Search form

Números 28

Sc'oplal smoton Dios chaq'uic ta jujun c'ac'al

(Ex 29.38-46)

1Li Muc'ul Diose la sc'opan li Moisese. Jech laj yalbe:

2“Albo scotol achi'iltac ti mu me scomtsanic yaq'uel li jmoton ti c'usi ora mero yorail ta aq'uele. Ja' li pane xchi'uc li jmoton chich' chiq'uel ta jujun muc'tic q'uine, yu'un ja' li matanal ti lec mu yic' chavac'bicun ta jtojole”, xut.

3Jech xavalbe noxtoc:

“Li jmoton ti persa tsc'an chixchic'bicun jujun c'ac'al sventa chiyich'icun ta muq'ue ja' li'i: cha'cot ch'ium chij ti jun to jabil svoq'uele, ti ven leque; 4jcot chich' milel ta sob, jcot ta bat c'ac'al. 5Li jmoton chiyac'bicun sventa trigoe ja' chib kilo arina vots'bil o ta jun litro yaceiteal oliva. 6Le'e ja' li jmoton ti laj calboxuc ta vits Sinaí ti scotol c'ac'al chich' chiq'uele. Ja' matanal ti lec mu yic' ta jtojole. 7Li ya'lel ts'usub sventa chiyac'bicun ta jmotone ja' jun litro ac'o yaq'uic ta sventa jujucot chij. Li ya'lel ts'usube ac'o smaltaic o li yut ch'ulna pasbil ta nucul sventa chavich'icun ta muq'ue. 8Li xcha'cotal chij ti chich' milel ta jujun mal c'ac'ale, ac'o yac'beic xchi'ilin yan trigo xchi'uc ya'lel ts'usub jech chac c'u cha'al li jmoton chich' aq'uel ta jujun sobe. Ja' jmoton chachiq'uic ti lec mu yiq'ue; ja' sventa chavich'icun o ta muc'.

Sc'oplal smoton Dios chaq'uic ta sc'ac'alil chcux yo'ntonic

9“Ta jujun sc'ac'alil chacux avo'ntonique, tsc'an chavac'bicun jmotonin cha'cot ch'ium chij ti jun to jabil svoq'uelique, ti bu ven lequique, xchi'uc chanib kilo arina ti bu ven leque, vots'bil o ta aceite. Le'e ja' me li trigo ti chavaq'uic ono'ox jmotonine. Xchi'uc xavac'beic tal xchi'ilin ya'lel ts'usub. 10Le'e ja' me chavaq'uic sventa chachic'bicun ta jujun sc'ac'alil chacux avo'ntonic, xchi'uc li ya'lel ts'usub chavac'beic xchi'iline. Ja' slecoj o li jmoton ti yatelal tsc'an chachic'bicun ta jujun c'ac'ale.

Sc'oplal smoton Dios chaq'uic ta jujun u

11“Ta sba c'ac'al jujun ue, xavac'bicun jmotonin cha'cot tot vacax sventa chich' chiq'uel, xchi'uc jcot tot chij, xchi'uc vuccot ch'ium chij ti jun to jabil svoq'uele, ti bu ven leque. 12Ta jujucot vacaxe xavaq'uic vaquib kilo arina ti bu ven leque, vots'bil o ta aceite. Li jcot chije xavac'beic chanib kilo arina vots'bil o ta aceite. 13Ta jujucot ch'ium chije xavaq'uic chib kilo arina vots'bil o ta aceite. Ja' jmoton chachic'bicun ti lec mu yiq'ue; ja' sventa chavich'icun o ta muc'. 14Li ya'lel ts'usub chavac'bicun jmotonin sventa chavac'beic tal xchi'ilin li vacaxe ja' chib litro ta jujucot vacax. Ja' o'lol xchibal litro ta sventa li jcot chije. Ja' jun litro ta sventa li jujucot ch'ium chije. Ja' jech x'elan li jmoton tsc'an chachic'bicun ta jujun u ta sjunul jabile. 15Li jmoton sventa chachic'bicun ta jujun c'ac'ale, tsc'an chavaq'uic noxtoc jcot tentsun. Ja' matanal ta sventa mulil, xchi'uc xavac'beic ya'lel sts'usubal noxtoc.

