Search form

Números 33

Sc'oplal c'u x'elan ixanovic tal israeletic c'alal to ic'otic ta uc'um Jordán

1Ja' jech ixanovic tal ta juju-ich' li israeletic c'alal iloq'uic tal ta Egiptoe. Lec jmoj xcholetic tal; ja' ventainbilic tal yu'un li Moisés xchi'uc Aarone. 2Li Moisese la stsacanbe sbi li banamiletic ti butic ivulic ta juju-ich'e, yu'un jech i'albat yu'un li Muc'ul Diose. Ja' jech x'elan ti butic ixanovic tal c'alal iloq'uic tale.

3Li israeletique iloq'uic tal ta Ramsés ta svo'lajunebal c'ac'al yochel li sba u ta sliquebal jabile. Ja' ta yoc'omal no'ox ti c'alal la spasic li q'uin Coltaele. Ta smuc'ul stsatsal Dios iloq'uic tal, xchi'uc ta sat scotol li egiptoetique. 4Ja'o iloq'uic tal ti c'alal sbats'ilic smuquel scotol sba xnich'nabic li egiptoetique, yu'un imilbatic yu'un Muc'ul Dios scotol. Yu'un i'ac'batic stoj smulic ta scoj li diosetic yu'unique.

5Li israeletique iloq'uic tal ta Ramsés; te ivul spas scarpanaic ta Sucot.

6Iloq'uic tal ta Sucot; vul spas scarpanaic ta Etam te yo' bu xlic sti' li xocol banamile.

7Iloq'uic tal ta Etam; la spasic tal velta ta stuq'uil Pi-hahirot ti te oy ta stuq'uil Baal-zefone. Te la spas scarpanaic ta stuq'uil Migdol.

8Iloq'uic tal ta Pi-hahirot; la xtuch'ic jelovel tal nab; te ivulic ta xocol banamil. Oxib c'ac'al ixanovic tal ta xocol banamil Etam; te vul spas scarpanaic ta Mara.

9Iloq'uic tal ta Mara; te ivulic ta Elim, ja' te yo' bu oy lajcha'ch'oj nio'etique xchi'uc lajuneb xchanvinic (70) ta pets xane. Te la spas scarpanaic.

10Iloq'uic tal ta Elim; te vul spas scarpanaic ta ti' Tsajal Nab.

11Iloq'uic tal ta Tsajal Nab; te vul spas scarpanaic ta xocol banamil ta Sin.

12Iloq'uic tal ta xocol banamil ta Zin; te vul spas scarpanaic ta Dofca.

13Iloq'uic tal ta Dofca; te vul spas scarpanaic ta Alús.

14Iloq'uic tal ta Alús; te vul spas scarpanaic ta Refidim. Ja' te yo' bu muc sta ya'alique.

15Iloq'uic tal ta Refidim; te vul spas scarpanaic ta xocol banamil ta Sinaí.

16Iloq'uic tal ta xocol banamil Sinaí; te vul spas scarpanaic ta Kibrot-hataava.

17Iloq'uic tal ta Kibrot-hataava; te vul spas scarpanaic ta Hazerot.

18Iloq'uic tal ta Hazerot; te vul spas scarpanaic ta Ritma.

19Iloq'uic tal ta Ritma; te vul spas scarpanaic ta Rimón-peres.

20Iloq'uic tal ta Rimón-peres; te vul spas scarpanaic ta Libna.

21Iloq'uic tal ta Libna; te vul spas scarpanaic ta Rissa.

22Iloq'uic tal ta Rissa; te vul spas scarpanaic ta Ceelata.

23Iloq'uic tal ta Ceelata; te vul spas scarpanaic ta vits Sefer.

24Iloq'uic tal ta vits Sefer; te vul spas scarpanaic ta Harada.

25Iloq'uic tal ta Harada; te vul spas scarpanaic ta Macelot.

26Iloq'uic tal ta Macelot; te vul spas scarpanaic ta Tahat.

27Iloq'uic tal ta Tahat; te vul spas scarpanaic ta Tara.

28Iloq'uic tal ta Tara; te vul spas scarpanaic ta Mitca.

29Iloq'uic tal ta Mitca; te vul spas scarpanaic ta Hasmona.

30Iloq'uic tal ta Hasmona; te vul spas scarpanaic ta Moserot.

31Iloq'uic tal ta Moserot; te vul spas scarpanaic ta Bene-jaacán.

32Iloq'uic tal ta Bene-jaacán; te vul spas scarpanaic ta Hor te ta Gidgad.

