Search form

Números 30

Mantaletic sventa boch'o chal ta stojol Dios ti oy c'usi tspase

1Li Moisese jech lic yalbe scotol li banquilaletic ta jujuchop israeletique:

“Li Muc'ul Diose jech yaloj: 2‘C'alal me oy boch'o oy c'usi chchapan ta stojol Muc'ul Diose, o me tst'abbe sbi Muc'ul Dios ti c'alal chale, persa tsc'an chc'ot ta pasel li c'usi chale, xchi'uc tsc'an tspas scotol li c'usi yaloj tspase.

3“Me oy junuc tseb ti ventainbil to yu'un stot, me oy c'usi chchapan ta stojol Muc'ul Diose, o me chal ta jamal ti oy c'usi tsc'an tspase, 4me mu'yuc c'usi chal li stot c'alal me laj ya'ye, persa me ac'o spas li c'usi laj yale. 5Yan me mu sc'an li stote, mu persauc tspas li c'usi laj yale. Ta sventa ti mu jechuc yo'nton li totile, li Muc'ul Diose te tspasbe perdón yu'un smul li tsebe.

6“Me oy jun ants oy c'usi chal ta stojol Dios ta anil no'oxe, o chloc' ta ye li c'usi oy ta yo'nton tspase, 7pero me ts'acal imalije, me mu'yuc c'usi chal li smalale, ac'o c'otuc ta pasel yu'un li c'usi laj yale. 8Pero me mu sc'an li smalale, mu persauc tspas li c'usi la svovil al ta anile. Li Muc'ul Diose ta spasbe perdón yu'un li smule.

9“Me jun me'on ants, o ictabil ants ti oy c'usi chal ta stojol Dios tspase, persa chc'ot ta pasel yu'un li c'usi chloc' ta ye tspase. 10Pero me malijem li jun ants ti oy c'usi chal ta jamal ta stojol Dios tspase, ti stuc chac' ye ti persa tspase, 11me laj ya'ay li smalale, me mu'yuc c'usi laj yale, me mu'yuc tspajesvane, li antse persa me ac'o c'otuc ta pasel yu'un li c'usi laj yale. 12Pero me muc sc'an li smalale, me laj yal ti ac'o lajuc c'ope, mu persauc tspas li c'usi yaloje yu'un ja' xa malalil ti la slajes c'ope. Li Muc'ul Diose ta spasbe perdón yu'un smul li antse.

13“Li malalile xu' yu'un chal ti persa ac'o spase. Xu' yu'un tslajesbe sc'oplal noxtoc c'usi yaloj ta stojol Dios li yajnile yu'un tsc'an ictaej ixim ta sventa li c'usi yaloje. 14Yan me mu'yuc chopol cha'ay c'usi yaloj li yajnile, me te ch'anxi o iloc' chib oxib c'ac'ale, ja' svinajeb ti mu'yuc chopol cha'ye, ac'o spas c'usi yaloj li yajnile. 15Pero me ts'acal to chopol cha'ye, me la slajesbe sc'oplale, ja' xa me chcom ta sventa ti muc xc'ot ta pasel c'usi yaloj ta stojol Dios li yajnile’, xi yaloj li Muc'ul Diose”, xut xchi'iltac li Moisese.

16Li'i ja' mantaletic i'albat yu'un Muc'ul Dios Moisés ta sventa li viniquetic xchi'uc yajnilique xchi'uc ta sventa li totil, xchi'uc li stseb ti ventainbil to yu'un stote.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index