Search form

Números 32

Li jchop liquemic ta Rubén xchi'uc ta Gade, te no'ox la sc'an comel yosilic ta jot uc'um Jordán ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'al

(Dt 3.12-22)

1Li jchop liquemic ta Rubén xchi'uc ta Gade, toj bats'i ep xvacaxic xchi'uc xchijic. C'alal laj yilic ti toj lec sve'el xvacaxic xchijic te ta yosilal Jazer xchi'uc ta Galaade, 2ibat sc'opanic li Moisés, xchi'uc li pale Eleazare, xchi'uc li banquilaletic yu'un israeletique. Jech laj yalbeic:

3-4—Q'uelavilic, li osil ti la spojbutic Muc'ul Dios sventa chijyac'butic vu'utic li israelutique, ja' li yosilal Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hesbón, Eleale, Sebam, Nebo, xchi'uc Beone, toj lec ta sventa vacaxetic xchi'uc chijetic. Vu'uncutique puru vacax, puru chijetic oy cu'uncutic. 5C'otuc ta avo'ntonique, vu'uncutic ac'buncutic comel li osil li'i. Mu persauc chijelovcutic batel ta jot uc'um Jordán —xutic.

6Itac'ov li Moisese:

—¿Me lec ti vo'oxuc chac'an li' no'ox chacomique; yan li achi'iltaquique ja' chbatic to ta pleito li stuquique? 7¿C'u yu'un ti chac'an chachibajesbeic yo'nton li jchi'iltactique, yu'un jech mu xa sc'an xjelovic batel ta banamil ti bu yac'ojbutic li Muc'ul Diose? 8Ja' ono'ox jech la spasic ec li atotic ta vo'one c'alal la jtaquic tal ta sq'uelel ba'yuc c'u x'elan li osile. 9Ic'otic c'alal to ta bevo'tic Escol; la sq'uelic lec c'u x'elan li osile. Pero ts'acal c'ot xchibajesbeic yo'nton scotol li jchi'iltactique, yu'un jech mu me x'ochic batel ta banamil yo' bu yac'ojbutic li Muc'ul Diose. 10Ja' yu'un li Muc'ul Diose tsots i'ilin ta stojolic ti c'alal jech la spasique, jech laj yal ta jamal: 11‘Scotol li boch'otic iloq'uic tal ta Egipto ti xlic ta jtob (20) sjabilalic c'alal ta moletique, mu'yuc ta xcac' chbat sq'uelic o c'u x'elan li banamil ti bu calojbeic ono'ox ta jamal li Abraham, Isaac, Jacob ti ta xcac'beique, yu'un muc j'ech'eluc jun yo'ntonic o ta jtojol. 12Ja' no'ox ta x'ochic batel li Caleb xnich'on Sefón, ja' li Cenezeo vinique, xchi'uc Josué xnich'on Nun, yu'un jun yo'ntonic o ta jtojol’, xi li Muc'ul Diose. 13Li Muc'ul Diose i'ilin ta stojol li jchi'iltactique, jech te no'ox xjoyetic ta xocol banamil cha'vinic (40) jabil, ja' to ti c'alal ichamic scotolic li boch'otic chopol la spas sbaic ta stojol Muc'ul Diose. 14Ta ora vo'oxuc ti xnich'naboxuc xa li jpasmuliletique, chac'an jech chapasic ec jech chac c'u cha'al la spasic li atotique, yu'un chasa'beic sc'ac'al yo'nton Muc'ul Dios yan velta ta stojol li jchi'iltactique. 15Me mu xac'anic j'ech'el chats'aclinic o li Muc'ul Diose, ta me spas yan velta ti jal chcomic ta xocol banamil li jchi'iltactique. Vo'oxuc me ta amulic chcom me laj yich'ic ulesel scotolic yu'un Muc'ul Diose —xut.

16Inopajic tal ta stojol li Moisese. Jech laj yalbeic:

—Li c'usi ta jc'ancutique, ja' no'ox ta jpascutic comel scoralil li jchijcutique li jvacaxcutique, xchi'uc lumetic ta sventa li calab jnich'nabcutique. 17Ts'acal to li vu'uncutic eq'ue ta xquich' batel cabtejebcutic ta ora ec; ta xbat jchi'incutic li yantic jchi'iltactique ja' to me la staic comel yosilique. Ja' no'ox li jnich'nabcutique li' chcomic ta lumetic cu'uncutic yu'un jech jun yo'ntonic; mu c'usi spasbatic yu'un li jnaclumetic li' ta banamile. 18Mu'yuc chisutcutic tal ta jnacutic c'alal me mu'yuc to chich'ic yosilic scotol li jchi'iltactique. 19Yu'un ja' cosilcutic chc'ot ec li jot uc'um Jordán ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'ale, jech mu'yuc xa ta jc'an yan cosilcutic le' ta jot uc'um Jordane xchi'uc taj to xbate —xiic.

