Search form

Números 24

1Ta sventa laj xa yil Balaam ti ac'bilic bendición yu'un Muc'ul Dios li israeletique, jech muc xa xbat xch'am tal ta stojol Dios c'usi chal jech chac c'u cha'al la spas ono'oxe. Ja' xa no'ox te laj yac' batel sat ta xocol banamil. 2C'alal laj yil Balaam ti lec ta jujuchop spasoj scarpanaic li israeletique, ital stsatsal Dios ta stojol. 3Jech lic c'opojuc noxtoc jech chac c'u cha'al jun j'alc'op; jech laj yal:

“Li' chc'opoj li Balaam xnich'on Beore,

ja' jun vinic ti lec viq'uil sate,

4c'alal ja'o yalem ta lum sventa cha'ay c'usi ch-albat yu'un Diose, lec viq'uil li sate, chil scotol.

Ja'o cha'ay tal li c'usi xu' chale,

xchi'uc oy c'usi lec ch-ac'bat yil yu'un li Dios ti ech'em stsatsale.

5Jacob, toj c'upilic sba li acarpanae;

Israel, toj c'upil sba li yav acarpanae.

6Lec nat chololic jech chac c'u cha'al lec xcholet yanal xan,

jech chac c'u cha'al nichimetic ts'unbil ta ti' uc'um,

jech chac c'u cha'al aloeetic ti ts'unbil yu'un Muc'ul Diose.

Xco'laj xchi'uc ch'ut te'etic ch'iemic ta ti'vo'.

7Li Israele oy ep vo' yu'un

sventa chat'es li c'usitic sts'unoje.

Li muc'ta ajvalil yu'une xjelov to jech xu' yu'un jech chac c'u cha'al Agag.

Toj muc' li svu'el stsatsale.

8Li Dios ti iloq'uesatic tal ta Egipto yu'une,

ja' stsatsal yo'ntonic c'otem,

jech chac c'u cha'al vacax ti ja' spatoj yo'nton yu'un li xulube.

Li Israele ta stsac sti' li muc'tic lumetique, ja' li yajcontrataque.

Ta xvoch'be c'alal ta sbaquil;

ta smil ta flechaetic.

9C'alal ta xmochi chcux yo'ntone, ja' jech chac c'u cha'al jun león

ti mu'yuc boch'o tsc'an tstije.

Ac'o sta bendición li boch'o chasc'anbot bendicione.

Ac'o sta svocol li boch'o tsc'an ac'o ata avocole”, xi li Balaame.

Ic'opoj Balaam jech chac c'u cha'al jun j'alc'op

10C'alal laj ya'ay jech li Balaque, bats'i tsots i'ilin ta stojol li Balaame. La xt'ax ta majel sc'ob, jech laj yal:

—Vu'un laj quic'ot tal, yu'un ta jc'an chalajesbun stsatsal li cajcontrataque, pero tana li'i yoxibal xa velta laj ac'anbe bendición ta stojol. 11Ja' lec sutan batel ta ana. Laj cal ta jamal ti chacac'ot ta ich'el ta muq'ue, pero li Muc'ul Diose muc xac' c'otuc ta pasel —xut.

12Itac'ov li Balaame:

—Laj ono'ox calbe ya'yic ta jamal li boch'otic laj atac batel ta jnae, 13ac'o me chavac'bun scotol li c'anal taq'uin, xchi'uc li saquil taq'uin nojem ta ana bu chapas mantale, pero li vu'une mu xu' ta jbaj c'usi chiyalbun li Diose. Mu xu' ta jpas jtuc ta jtsatsal c'usi lec, c'usi chopol. Ja' no'ox xu' chcal ec c'usi tsc'an li Muc'ul Diose. 14Lec oy, xu' chisut batel ta jlumal. Pero c'alal mu'yuc to chisut batele, chacalbot comel ava'ay c'usi ta to spasbe alumal li jun lum israeletic le'e —xi.

15Jech yu'un li Balaame lic c'opojuc yan velta jech chac c'u cha'al jun j'alc'op. Jech laj yal:

“Li' chc'opoj li Balaam xnich'on Beore,

ja' jun vinic ti lec viq'uil sate.

16C'alal ja'o yalem ta lum yu'un cha'ay c'usi ch-albat yu'un Diose,

lec chajal ta sba ta sat scotol,

chil scotol jech chac c'u cha'al yiloj scotol li Boch'o te oy ta vinajele.

Ta xich' tal a'yejetic xchi'uc oy c'usi ch-ac'bat yil

yu'un li Muc'ul Dios ti ech'em stsatsale.

17Ta xquil c'usi ta to xc'ot ta pasel;

ta jna' c'usi ta to xtal ta ts'acal.

Ta to xloc' jun muc'ta c'anal ta stojol Jacob;

jun muc'ta ajvalil ta xlic ta stojol Israel.

Ja' ta xvoch'be sjol li Moabe;

ta xulesbe scotol li smomnich'nabtac Sete.

18Ta stsal li Edome;

ta xlic ochuc ta sc'ob li Seire, ja' li yajcontrae.

Li Israele ta spas c'usi toj tsotsic ta pasel.

19Ta to xloc' jun muc'ta jtsalvanej ta stojol li Jacobe.

Ja' ta slajes scotol li boch'otic chcomic to te ta lumetique”, xi ic'opoj li Balaame.

20Li Balaame i'ac'bat yil c'usi chc'ot ta pasel ta stojol li lum Amaleque, jech lic yal noxtoc c'usi ta to xc'ot ta pasel:

“Li Amaleque ja' jun muc'ta lum ich'bil ta muc',

pero ta to xich' jinesel,

solel chich' ulesel o”, xi.

21-22Jech noxtoc i'ac'bat yil c'usi ta xc'ot ta pasel ta stojol li quenetique, jech lic yalbe sc'oplal:

“Vo'oxuc li smomnich'onoxuc Caine:

ac'o me toj tsots apasoj li alumale,

ac'o me ta yut tsatsal ch'entic apasoj li atase,

pero j'ech'el ta xlaj o ta c'oc'

c'alal chtal xchucot batel li lum Asiriae”, xi.

23Ts'acal jech iloc' ta ye noxtoc:

“¡Ay!, ¿boch'o chcuch yu'un c'alal me la spas Dios jech chac le'e?

24Ta xtal barcoetic ta ti'nab yu'un Chipre,

ta xtal yulesic o scotol li Asiriae xchi'uc li Hebere.

Li Hebere j'ech'el ta xlaj o sc'oplal ec”, xi.

25C'alal laj yal jech li Balaame, la stam batel sbe; isut batel ta sna. Jech li Balaque isut batel ec.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index