Search form

Números 3

Sc'oplal c'usitic yabtelic li levietique

1Ta yorail c'alal ic'opanat yu'un Dios li Moisés te ta vits Sinaie, ja' jech sbiic li smomnich'nabtac Aarón xchi'uc Moisese: 2Li xnich'nab Aarone ja' li'i: Li sbae ja' Nadab; ja'o xtal Abiú, Eleazar, xchi'uc Itamar. 3Li xchanibalique ja' voc'bilic yu'un Dios, xchi'uc ja' t'ujbilic sventa ch-ochic ta paleal. 4Pero li Nadab xchi'uc Abiue ichamic te ta xocol banamil ta stojol li Muc'ul Diose yu'un la xchiq'uic pom ta stojol Dios ta yipal yo'nton stuquic. Jech mu'yuc xnich'on icom xchibalic. Ja' xa no'ox Eleazar xchi'uc Itamar i'abtejic ta paleal. Ja' iq'uelatic yu'un li stotique, ja' li Aarone. 5Li Muc'ul Diose bat sc'opan li Moisese. Jech laj yalbe:

6“Ic'o tal scotol li jchop achi'iltac liquemic ta Levie. Ac'o talicuc ta stojol li Aarone. Ac'o tunicuc yu'un; ac'o spasic li c'usi ch-albatique. 7Ja' te ac'o tunicuc ta stojol li Aarone xchi'uc ta stojol scotol li achi'iltaque. Ac'o yac' sbaic o ta avajtunelic te ta ch'ulna pasbil ta nucul. Ja' tsventainic o li abtel te ta ch'ulnae. 8Ja' yabtelic chchabiic scotol li c'usitic chtun te ta ch'ulna pasbil ta nucule, xchi'uc ja' chtunic yu'un scotol li achi'iltac ta sventa scotol li c'usiuc no'ox tsc'an pasel te ta ch'ulnae. 9Voc'ol ac'o comuc avu'un scotol li levietique yu'un ja' no'ox ac'o tunicuc ta stojol li Aarone xchi'uc ta stojol li smomnich'nabtaque. Mu me jmojuc xcomic xchi'uc li yantic israeletique. 10Xchi'uc ja' me xavac'be o comel ta sventa Aarón xchi'uc smomnich'nab li abtel sventa paleale. Me oy boch'o chlic scuy sba ta paleal ti c'alal mu ja'uque, ac'o yich' milel”, x'utat yu'un Muc'ul Dios li Moisese.

Ja' yu'un Dios c'otemic scotol li levietique

11Li Muc'ul Diose la sc'opan li Moisese. Jech laj yalbe:

12“Li levietique ja' la jt'uj loq'uel ta stojol scotol achi'iltac jech chac c'u cha'al ja' cu'un li sba avol anich'onique. Ja' xq'uexol c'otem li sba avol anich'onique. Ja' cu'un c'otemic o 13yu'un ja' ono'ox cu'un li sba avol anich'onique. C'alal la jmilbe scotol sba yol xnich'on li egiptoetique, ja' la jnac' comel scotol li sba avol anich'onic, vo'oxuc li israeloxuque, xchi'uc li sba yol ats'unub avovolique yu'un ta xcu'uninic. Ja' yu'un ja' me cu'untac c'otemic, vu'un li Ajvalilune”, x'utat yu'un Muc'ul Dios li Moisese.

Laj yich'ic tsacbel sbiic scotol li levietique

14Li Muc'ul Diose la sc'opan yan velta li Moisés te ta Sinaí ta xocol banamile, jech laj yalbe: 15“Tsacbo ta vun sbiic scotol li levietique. Lec xquechet xatsac batel ta jujubej snaic xchi'uc ta jujuchop sbiic. Tsaco ta vun scotol li queremetic xlic ta jun u svoq'uelic c'alal to ta moletique”, x'utat. 16Jech li Moisese lic stsac ta vun scotol li levietic jech chac c'u cha'al i'albat yu'un Muc'ul Diose.