33Iloq'uic tal ta Hor ta Gidgad; te vul spas scarpanaic ta Jotbata.

34Iloq'uic tal ta Jotbata; te vul spas scarpanaic ta Abrona.

35Iloq'uic tal ta Abrona; te vul spas scarpanaic ta Ezión-geber.

36Iloq'uic tal ta Ezión-geber; te vul spas scarpanaic ta xocol banamil ta Zin, ja' li Cades yan sbie.

37Iloq'uic tal ta Cades; te vul spas scarpanaic ta vits Hor ta sts'aquil yosilal Edom. 38Li pale Aarone te imuy ta vits Hor ta smantal li Muc'ul Diose, jech te icham. Ja' icham ta sba c'ac'al yochel li yo'obal u ta xcha'vinical (40) jabile. Li cha'vinic (40) jabile ja' te lic yich' atel tal ti c'usi ora iloq'uic tal ta Egipto li israeletique 39C'alal icham ta vits Hor li Aarone, yich'oj xa'ox oxib svucvinic (123) jabil.

40Li canaán vinic, ja' li ajvalil ta Arad ti te to'ox nacal ta Néguev ta Canaán banamile, laj ya'ay ti ic'otic xa li israeletique.

41Iloq'uic tal ta vits Hor noxtoc li israeletique; te vul spas scarpanaic ta Zalmona.

42Iloq'uic tal ta Zalmona; te vul spas scarpanaic ta Punón.

43Iloq'uic tal ta Punón; te vul spas scarpanaic ta Obot.

44Iloq'uic tal ta Obot; te vul spas scarpanaic ta Ije-abarim ta sts'aquil yosilal Moab.

45Iloq'uic tal ta Ije-abarim; te vul spas scarpanaic ta Dibón-gad.

46Iloq'uic tal ta Dibón-gad; te vul spas scarpanaic ta Almón-diblataim.

47Iloq'uic tal ta Almón-diblataim; te vul spas scarpanaic ta vitsetic yu'un Abarim ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'al yu'un Nebo.

48Iloq'uic tal ta vitsetic yu'un Abarim; te vul spas scarpanaic ta stenlejaltic yu'un Moab ta nopol uc'um Jordán ta stuq'uil lum Jericó. 49Li scarpanaic te ta nopol uc'um Jordane, te to xlic ta Bet-jesimot xc'ot c'alal to ta Abel-sitim te ta stenlejaltic yu'un Moab.

Mantaletic sventa c'u x'elan tsvoq'uic li osil te ta Canaane

50Li Moisese ic'opanat yu'un Dios ti c'alal ja'o te oyic ta stenlejaltic yu'un Moab ta nopol uc'um Jordán ta stuq'uil Jericoe. Jech i'albat:

51“Jech xavalbe ya'yic scotol li achi'iltac ta israelale: ‘C'alal me latuch'ic jelovel li uc'um Jordane, me la'ochic xa'ox batel ta Canaán banamile, 52nutsic loq'uel scotol li boch'otic te nacajtic ta banamile, xchi'uc jinesbeic scotol li c'usitic sloc'taojic ti pasbilic ta ton xchi'uc ta unijesbil taq'uine. Lajesbeic sc'oplal scotol li yav bu chich'ic ta muc' sdiosic ta toyol vitsetique. 53Ich'ic li banamile; loq'uesic batel scotol li jnaclumetic tee. Vo'oxuc te xcom naclanic, yu'un vu'un cac'ojboxuc ta ac'obic sventa te chanaquiic. 54Pero ti c'alal chavoq'uique, tsc'an chapasic canal tajimol ta jujuchop sbiic li achi'iltac ti jaychopoxuque. Li jchop sbiic ti epique ja' muc' ac'o yich' yosilic. Yan me mu'yuc epique biq'uit no'ox ac'o yich' yosilic. Ta jujuchop sbiic te ac'o yich' yosilic ti bu chc'ot ta stojolique. 55Pero me mu xanutsic loq'uel scotol li yajval banamile, li boch'otic te to chcom avu'unique ja' chlic yuts'intaoxuc jech chac c'u cha'al c'a'ep ochem ta asatic, o jech chac c'u cha'al ch'ix ochem ta abec'talic. Ja' jech te oy avocolic yu'un me te chcom naclan achi'uquic ta avosilique. 56Ja' yu'un me mu xanutsic loq'uele, vo'oxuc me chc'ot ta atojolic li c'usi jnopoj ta jpasbeique’, uto”, x'utat yu'un Muc'ul Dios li Moisese.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index