Search form

Números 22

Sc'oplal ajvalil Balac xchi'uc Balaam

1Ixanovic batel yan velta li israeletique; te c'ot spas scarpanaic ta stenlejaltic ta Moab, te ta nopol uc'um Jordán ta stuq'uil lum Jericó.

2Li Balac, ja' li xnich'on Zipore, laj yil c'usi la spasbe amorretic li israeletique. 3Jech noxtoc scotol li Moab cristianoetique ixi'ic ta jyalel c'alal laj yilic ti bats'i epic li israeletique. 4Ja' yu'un li moabetique jech laj yalbeic li moletic yu'un madianetique: “Scotol li cristianoetic le'e, ta xijyulesutic ta ora c'alal ta cosilaltic jech chac c'u cha'al vacaxetic ti chulesic ta ora jobeltique”, xutic.

Ta sc'ac'alil le'e ja'o ochem ta muc'ta ajvalilal te ta Moab li Balaque. 5Ja' yu'un li ajvalil Balaque la stac ta iq'uel li Balaame, ja' li xnich'on Beor, te nacal ta Petor ta nopol uc'um Éufrates ta yosilal Amave. Li ajvalil Balaque jech laj yalbe batel li svinictaque:

—Jech xc'ot avalbeic li Balaame: ‘Oy iloq'uic tal ta Egipto epal cristianoetic spucoj sbaic ta scotol banamil. Li' ta orae, li' xa nopol oyic tal ta jtojol. 6Avocoluc la' ta ora; la' lajesbun stsatsalic li cristianoetic li'i. Yu'un ja' xjelov stsatsalic jech chac c'u cha'al vu'uncutic. Oy yic'al ja' to jech xu' cu'un ta jtsal, jech xu' cu'un ta jnuts loq'uel li' ta cosilal. Jna'oj ti lec xu' avu'une. Scotol li boch'o chac'anbe xcuxlejalique xchi'uc li boch'o chatuch'be yorailique, ta xc'ot ono'ox ta pasel avu'un’, uto c'otel —xi li Balaque.

7Li banquilaletic yu'un Moab xchi'uc Madiane ibatic. Yich'ojic batel lec staq'uinic sventa stojol li c'usi chopol chbat sc'anique. C'alal ic'otic ta stojol li Balaame, c'ot yalbeic jech chac c'u cha'al laj yal batel li ajvalil Balaque. 8Li Balaame jech laj yal:

—Vayanic li'i, oc'om chacalboxuc c'usi chiyalbun li Muc'ul Diose —xi.

Jech te icomic ta sna Balaam li banquilaletique. 9Li Diose laj yac' sba ta ilel ta stojol li Balaame, jech la sjac'be:

—¿Boch'otic li viniquetic li' achi'inoje? —xut.

10Itac'ov li Balaame:

—Ja' stacben tal li ajvalil Balac ta Moabe, ja' li xnich'on Zipore. Yu'un tal yalbicun 11ti oy jun ta lum cristianoetic loq'uemic tal ta Egipto ti spucoj sbaic ta scotol banamile. Li Balaque tsc'an chibat ta ora chbat jlajesbe stsatsalic, naca la me ja' to jech xu' yu'un ta stsal, me jech xu' yu'un ta snuts loq'uel ta yosilal —xi li Balaame.

12Pero li Diose jech laj yalbe li Balaame:

—Mu me xbat achi'in li viniquetique; mu me xbat avuts'inta li jun lum cristianoetic le'e. Yu'un li cristianoetic le'e cac'ojbeic ep bendición li vu'une —xut.

13C'alal isacub ta yoc'omale, li Balaame sob ilic, jech laj yalbe li banquilaletic ti tacbilic tal yu'un Balaque:

—Sutanic batel ta avosilalic. Li Muc'ul Diose mu sc'an ti chbat jchi'inoxuque —xut.

14Li banquilaletic yu'un moabetique isutic batel yo' bu oy li Balaque. Jech c'ot yalbeic:

—Li Balaame muc sc'an xtal xchi'inuncutic —xutic.

15Pero li Balaque muc xlaj yo'nton, jech la stac batel yan velta yan banquilaletic. Ja' to ven ep la stac batel, xchi'uc ja' la stac batel li boch'o tsots yabtelique. 16Jech ibatic yo' bu oy li Balaame, jech c'ot yalbeic:

—Li Balac xnich'on Zipore, jech laj yal tal: ‘Avocoluc mu xajalan aba, la' me ta ora. 17Vu'un ta xcac'ot lec ta ich'el ta muc'. Ta jpasbot scotol li c'usiuc no'ox chac'ane. Ja' yu'un avocoluc la' me lajesbun stsatsalic li cristianoetic li'i’, xi laj yal tal —xutic c'otel.

18Itac'ov li Balaame:

—Ac'o me chiyac'bun scotol li c'anal taq'uin, li saquil taq'uin ti noj ta sna li Balaque, pero mu ono'ox xbat jpas li c'usi muc ja'uc ta smantal Muc'ul Diose, ac'o me bats'i tsots sc'oplal, o me mu tsotsuc sc'oplal. 19Vayanic junuc ac'ubal li'i; jq'ueltiquic me oy c'usi chiyalbun yan velta li Muc'ul Diose —xi.

