Search form

Números 21

Li israeletique la spasic pleito ta Horma

1Li ajvalil yu'un canaanetic te ta lum Arad, ti te to'ox nacal ta lum Negueve, laj ya'ay a'yej ti te xa xtalic ta sbelal Atarim li israeletique. Jech iloc' batel bat spasic pleito, xchi'uc oy jayibuc la xchuquic batel. 2Ja' yu'un scotol li israeletique jech jamal laj yalic ta stojol li Muc'ul Diose: “Me chavac'bun ta jc'obcutic li jun banamil le'e, xquechet ta jvuq'uesbecutic scotol li lumetic yu'unique”, xiic. 3Li Muc'ul Diose laj ya'ibe sc'opic li israeletique; laj yac'be li c'usi la sc'anique. La scolta ta stsalel scotol li canaanetique, jech la smilic scotol li cristianoetic tee, xchi'uc la sjinesbeic scotol li lumetic yu'unique. Ja' yu'un li banamil le'e, Horma laj yac'beic sbi.

Sc'oplal sloc'obal chon pasbil ta bronce

4Ts'acal iloq'uic batel ta vits Hor li israeletique; ibatic ta sbelal Tsajal Nab yu'un la sjoyic batel ti c'u cha'al mu teuc chjelovic ta yosilal li edometique. Te ichibaj batel yo'ntonic ta be li israeletique, 5jech te lic chopolc'opojicuc ta stojol li Diose xchi'uc ta stojol li Moisese. Jech laj yalic:

—¿C'u yu'un ti laj avic'uncutic loq'uel tal ta Egiptoe? Yu'un li' xa chichamcutic ta xocol banamil avu'un. Yu'un mu'yuc vo' chcuch'cutic, xchi'uc mu'yuc jve'elcutic. I'ech' xa co'ntoncutic yu'un li ve'lil li'i —xiic.

6Li Muc'ul Diose la stac tal ep jti'val chonetic, jech iti'atic ta jti'val chon li israeletique; ep ichamic.7Ts'acal te italic ta stojol li Moisese, jech laj yalbeic:

—Laj xa jta jmulcutic ta sventa ti lichopolc'opojcutic ta stojol li Muc'ul Diose xchi'uc ta atojol ec li vo'ote. C'anbo vocol Muc'ul Dios ti ac'o jatovuc batel ta jtojolcutic li jti'val chonetique —xutic.

Ja' yu'un li Moisese lic sc'anbe vocol Muc'ul Dios ti ac'o xch'aybe ta yo'nton smul li xchi'iltaque. 8Li Muc'ul Diose jech laj yal:

—Pasbo sloc'obal jti'val chon jech chac c'u cha'al le'e. Joc'ano ta te'. Li boch'o chti'at ta chone, me ja' tsq'uel batel li sloc'obal joc'ol ta te'e, mu xcham —x'utat.

9Li Moisese la spas li sloc'obal chon ta broncee; la sjoc'an ta te'. C'alal oy boch'o chti'at ta chone, ja' la sq'uel batel li sloc'obal joc'ol ta te'e, jech muc xchamic.

Li israeletique ta juju-ich' itotsic batel

10Li israeletique itotsic batel yan velta; te c'ot spas scarpanaic ta Obot. 11Itotsic batel yan velta ta Obot; te c'ot spas scarpanaic ta Ije-abarim ta xocol banamil ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'al ta yosilal Moab. 12Ts'acal iloq'uic batel noxtoc; te c'ot spas scarpanaic ta stenlejaltic, Zered sbi. 13Ts'acal itotsic batel noxtoc; te c'ot spas scarpanaic ta jot uc'um Arnón. Li uc'um le'e ja' te oy ta xocol banamil; te liquem tal ta yosilal li amorretique. Ja' sts'aquil yosilic c'otem li amorretic xchi'uc Moabetique. 14Ja' yu'un jech chal ta svunal q'ueoj sventa pleito yu'un li Muc'ul Diose:

“Jelovcutic batel ta Vaheb ta yosilal Sufá,

batic ta ti'ti' bevo'tic

xchi'uc ta ti' muc'ta uc'um Arnón,

15xchi'uc ta ti'ti' bevo'tic

ti tspuc sbaic batel ta yosilal Ar,

ti te to chc'ot ta sts'aquil yosilal Moabe”, xi.

16Ts'acal itotsic batel noxtoc ta uc'um Arnón, ic'otic c'alal to ta Beer. Le'e ja' li joc' yo' bu jech i'albat yu'un Muc'ul Dios li Moisese: “Tsobo batel scotol li achi'iltaque, yu'un vu'un ta xcac'be vo' yuch'ic”, ti x'utate. 17Ja'o yorail te la sq'uejintaic jun q'ueoj li israeletic jech chac li'i:

“T'oman loq'uel tal ya'lel joc'.

Q'uejintaic li joq'ue.

