Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:16

16Hãy đi, hội-hiệp các trưởng-lão Y-sơ-ra-ên, mà nói cùng họ rằng: Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ-phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của Y-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp, đã hiện ra cùng ta mà phán rằng: Thật vậy, ta đã thăm-viếng các ngươi, thấy điều họ đãi các ngươi tại xứ Ê-díp-tô;

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index