Search form

Números 36

Li antsetique xu' chich'be spuculal osil stotic

1Li banquilal yu'unic jchop sbiic liquemic ta Galaade, ja' li smomnich'nabtac Maquir, Manasés, xchi'uc Josee, bat sc'opanic li Moisese xchi'uc li banquilaletic yu'un israeletique. Jech c'ot yalbeic:

2—Vo'ote Moisés, yalojbot Muc'ul Dios ti vo'ot chapucbe yosilic bu chc'ot ta stojol jujunic li jchi'iltactic ta israelale. Xchi'uc laj yalbot ti sc'oplal ja' chavac'be stsebetic li spuculal osil Zelofehad ti ja' co'ol jbi jchi'uccutique. 3Pero me imalijic ta yan viniquetic ti ta yan jchop bu liquemique, li osil chc'ot ta sventaique, muc xa li'uc snitoj sba chcom ta cosilcutic. Li stuquique ja' xa te tsnit sba o xchi'uc yosilic li jchop bu liquem li smalalique. Jech yantic ch-ul batel li osil ti bu ic'ot ta jtojolcutic ta sventa li canal tajimole. 4Jech noxtoc c'alal tsta sjabilal chcha'taic c'u ono'ox x'elan oyique, li antsetique ja' yorail ti j'ech'el te chc'ot ta xchi'il yosilic o li jchop bu liquem smalalique. Jech muc xa ja'uc snitilil cosilcutic chc'ot —xutic.

5Jech li Moisese lic yalbe ya'ay scotol xchi'iltac li c'usi mantal albil yu'un Muc'ul Diose. Jech laj yal:

—Li viniquetic ti liquemic ta jchop yu'un Josee oy srazonic li c'usi chalique. 6Li Muc'ul Diose yaloj ti xu' chnupinic xchi'uc boch'o tsc'anic li stsebetic Zelofehade. Ja' no'ox venta me ja' tsmalinic li jchop bu liquem tal li stotique. 7Li avosilic jujunoxuc ti ic'ot ta aventaique mu xu' chjelov ta yosil yan jchop achi'ilic. Acotolic ta jujuchopoxuc te ac'o comuc o ta atojolic li osil avich'ojique. Chabiic lec ta jujuchopoxuc. 8Me oy junuc ants avu'unic ta jujuchopoxuc ti yich'oj spuculal osil te ta atojolique, tsc'an ja' no'ox ac'o smalin junuc vinic ta atojolic ti co'ol sbiique, ti jmoj oyoxuc ta jchop ats'unubal achi'uquique. Jech li jujunoxuque te chcom o ta atojolic li osil ti yich'oj atotique. 9Me jsepuc apuculal osilic mu me sbasuj batel ta yosil yan jchop achi'iltaquic. Li jujuchopoxuque tsc'an chaq'uelic lec li avosil ataojique —xut.

10-11Ja' yu'un li Maala, Tirsa, Hogla, Milca, xchi'uc Noae, ja' li stsebetic Zelofehade, la spasic jech chac c'u cha'al albil yu'un Muc'ul Dios li Moisese. Ja' no'ox la smalinic xnich'on sjuntotic ta sventa stotic, 12ja' smomnich'nab li Manasés xnich'on Josee. Jech li spuculal osilique te no'ox icom o ta stojolic li jchop bu liquem stotique.

13Ja' jech x'elan li mantaletic li chanubtasel laj yal Muc'ul Dios ta stojol israeletique. Ja'o laj yalbe Moisés ti c'alal te oyic ta stenlejaltic Moab ta nopol uc'um Jordán ta stuq'uil Jericoe.

Bible in Tzotzil de Chenalhó with Deuterocanon

Biblia en Tzotzil de Chenalhó

Texto © Sociedades Bíblicas Unidas, A. C. 1997

SOCIEDAD BÍBLICA DE MÉXICO, A. C.

More Info | Version Index