Search form

Números 29

Q'uin sventa chich' jupanel oq'uesetic

(Lv 23.23-25)

1“Li sba c'ac'al ta svucubal ue, pasic jun ch'ul tsobajel ta jventa. Li jun c'ac'al le'e me junuc mu me boch'o spas jchopuc abtel avu'unic. Ja' yorail chajupanic li oq'uesetique. 2Li jmoton tsc'an chavaq'uic ti lec mu yiq'ue aq'uic jcot vacax, jcot chij, xchi'uc vuccot ch'ium chij ti jun to jabil svoq'uele, ti bu ven lequique. 3Li arina ti chavac'beic xchi'ilin ti vots'bil ta aceitee aq'uic vaquibuc kilo ta sventa li jcot vacaxe, chanib kilo ta sventa li jcot chije. 4Ja' chabchab kilo ta sventa li jujucot ch'ium chije. 5Tsc'an chavaq'uic noxtoc jcot tentsun sventa chich' milel, jech ch'aybil chc'ot amulic. 6Pero te ono'ox me xavaq'uilanic o li jmoton chachiq'uic ta jujun ue, xchi'uc li trigo, xchi'uc ya'lel ts'usub ti chavac'beic ono'ox xchi'ilin, jech chac c'u cha'al calojboxuc ono'oxe. Le'e ja' li jmoton chavac'bicun ti lec mu yiq'ue, ti chachiq'uic sventa chavich'icun ta muq'ue.

Q'uin sventa Xch'ayubil Mulil

(Lv 23.26-32)

7“Ta slajunebal c'ac'al yochel li svucubal ue pasic jun ch'ul tsobajel ta jventa. Li jun c'ac'al le'e ictaic ixim, me junuc mu me boch'o spas jchopuc abtel avu'unic. 8Li jmoton chavac'bicun ti lec mu yiq'ue, aq'uic jcot vacax, xchi'uc jcot chij, xchi'uc vuccot ch'ium chij ti jun to jabil svoq'uele, ti bu ven leque. 9Li arina tsc'an chavac'beic xchi'ilin ti vots'bil ta aceitee aq'uic vaquib kilo ta sventa li jcot vacaxe, chanib kilo ta sventa li jcot chije, 10chib kilo ta sventa li jujucot ch'ium chije. 11Aq'uic noxtoc jcot tentsun sventa chich' milel, jech ch'aybil chc'ot amulic. Ja' me slecoj li jmoton chamilbicun ta sc'ac'alil chajch'ayboxuc ta co'nton amulique xchi'uc li jmoton chachic'bicun ta jujun c'ac'ale xchi'uc li xchi'iltaque, ja' li trigoe xchi'uc li ya'lel sts'usubale.

Smoton Dios sventa ch-ochic ta Yaxna sucbil ta vomol

(Lv 23.33-44)

12“Ta svo'lajunebal c'ac'al yochel li svucubal ue, pasic yan jun ch'ul tsobajel ta jventa. Li jun c'ac'al le'e mu me boch'o spas jchopuc abtel avu'unic. Te xlic apasic batel vucubuc c'ac'al q'uin sventa chavich'icun ta muc'. 13Ta sba c'ac'ale ac'bicun oxlajuncot (13) vacax, cha'cot chij, xchi'uc chanlajuncot (14) ch'ium chij ti jun to jabil svoq'uele, ti bu ven leque. Ja' chic'bil matanal chc'ot ta jtojol ti lec mu yiq'ue. 14Li arina chavac'beic xchi'ilin vots'bil ta aceitee, aq'uic vaquibuc kilo arina ta jujucot vacax, chanib kilo ta jujucot chij, 15xchi'uc chib kilo ta jujucot ch'ium chij. 16Aq'uic noxtoc jcot tentsun sventa chich' milel, jech ch'aybil chc'ot amulic. Pero te ono'ox me xachiq'uilanic o li jmoton ta jujun c'ac'ale, xchi'uc li strigoale, xchi'uc li ya'lel sts'usubale.

17“Ta xchibal c'ac'al li q'uine tsc'an chavaq'uic lajcha'cot (12) vacax, cha'cot chij, xchi'uc chanlajuncot (14) ch'ium chij ti jun to jabil svoq'uele, ti bu ven leque. 18Jech noxtoc tsc'an chavac'beic xchi'ilin li trigoe xchi'uc li ya'lel ts'usube, ja' ti jaycot li vacaxe, li chije, xchi'uc li ch'ium chije, jech chac c'u cha'al calojboxuc ono'oxe. 19Aq'uic noxtoc jcot tentsun sventa chich' milel, jech ch'aybil chc'ot amulic. Pero te ono'ox me xachiq'uilanic o li jmoton ta jujun c'ac'ale, xchi'uc li strigoale, xchi'uc li ya'lel sts'usubale.

20“Ta yoxibal c'ac'ale aq'uic buluchcot (11) vacax, cha'cot chij, xchi'uc chanlajuncot (14) ch'ium chij ti jun to jabil svoq'uele, ti bu ven leque. 21Jech noxtoc tsc'an ono'ox chavaq'uic li trigoe xchi'uc li ya'lel ts'usube. Ja' ti c'u yepal li vacaxetique, li chijetique, xchi'uc li ch'ium chijetique, jech chac c'u cha'al calojboxuc ono'oxe. 22Tsc'an chavaq'uic noxtoc jcot tentsun sventa chich' milel, jech ch'aybil chc'ot amulic. Pero tsc'an ono'ox te chachiq'uilanic o li jmoton ta jujun c'ac'ale, xchi'uc li trigoetique, xchi'uc li ya'lel ts'usube.

