc'ot ta pasel yu'unic tee. Li c'usi chacalboxuc li'i, ja' jun mantal ta xcom o ta atojolic c'alal ta avalab anich'nabic. Li levietique mu'yuc chich' yosilic te ta stojol li achi'iltaquic ta israelale. 24Li stuquique ja' cac'ojbe yu'uninic li jujun ta lajlajuneb chiyac'bicun jmotonin achi'iltac ta sventa li c'usi chloc' yu'unique. Ja' yu'un chcal ti mu'yuc chich' yosilic te ta stojol li achi'iltaquic ta israelale”, x'utat.

25Li Muc'ul Diose la sc'opan li Moisese. Jech laj yalbe:

26“Albo li levietique, c'alal chich'ic li jujun ta lajlajuneb c'usi chloc' yu'unic achi'iltac ta israelal ta sventa ti ja' ono'ox cac'ojbe yu'uninique, ac'o me sloq'uesbicun jun ta lajlajuneb ec yu'un ja' chiyac'bicun jmotonin. 27Le'e ja' co'ol chac c'u cha'al chiyac'bicun jmotonin jutuc li strigoique xchi'uc li ya'lel sts'usubique. 28Jech chac'bicun jmotonin ec li jujun ta lajlajuneb ti chich'ic yu'un li achi'iltaquique. Li jujun ta lajlajuneb chac'bicun li levietique, ja' ac'o yich' li banquilal pale Aarone. 29Scotol li c'usitic chich'ique, ac'o me yac'bicun jmotonin ec. Li jmoton ti chisvoc'bicune, ja' me ti bu puru lequique”, x'utat yu'un Muc'ul Dios li Moisese.

30“Jech xavalbe noxtoc: ‘Me laj xa aloq'uesic sventa jmoton ti bu ven lequique, ti c'u xa yepal icome, ja' xa atrigoic, ja' xa ya'lel ats'usubic chc'ot. 31Xu' xa chave'ic achi'uc avajnil anich'nabic ta buyuc no'ox. Le'e ja' xa atojolic c'otem ta sventa ti cha'abtejic cu'un te ta ch'ulna pasbil ta nucule. 32Me laj xa aloq'uesic ti bu mero lequic ta sventa jmotone, xu' xa chave'ic ti c'u yepal chcome. Mu xata amulic o. Me jech chapasique, mu xabolibtasic li jmoton ti yac'ojbicun ta jtojol li achi'iltaquique, xchi'uc jech mu xataic o milel cu'un’, uto”, xi li Muc'ul Diose.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index