Search form

Xuất Ê-díp-tô Ký 32:27

27Người truyền cho họ rằng: Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, có phán như vầy: Mỗi người trong các ngươi hãy đeo gươm bên mình, đi qua đi lại trong trại-quân, từ cửa nầy đến cửa kia, và mỗi người hãy giết anh em, bạn-hữu, và kẻ lân-cận mình.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index