23“Ta xchanibal c'ac'ale aq'uic lajuncot vacax, cha'cot chij, xchi'uc chanlajuncot ch'ium chij ti jun to jabil svoq'uele, ti bu ven leque. 24Jech noxtoc tsc'an te chavaq'uilanic li trigoe, xchi'uc li ya'lel ts'usube, ja' ti jaycot li vacaxe, li chije, xchi'uc li ch'ium chijetique, jech chac c'u cha'al calojboxuc ono'oxe. 25Tsc'an chavaq'uic noxtoc jcot tentsun sventa chich' milel, jech ch'aybil chc'ot amulic. Pero te ono'ox me xachiq'uic o li jmoton ta jujun c'ac'ale, xchi'uc li trigo, li ya'lel ts'usub chavac'beic ono'ox xchi'iline.

26“Ta yo'obal c'ac'ale tsc'an chavaq'uic baluncot vacax, cha'cot chij, xchi'uc chanlajuncot ch'ium chij ti jun to jabil svoq'uele, ti bu ven leque. 27Jech noxtoc tsc'an te chavaq'uilanic o li trigoe, xchi'uc li ya'lel ts'usube, ja' ti jaycot li vacaxe, li chije, xchi'uc li ch'ium chijetic, jech chac c'u cha'al calojboxuc ono'oxe. 28Tsc'an chavaq'uic noxtoc jcot tentsun sventa chich' milel, jech ch'aybil chc'ot amulic. Pero tsc'an te chavaq'uilanic o li jmoton ta jujun c'ac'ale, xchi'uc li trigo, li ya'lel ts'usub chavac'beic xchi'iline.

29“Ta svaquibal c'ac'ale aq'uic vaxaccot vacax, cha'cot chij, xchi'uc chanlajuncot ch'ium chij ti jun jabil svoq'uele, ti bu ven lequique. 30Pero tsc'an te ono'ox chavaq'uilanic o li trigoe, xchi'uc li ya'lel ts'usube, ja' ti jaycot li vacaxe, li chije, xchi'uc li ch'ium chijetic, jech chac c'u cha'al calojboxuc ono'oxe. 31Tsc'an chavaq'uic noxtoc jcot tentsun sventa chich' milel, jech ch'aybil chc'ot amulic. Pero tsc'an te ono'ox chachiq'uic o li jmoton ta jujun c'ac'ale, xchi'uc li strigoal, li ya'lel sts'usubal chavaq'uic ono'oxe.

32“Ta svucubal c'ac'ale aq'uic vuccot vacax, cha'cot chij xchi'uc chanlajuncot ch'ium chij ti jun jabil svoq'uele, ti bu ven lequique. 33Jech noxtoc tsc'an te ono'ox chavaq'uic li strigoale xchi'uc li ya'lel sts'usubale, ja' ti jaycot li vacaxe, li chije, xchi'uc li ch'ium chijetic jech chac c'u cha'al calojboxuc ono'oxe. 34Tsc'an chavaq'uic noxtoc jcot tentsun sventa chich' milel, jech ch'aybil chc'ot amulic. Pero tsc'an te ono'ox chachiq'uic o li jmoton ta jujun c'ac'ale, xchi'uc li strigoale xchi'uc li ya'lel sts'usubale.

35“Ta xvaxquibal c'ac'ale pasic jun ch'ul tsobajel ta jventa, me junuc mu me boch'o spas jchopuc abtel avu'unic. 36Ac'bicun jmotonin jcot vacax, jcot chij, xchi'uc vuccot ch'ium chij ti jun jabil svoq'uele, ti bu ven lequique. Ja' chic'bil matanal chc'ot ta jtojol ti lec mu yiq'ue. 37Tsc'an chavac'beic ono'ox strigoal, xchi'uc ya'lel sts'usubal li jcot vacaxe, xchi'uc li chije, xchi'uc li ch'ium chijetic jech chac c'u cha'al calojboxuc ono'oxe. 38Tsc'an chavaq'uic noxtoc jcot tentsun sventa chich' milel, jech ch'aybil chc'ot amulic. Pero tsc'an te ono'ox chachiq'uic o li jmoton ta jujun c'ac'ale, xchi'uc li strigoale, xchi'uc li ya'lel sts'usubale.

39“Ja' jech li jmoton tsc'an chavac'bicun ta jujun q'uin ti laj xa yich' alele. Xchi'uc tsc'an te chavaq'uic o li jmoton sventa chc'ot ta pasel avu'unic li c'usi avalojic ta jtojole xchi'uc li jmoton ti yutsil avo'ntonic chavaq'uique, c'usiuc, me ja' ti chich' chiq'uele, o me ja' li trigoe xchi'uc li c'usitic yan jech chac c'u cha'al trigo xchi'uc ya'lel ts'usube, o me ja' li milbil matanal sventa co'ol co'ntontic oe”, x'utat yu'un Muc'ul Dios li Moisese.

40Li Moisese lic yalbe ya'ay scotol xchi'iltac ta israelal li c'usitic i'albat yu'un Muc'ul Diose.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index