Sc'oplal smoton Dios chaq'uic ta sventa q'uin Coltael

(Lv 23.5-8)

16“Ta xchanlajunebal c'ac'al yochel li sba u ta sliqueb jabile pasic q'uin Coltael sventa chavich'icun ta muc'. 17Ta svo'lajunebal c'ac'ale ja' xa mero sc'ac'alil li q'uine. Vucub c'ac'al te chlic ave'ic pan ti mu'yuc yich'oj svolesubil xch'ute. 18Ta sliquebal c'ac'al li vucub c'ac'ale xapasic jun ch'ul tsobajel. Pero li jun c'ac'al le'e, me junuc mu me boch'o spas jchopuc abtel avu'unic. 19Li jmoton sventa chich' chiq'uele, tsc'an chavaq'uic cha'cot tot vacax, jcot tot chij, xchi'uc vuccot ch'ium chij ti jun to jabil svoq'uele, ti bu ven leque. 20Li matanaletic le'e tsc'an chavac'beic ono'ox xchi'ilin arina vots'bil ta aceite, ja' jech chac li'i: vaquib kilo arina ta jujucot vacax, chanib kilo arina ta sventa li jcot chije, 21chib kilo arina ta jujucot li ch'ium chije. 22Tsc'an chavaq'uic noxtoc jcot tentsun sventa jmoton, yu'un jech ta jch'ayboxuc ta co'nton li amulique. 23C'alal chavaq'uic li matanal le'e, te me chich' aq'uel o li jmoton ti chich' chiq'uel scotol c'ac'al ta jujun sobe. 24Ja' me jech xapasic batel ta jujun c'ac'al li vucub c'ac'al q'uine. Ja' jmoton chavac'bicun ti lec mu yic' ta jtojole; ja' sventa chavich'icun ta muc'. Li matanaletic le'e tsc'an ono'ox chavac'beic xchi'ilin ya'lel ts'usub. Tsc'an jech chapasic noxtoc ta sventa li jmoton chich' chiq'uel ta jujun c'ac'ale. 25Ta svucubal c'ac'ale tsc'an chapasic jun ch'ul tsobajel noxtoc. Li jun c'ac'al le'e, me junuc mu me boch'o spas jchopuc abtel avu'unic.

Chac'beic ta smoton Dios li sba sat c'usi chloc' yu'unique

(Lv 23.9-22)

26“C'alal chapasic li q'uin sventa sba sat c'usitic chloc' avu'unic yu'un chavac'beic smotonin Muc'ul Dios li trigo sventa chlic xa atuch'ique, ja' li q'uin yu'un Xemunaetique, tsc'an chapasic jun ch'ul tsobajel. Li jun c'ac'al le'e me junuc mu me boch'o spas jchopuc abtel avu'unic. 27Tsc'an chavac'bicun jmotonin cha'cot tot vacax, jcot tot chij, xchi'uc vuccot ch'ium chij ti jun to jabil svoq'uele; ja' sventa li jmoton chich' chiq'uel ti lec mu yiq'ue. 28Li arina ti chavac'beic ono'ox xchi'iline ja' vaquib kilo ta jujucot vacax. Ja' chanib kilo ta sventa li jcot chije. 29Ja' chib kilo ta sventa li jujucot ch'ium chije. Li arinae ja' vots'bil o ta aceite. 30Tsc'an chavaq'uic noxtoc jcot tentsun sventa chajch'ayboxuc ta co'nton li amulique. 31C'alal chavac'bicun li chic'bil matanal le'e, xchi'uc li arina, xchi'uc ya'lel ts'usube, te me xavaq'uic o li matanal ti chich' chiq'uel ta jujun c'ac'ale. Li ats'unub avovolic chavac'bicun jmotonine, ja' me ti bu ven lequique.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index