17Li xnich'nab Levie ja' Gersón, Coat, xchi'uc Merari.

18Li jujuchop sbiic smomnich'nab Gersone ja' Libni xchi'uc Simei.

19Li jujuchop sbiic smomnich'nab Coate ja' Amram, Izhar, Hebrón, xchi'uc Uziel.

20Li jujuchop sbiic smomnich'nab Merarie ja' Mahli xchi'uc Musi.

Scotol li'i ja' liquemic ta jchop yu'un Leví, xquechet pasbil ta jujuchop sbiic.

21Li jchop sts'unubal Gersone ja' li Libni xchi'uc Simeie. 22Ti c'u yepal laj yich' tael ta scotol li queremetic xlic ta jun u svoq'uelic c'alal to ta moletique ja' o'lol xvaxacmil (7,500) ta scotol. 23Li jchop le'e ja' te la spas scarpanaic ta stuq'uil maleb c'ac'al ta spat li ch'ulna pasbil ta nucule. 24Li banquilal yu'unic li jchop smomnich'nabtac Gersone ja' Eliasaf, xnich'on Lael. 25Ja' ic'ot ta sventaic xchabiel li ch'ulna pasbil ta nucule. Ja' yabtel tsq'uelic lec li nuculetic sventa smac sjole, xchi'uc li poq'uetic sventa smac sti'e, 26xchi'uc li poq'uetic sventa smac sti' scoralil ch'ulnae, xchi'uc li poq'uetic ti macbil o li coral yo' bu comen li scajleb smoton Diose, xchi'uc li ch'ojonetique.

27Li jchop sts'unubal Coate ja' Amram, Izhar, Hebrón, xchi'uc Uziel. 28Ta scotol li queremetic, li viniquetic ti xlic ta jun u svoq'uelic c'alal to ta moletique ja' oy vaxacmil xchi'uc oxib ciento (8,300) ta scotol. Li jchopic le'e ja' oy ta sventa chchabiic li ch'ulna pasbil ta nucule. 29Ja' te la spas scarpanaic ta sts'el ch'ulna ta stuq'uil sur. 30Ja' banquilal yu'unic li Elizafán, xnich'on Uziele. 31Ja' chchabiic li xcaxail smantal Diose xchi'uc li mexae, li candeleroe, li scajleb smoton Diose, xchi'uc li c'usitic voc'bil yu'un Dios ti ja' no'ox chtun sventa c'alal tstsob sbaic chich'ic ta muc' li Diose, xchi'uc li veloe, xchi'uc scotol li c'usitic yantic te chtune.

32Li mero banquilal yu'unic li levietique ja' li Eleazare. Ja' xnich'on li banquilal pale Aarone. Li Eleazare ja' oy ta sventa tsq'uel lec c'u x'elan ch-abtejic li jchop ti chchabiic li ch'ulna pasbil ta nucule.

33Li jchop sts'unubal Merarie ja' Mahli xchi'uc Musi. 34Scotol li viniquetic ti laj yich' tsacbel sbiic xlic ta jun u svoq'uelic c'alal to ta moletique ja' iloc' vacmil xchi'uc chib ciento (6,200) ta scotol. 35Li banquilal yu'unique ja' Zuriel, xnich'on Abihail. Te la spas scarpanaic ta xocon ch'ulna pasbil ta nucul ta stuq'uil norte. 36Li smomnich'nabtac Merarie ja' oy ta sventaic xchabiel li tenalte'etic sventa ch'ulna pasbil ta nucule, xchi'uc xq'uechubiltac li tenalte'etique, xchi'uc li yoyaltaque, xchi'uc li snacleb yoyaltaque, xchi'uc scotol li c'usitic yantic ti ja' sventa ch'ulnae. 37Xchi'uc ja' oy ta sventaic noxtoc chchabiic li yoyaltac corale, xchi'uc li snacleb yoyal smaque, xchi'uc li yantic te'etique, xchi'uc li yaq'uiltaque.

38Ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'al ta yeloval li ch'ulna pasbil ta nucule, ja' te la spas scarpanaic li Moisés xchi'uc Aarón xchi'uc xnich'nabtac Aarone. Ja' la sventainic li ch'ulna pasbil ta nucule. Ja' q'uexolil ic'otic ta stojol xchi'iltaquic ta israelal. Me oy boch'o ta scuy sba ta paleal ti c'alal muc ja'uque, ac'o yich' milel.

39C'alal laj xa stsacbeic ta vun sbi scotol levietic li Moisés xchi'uc Aarone, lec ta xchapalchapal la spasic jech chac c'u cha'al i'albat yu'un Muc'ul Diose. Ti c'u yepal iloc' ta scotol li viniquetic ti xlic ta jun u svoq'uelic c'alal to ta moletique ja' chib xcha'vinic ta mil (22,000) ta scotol.

Sc'oplal c'usi la spasic ta sventa sba yol xnich'onic

40Li Muc'ul Diose jech laj yalbe noxtoc li Moisese:

“Tsacbo ta vun sbi scotol li sba xnich'nabic achi'iltac ta israelale. Xlic atsac ta jun u svoq'uelic c'alal to ta moletic. 41Scotol li sba anich'onique ja' xq'uexolic chc'ot li levietique. Jech ta xcal, vu'un li Muc'ul Diosune. Jech noxtoc scotol li sba yol sts'unub yovol levietique ja' xq'uexol chc'ot li sba sts'unub yovol achi'iltac ta israelale”, xi li Muc'ul Diose.

42Li Moisese lic stsac ta vun scotol li sba yol xnich'nab israeletic jech chac c'u cha'al i'albat yu'un Muc'ul Diose. 43Ti c'u yepal iloc' ta scotol c'alal laj yich' tsacbel sbiic li queremetic ti jun to u svoq'uelic c'alal to ta moletique ja' chib xcha'vinic ta mil xchi'uc oxlajuneb xchanlajunvinic (22,273) ta scotol.

44Li Muc'ul Diose la sc'opan yan velta li Moisese. Jech laj yalbe:

45“Li levietique ja' xq'uexol sba xnich'nab achi'iltac ta israelal c'otemic. Jech noxtoc li sts'unub yovol levietique ja' xq'uexol sts'unub yovol chc'ot ec li israeletique. Yu'un li levietique ja' cu'un, vu'un li Muc'ul Diosune. 46Pero li sba xnich'nabic achi'iltac ta israelale ja' toj epic; ja' mu'yuc ep xcom li levietique. Ti c'u cha'al xu' colem chcomic li oxlajuneb xchanlajunvinic (273) sjelovenal li sba nich'oniletique, 47c'anbo vo'sepuc saquil taq'uin sventa spatanic jujunic. Ja' jech xac'anbe jech chac c'u cha'al chapal ta ch'ulna pasbil ta nucul ti buluchib (11) gramo yalal jujusepe. 48Li taq'uine ja' xavac'be li Aarón xchi'uc xnich'nabe. Ja' sventa colem chcomic ti jayib sjelovenale”, x'utat yu'un Dios li Moisese.

49Li Moisese lic stsob scotol li saquil taq'uin ta sventa sba yol xnich'on israeletic ti c'u yepal xjelovique, jech colem icomic. 50La sta ta tsobel jmil ta sep xchi'uc vo'ob sbalunlajunvinic (1,365) ta scotol, xchi'uc jech yalal jech chac c'u cha'al chapanbil ta ch'ulna pasbil ta nucule. 51Li taq'uine ja' laj yac'be ta sc'ob Aarón xchi'uc xnich'nab jech chac c'u cha'al albil yu'un Muc'ul Diose.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index