Search form

Números 20

Iloc' vo' ta ch'en c'alal la smaj li Moisese

(Ex 17.1-7)

1Ta sliquebal jabil ic'otic te ta xocol banamil ta Zin scotol li israeletique. Te la spas scarpanaic jayibuc c'ac'al ta Cades. Te icham li Mariae; te laj yich' muquel.

2Ta sventa ti mu'yuc vo' yuch'ic scotol li israeletique, jech jmoj la stsob sbaic tal scotolic; tal scontrainic li Moisés xchi'uc Aarone. 3Jech laj yalbeic li Moisese:

—Ja' lec ti co'oluc chamcuncutic jchi'uc li yantic jchi'iltactic ti ichamic ta stojol Muc'ul Diose. 4¿C'u yu'un ti laj aviq'uic tal li' ta xocol banamil li xnich'nabtac Muc'ul Diose? ¿Me yu'un chac'anic ti co'ol li' chichamcutic jchi'uc li jts'unub covolcutique? 5¿C'u yu'un ti laj aloq'uesuncutic tal ta Egipto, ti laj avic'uncutic tal li' ta banamil ti toj chopole? Li'i solel mu'yuc c'usi xch'i o. Mu'yuc te'el higoetic, ts'usubetic xchi'uc caranatoetic; me ja'uc vo' sventa chcuch'cutic, solel mu'yuc o —xiic ta stojol li Moisese.

6Li Moisés xchi'uc Aarone iloq'uic batel ta stojol li xchi'iltaquique. Ibatic ta ti'ch'ulna pasbil ta nucul; te c'ot spatan sbaic ta banamil. Te ivinaj xojobal Muc'ul Dios ta stojolic. 7Jech i'albat yu'un Muc'ul Dios li Moisese:

8—Ich'o batel li anamte'e. Tsobo batel scotol li achi'iltaque. Ac'o scoltaot li abanquil Aarone. Te ta sat scotol achi'iltac xavalbe mantal li ch'ene yu'un ac'o loc'uc tal vo', ja' ac'o yuch'ic li achi'iltaque xchi'uc li sts'unub yovolique —x'utat.

9Laj yich' batel snamte' li Moisés ti te oy ta stojol Muc'ul Diose. Ja' la xch'un jech chac c'u cha'al i'albat yu'un Muc'ul Diose. 10Li Moisés xchi'uc Aarone la stsobic batel scotol xchi'iltaquic ta nopol ch'en. Li Moisese jech lic yal:

—A'yo ava'yic jbajmantaletic: ¿Me yu'un chac'anic ti vu'uncutic ta jloq'uescutic tal vo' li' ta ch'en sventa chcac'cutic avuch'ique? —xi.

11C'alal laj yal jeche, lic stoy sc'ob. La smaj ta snamte' chib velta li ch'ene, jech te iloc' tal ep vo'. Jech lic yuch'ic scotol li israeletique xchi'uc scotol li sca' xvacaxique. 12Pero li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Moisés xchi'uc Aarone:

—Ta sventa ti muc xach'unic c'usi laj calboxuque, xchi'uc ti muc xavaq'uicun ta ich'el ta muc' ta stojol scotol li achi'iltaquique, jech mu'yuc chcac' ochanic batel achi'uc achi'iltac te ta banamil ti bu caloj chacac'boxuque —xi.

13Le'e ja' li vo' te ta Meriba yo' bu ep iliquic ta vulajetel ta stojol Muc'ul Dios li israeletique, ja' te laj yac' ta ilel li slequilale.

Li edometique muc xaq'uic jelovicuc batel li israeletique

14C'alal te oyic ta Cadese, li Moisese la stac batel jayibuc j'almantaletic ta stojol li ajvalil yu'un edometique. Jech c'ot yalbeic: “Li yalab xnich'nab avits'in Israele, jech laj yalic tal ta atojol: ‘Li vo'ote lec xana' ti c'u x'elan jvocolcutique. 15Li jmoltot jyame'cutic ta vo'onee, ibatic ta Egipto. Ep jabil te inaquiic. Pero li egiptoetique laj yuts'intauncutic jech chac c'u cha'al la spasbeic li jmoltot jyame'cutic ta vo'onee. 16Jech te lic jc'anbecutic vocol li Muc'ul Diose. Laj ya'ibun li jc'opcutique. Jech la stac tal yaj'almantal; tal sloq'uesuncutic ta Egipto. Li' ta orae li' xa oyuncutic ta nopol sts'aquil avosilal ta lum Cades. 17Jech ta jc'ancutic vocol ta atojol ti ac'o avac' jelovcuncutic batel ta avosilale. Mu'yuc chi'ochcutic ta yut li c'usitic ats'unojique, me ja'uc ta ts'usubtic avu'unic. Xchi'uc mu'yuc ta xcuch'cutic li vo' ta joq'uetic avu'unique. Ja' no'ox ta jtamcutic batel li tuq'uil bee, ja' to c'alal chijelovcutic batel ta avosilale’, uto c'otel”, xi li Moisese.

18Pero li ajvalil ta Edome jech laj yal:

—Mu'yuc chcac' jelovanic batel ta cosilal. Me jech chapasique, ta xbat jmilotcutic jchi'uc cajsoldadotac —xi.

19Li israeletique jech laj yalbeic noxtoc:

—Ja' no'ox ta jtamcutic batel li tuq'uil bee. Me oy boch'o chuch' cu'uncutic li ava'alic ta apozoique, o me ja' chuch' li jca' jvacaxcutique, ta jtojcutic. Li c'usi ta jc'ancutique, ja' no'ox ti avac'uc jtec'cutic batel li avosilic sventa chijelovcutic batele —xutic.

20Li ajvalil yu'un edometique jech laj yal:

—Mu'yuc bu chajelovic batel —xi.

Jech iloq'uic tal xchi'uc yajsoldadotac, xchi'uc yabtejebic; tal staic li israeletique. 21Jech muc xaq'uic jelovicuc o ta yosilalic li israeletique. Ja' yu'un li israeletique la stamic batel yan be.

Icham li Aarone

22Scotol li israeletique iloq'uic batel ta Cades; ibatic ta stuq'uil vits Hor. 23C'alal te oyic ta sts'aquil yosil edometic ta vits Hore, li Diose la sc'opan li Moisés xchi'uc Aarone. Jech laj yalbe:

24“Li Aarone li' no'ox ta xcham. Mu'yuc ta x'och batel ta banamil ti bu cac'ojbeic li achi'iltaquic ta israelale. Yu'un li vo'oxuque, muc xach'unbicun c'usi laj calboxuc ti c'alal laj aloq'uesic vo' ta ch'en te ta Meribae. 25Li vo'ote Moisés, ic'o batel ta jolvits Hor li Aarone xchi'uc li xnich'on Eleazare. 26Te xc'ot aloc'be sc'u' li Aarón sventa paleale, ja' xavac'be slap li Eleazare. Li Aarone te no'ox ta xcham”, xi.

27Li Moisese la spas jech chac c'u cha'al i'albat yu'un li Muc'ul Diose. Te ta sat scotol xchi'iltaquic ta israelal imuyic ta vits Hor. 28Li Moisese te la sloc'be sc'u' li Aarón sventa paleale, ja' laj yac'be slap li Eleazare. Te no'ox ta jolvits icham li Aarone. 29C'alal laj yilic icham Aarón scotol li israeletique, laj yoc'taic lajuneb xcha'vinic (30) c'ac'al.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index