20Itac'ov li Moisese:

—Me chc'ot ta pasel li c'usi chavalique, lec; tsc'an chachapan abaic batel ta pleito jech chac c'u cha'al tsc'an li Muc'ul Diose. 21Xchi'uc tsc'an acotolic chajelovic batel ta jot uc'um Jordán xchi'uc avabtejebic jech chac c'u cha'al tsc'an li Muc'ul Diose, xchi'uc tsc'an te oyoxuc o, ja' to me la snuts loq'uel scotol yajcontra li Muc'ul Diose. 22Xchi'uc ja' to chasutic tal ta anaic me ivu' avu'unic spojel li banamile. Jech junuc xa avo'ntonic yu'un laj apasic li c'usi tsc'an pasel ta sventa Muc'ul Diose xchi'uc ta sventa li jchi'iltactique. Jech li osil li'i vo'oxuc avu'unic chc'ot ta stojol li Muc'ul Diose. 23Pero me mu xc'ot ta pasel avu'unique, na'ic me ti oy amulic chc'ot ta stojol li Muc'ul Diose, jech ta ono'ox sta yorail chavich'ic stojol li amulique. 24Pasic comel lumetic ta sventa li avajnil anich'nabique, xchi'uc pasbeic comel scoralil li achijique, pero c'otuc me ta pasel avu'unic li c'usi laj avalique —xut.

25Jech itac'ovic li smomnich'nabtac Gad xchi'uc smomnich'nabtac Rubene:

—Vu'uncutic li avajtuneluncutique ta jpascutic li c'usi chavale. 26Li cajnil jnich'nabcutique, xchi'uc li jchijcutic, li jvacaxcutic, xchi'uc scotol li yantic jts'unub covolcutique, li' chcomic scotolic ta lumetic li' ta Galaade. 27Vu'uncutic li avajtuneluncutique chquich' batel cabtejebcutic, chibatcutic ta pleito jech chac c'u cha'al tsc'an li Muc'ul Diose, xchi'uc jech chac c'u cha'al laj avalbuncutic eq'ue —xiic.

28Jech li Moisese lic xchanubtas lec batel li pale Eleazare, xchi'uc li Josuee, xchi'uc li banquilaletic ta jujuchop naetic ta jujuchop israeletique. Jech laj yalbe:

29—Li viniquetic ti liquemic ta jchop yu'un Gad xchi'uc Rubene, me ta melel ti chjelovic batel ta jot uc'um Jordán xchi'uc yabtejebic sventa chbatic ta pleito jech chac c'u cha'al tsc'an li Muc'ul Diose, xchi'uc me ja' to tsutic tal c'alal me laj xa avich'ic li banamile, xu' ja' chavac'beic yich'ic comel li banamil li' ta Galaade. 30Pero me mu xjelovic batel xchi'uc yabtejebique, te me ta xich' yosilic ec yo' bu chavich'ic te ta Canaán banamile —xut.

31Li smomnich'nabtac Gad xchi'uc Rubene, jech itac'ovic:

—Li c'usi tsc'an Muc'ul Dios ta jpascutic vu'uncutic li avajtuneluncutique, persa ta jpascutic. 32Chapal chijelovcutic batel xchi'uc cabtejebcutic ta Canaán banamil, yu'un tsc'an ta jch'unbecutic smantal li Muc'ul Diose. Ja' no'ox li' chcom quich' cosilcutic ta jot uc'um Jordán ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'ale —xiic.

33Ja' yu'un li jchop liquemic ta Gad xchi'uc ta Rubén, xchi'uc li o'lol jchop liquemic ta Manasese ja' i'ac'batic yu'un Moisés li yosilal Sehón, ja' li ajvalil yu'un amorretique, xchi'uc li Og, ja' li ajvalil yu'un Basane, xchi'uc li lumetic yu'unique, xchi'uc li osil te nopajtique. 34Li jchop liquemic Gade ja' la xcha'meltsanic li lum Dibón, Atarot, Aroer, 35Atarot-sofán, Jazer, Jogbeha, 36Bet-nimra, xchi'uc Bet-arane. La setic lec ta tsatsal coralton. Xchi'uc la spasbeic scoralil li xchijique. 37Yan li jchop liquemic ta Rubene ja' la xcha'meltsanic li lum Hesbone, li Eleale, li Quiriataime, 38li Neboe, li Baal-meone, xchi'uc li Sibmae. Oy jayibuc lumetic ti la sjelbeic sbie, ja' laj yac' sbi stuquic li boch'otic la xcha'meltsanique.

39Li smomnich'on Maquir, ja' li xnich'on Manasese, ja' te icomic ta yosilal Galaad, ja' laj yu'uninic, la snutsic loq'uel scotol li amorretic te nacajtique. 40Jech li Moisese laj yac'be ta sc'obic smomnich'nab Maquir li yosilal Galaade, ja' te inaquiic o. 41Li Jair, ja' li smomnich'nab Manasese, ja' laj yu'uninic jayibuc bic'tal lumetic yu'un li amorretique; ja' Havot-jair laj yac'beic sbi. 42Li Noba xchi'uc jtsob xchi'iltaque ja' laj yu'uninic li lum Kenate xchi'uc li yantic bic'tal lumetic ti ventainbil yu'un Kenate. Ja' laj yac'be sbiin li sbi stuque; ja' Noba sbi ic'ot.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index