18Li joq'ue ja' la sjoc' ta snamte'ic li jpasmantaletique;

ja' la sjoc' ta snamte'ic li banquilaletic te ta lume”, xi li q'ueoj la sq'uejintaique.

Itotsic batel noxtoc te ta xocol banamil; te ic'otic ta Matana. 19Itotsic batel noxtoc ta Matana; te ic'otic ta Nahaliel. Itotsic batel noxtoc; te ic'otic ta Bamot. 20Itotsic batel ta Bamot; te ic'otic ta stenlejaltic ta yosilal Moab ta stuq'uil toyol vits Pisga ti bu lec xvinaj batel li xocol banamile.

Li israeletique la stsalic muc'ta ajvalil Sehón

(Dt 2.26-37)

21Li israeletique la staquic batel jayibuc j'almantaletic ta stojol li Sehone, ja' li ajvalil yu'un amorretique. Jech c'ot yalbeic: 22“Ta jc'an chijelovcutic batel ta avosilal. Mu'yuc ta xi'ochcutic ta yut li ts'unubaltic avu'unique xchi'uc ta yut li ts'usubaltique, xchi'uc mu'yuc ta xcuch'cutic li ava'alic ta joq'uetic avu'unique. Ja' no'ox ta x'ech' jtuch'cutic li avosilalique; yu'un ta jtamcutic batel li tuq'uil bee”, xutic c'otel.

23Pero li ajvalil Sehone muc xac' jelovicuc batel ta yosilal li israeletique. Ta ora la stsob svinictac; tal stsaquic ta pleito te ta xocol banamil. C'alal te oyic ta Jahazae, lic spasic pleito. 24Pero li israeletique la spoj sbaic, jech ivu' yu'unic la stsalic. Laj yich'beic o comel scotol li yosilalic xlic ta uc'um Arnón c'alal to ta uc'um Jaboc te yo' bu sts'aquil yosilal amonetique. Li sts'aquil yosilal amonetique bats'i tsots pasbil. 25Jech li israeletique laj yich'ic o comel scotol li lumetic yu'un amorretique. Te inaquiic ta lum Hesbón xchi'uc ta yantic bic'tal lumetic ti sventainoj li Hesbone. 26Li Hesbone ja' jun muc'ta lum yo' bu to'ox nacal li Sehone, ja' li ajvalil yu'un amorretique. Li ajvalil Sehón ti laj ono'ox spasic pleito ta vo'one xchi'uc li ajvalil yu'un moabetique, jech la spojbe scotol li yosilal c'alal to ta uc'um Arnone. 27Ja' yu'un jech chal li q'ueojetic laj yich' alel ta sventae:

“La'ic li' ta Hesbón,

ja' li muc'ta lum yu'un ajvalil Sehone.

Cha'meltsanic; lec tsots xapasic.

28Ta lum Hesbón, ja' li slumal Sehone,

te iloc' tal yat c'oc'.

La slajes li lum Ar yu'un moabetique

xchi'uc li toyol vitsetic yu'un Arnone.

29Toj abul aba, Moab.

Xnich'nabtac dios, Quemós, ch'ayemoxuc xa o.

Li Quemose laj yac' ti ac'o jatovicuc batel li avinictaque.

Xchi'uc laj yac' ti ac'o ochicuc ta sc'ob ajvalil Sehón li antsetic avu'une.

30Laj xa yich' lajesbel yip li lum Hesbone.

Li Dibón c'alal ta Nofae solel ijin o scotol.

Li c'oq'ue ic'ot c'alal to ta Medeba”, xi.

Li israeletique la stsalic ajvalil Og ta Basán

(Dt 3.1-11)

31Ja' yu'un li israeletique laj yich'beic o li yosilal amorretique. 32Pero li Moisese laj to stac batel jayibuc viniquetic noxtoc yu'un bat sq'uelic c'u x'elan li lum Jazere, xchi'uc laj yich'ic noxtoc li lumetic ti te no'ox nopajtique; la snutsic batel scotol li amorretic te nacajtique. 33Ts'acal isutic batel; ibatic ta sbelal lum Basán. Pero li ajvalil Og te ta Basane iloq'uic tal xchi'uc scotol yajsoldadotac; tal stsaquic ta pleito te ta Edrei li israeletique. 34Pero li Muc'ul Diose jech laj yalbe li Moisese: “Mu me xaxi'. Vu'un ta xcac'bot ta ac'ob li ajvalile, xchi'uc scotol li yajsoldadotaque, xchi'uc scotol li yosilale. Li vo'oxuque ja' co'ol jech chapasbe jech chac c'u cha'al laj apasbe li ajvalil Sehone, ja' li ajvalil yu'un amorretic ti te to'ox nacal ta Hesbone”, x'utat.

35Jech li israeletique la smilic li ajvalil Og xchi'uc xnich'nabe xchi'uc scotol li yajsoldadotaque. Me junuc mu'yuc boch'o cuxul icom yu'unic, jech laj yich'beic o li yosilalique.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index