ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធ

Language: ភាសាខ្មែរ

Version Information

ព្រះគម្ពីរបរិសុទ្ធរៀបរៀងឡើងវិញ ២០១៤

Copyright Information

រក្សាសិទ្ធិដោយសមាគមព្រះគម្ពីរសកល

copyright © 2014 United Bible Societies all right reserved