20Li Diose ta ac'ubaltic ital yac' sba ta ilel yan velta ta stojol li Balaame. Jech laj yalbe:

—Ta sventa ti tal yic'oxuc yan velta li viniquetique, bat chi'ino. Pero ja' no'ox me xapas li c'usi chacalbote —xut.

Imacat ta be yu'un yaj'almantal Dios li Balaame

21Li Balaame sob ilic ta yoc'omal; lic scajanbe smontura sme' sburo, jech ibat xchi'uc li banquilaletic yu'un moabetique. 22Li Balaame icaji batel ta sburo; ichi'inat batel yu'un chib smozotac.

C'alal ibate, i'ilin li Diose. Jech la stac tal yaj'almantal bat smac ta be li Balaame. 23Li buroe laj yil ti te oy ta o'lol be li j'almantale, stsacoj jun yespada. Jech la scomtsan li bee; i'och ta te'tic. Pero li Balaame la smaj li sburoe yu'un ac'o sutuc tal ta be. 24Li j'almantale te bat yac' sba noxtoc yo' bu toj biq'uit li bee, yu'un oy coralton sventa ts'usubtic ta jujujot be. 25Li buroe laj yil noxtoc ti te oy li j'almantale, jech la sc'alan sba ta sc'al li coraltone. Jech te la snet'be yacan li Balaame. Li Balaame la smaj yan velta li sburoe. 26Pero li yaj'almantal Muc'ul Diose ijelov batel jutuc te yo' bu bats'i chucul li bee; mu stac' bu xij'och batel ta jujujot. 27C'alal laj yil j'almantal li buroe, la spatan sba ta banamil. Li Balaame i'ilin ta jyalel; la smaj ta snamte' li sburoe. 28Ja' yu'un li Muc'ul Diose la sjambe ye li buroe, jech laj yalbe li Balaame:

—¿C'usi chopol la jpasbot ti laj xa amajun oxib veltae? —xut.

29Itac'ov li Balaame:

—Yu'un laj avuts'intaun. Ti quich'ojuc quespadae, laj xa jmilot ti jechuque —xut.

30Li buroe jech laj yal:

—Vu'un aburoun, scotol ono'ox c'ac'al chacajlebinun. ¿Me oy ono'ox baq'uin jech xajpasbot? —xi.

—Ta melel mu'yuc baq'uin jech xapasbun —xi itac'ov li Balaame.

31Li Muc'ul Diose la sjambe sat li Balaame yu'un ac'o yil li yaj'almantal te oy ta o'lol be stsacoj jun espadae. Jech li Balaame la squejan spatan sba ta banamil ta stojol li j'almantale. 32Pero li yaj'almantal Muc'ul Diose jech laj yal:

—¿C'u yu'un ti laj xa amaj oxib velta li aburoe? Vu'un tal jmacot ta be, yu'un mu lecuc chquil ti bu anopoj chabate. 33Li aburoe laj yilun li stuque, jech la sjoy sbe. Ti manchuc laj yilun li aburoe, laj xa jmilot; ja' xa no'ox cuxul icom aburo ti jechuque —xut.

34Li Balaame jech la stac'be li yaj'almantal Muc'ul Diose:

—Laj xa jta jmul ta atojol yu'un muc jna' me vo'ot ti te va'alot chamacun ta bee. Pero me chopol chavil ti chibate, xu' chisut batel —xi.

35Pero li yaj'almantal Muc'ul Diose jech laj yal:

—Xu' chbat achi'in li viniquetique, pero ja' no'ox xaval li c'usi chacalbote —xut.

Jech li Balaame la xchi'in batel li banquilaletic ti tacbilic tal yu'un ajvalil Balaque.

Li ajvalil Balaque bat snup ta be li Balaame

36C'alal laj ya'ay Balac ti ta xa xtal li Balaame, bat snup tal ta be ta jun lum yu'un Moab ta sts'aquil yosilal te ta nopol uc'um Arnón. 37Jech laj yalbe:

—La jtsatsal ic'ot tal ta persa. ¿C'u yu'un ti muc xatal ta orae? ¿Me mu xana' ti xu' cu'un chacac'ot ta ich'el ta muq'ue? —xut.

38Itac'ov li Balaame:

—Li' xa oyune, lital xa. Pero ja' no'ox chacalbot ti mu xu' cu'un c'usi chcal jtuque; ja' no'ox xu' chcal c'usi chiyalbun li Diose —xi.

39Li Balaame ibatic xchi'uc ajvalil Balac ta Quiriat-huzot. 40Ja' te yo' bu laj ono'ox yal mantal Balac ti ac'o smilic vacaxetic xchi'uc chijetic, sventa tstacbeic batel li Balaame xchi'uc li banquilaletic la xchi'inic batele.

41Ta sob yoc'omal, li Balaque laj yic' muyel ta Bamot-baal li Balaame, yu'un ja' lec xvinaj batel scarpanaic li israeletique.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index