Search form

Sáng-thế Ký 6

Sự gian-ác của loài người càng thêm

1Vả, khi loài người khởi thêm nhiều trên mặt đất, và khi loài người đã sanh được con gái rồi, 2các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người tốt-đẹp, bèn cưới người nào vừa lòng mình mà làm vợ. 3Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm-lạc, loài người chỉ là xác-thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi.

4Đời đó và đời sau, có người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn-ở cùng con gái loài người mà sanh con-cái; ấy những người mạnh-dạn ngày xưa là tay anh-hùng có danh.

5Đức Giê-hô-va thấy sự hung-ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý-tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn; 6thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất, và buồn-rầu trong lòng. 7Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ hủy-diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc-vật, loài côn-trùng, loài chim trời; vì ta tự-trách đã dựng nên các loài đó.

Nô-ê được ơn

8Nhưng Nô-ê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va.

9Nầy là dòng-dõi của Nô-ê. Nô-ê trong đời mình là một người công-bình và trọn-vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. 10Nô-ê sanh ba con trai là Sem, Cham và Gia-phết.

Sự đóng tàu

11Thế-gian bấy giờ đều bại-hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy-dẫy sự hung-ác. 12Nầy, Đức Chúa Trời nhìn xem thế-gian, thấy đều bại-hoại, vì hết thảy xác-thịt làm cho đường mình trên đất phải bại-hoại. 13Đức Chúa Trời bèn phán cùng Nô-ê rằng: Kỳ cuối-cùng của mọi xác-thịt đã đưa đến trước mặt ta; vì cớ loài người mà đất phải đầy-dẫy điều hung-hăng; vậy, ta sẽ diệt-trừ họ cùng đất. 14Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô-phe , đóng có từng phòng, rồi trét chai bề trong cùng bề ngoài. 15Vậy, hãy làm theo thế nầy: Bề dài tàu ba trăm thước, bề ngang năm mươi thước, bề cao ba mươi thước. 16Trên tàu ngươi sẽ làm một cửa sổ, bề cao một thước, và chừa một cửa bên hông; ngươi sẽ làm một từng dưới, một từng giữa và một từng trên. 17Còn ta đây, ta sẽ dẫn nước lụt khắp trên mặt đất, đặng tuyệt-diệt các xác-thịt có sanh-khí ở dưới trời; hết thảy vật chi ở trên mặt đất đều sẽ chết hết. 18Nhưng ta sẽ lập giao-ước cùng ngươi, rồi ngươi và vợ, các con và các dâu của ngươi, đều hãy vào tàu. 19Về các loài sinh-vật, ngươi hãy dẫn xuống tàu mỗi loài một cặp, có đực có cái, có trống có mái, hầu cho ở cùng ngươi đặng giữ tròn sự sống; 20chim tùy theo loại, súc-vật tùy theo loại, côn-trùng tùy theo loại, mỗi thứ hai con, sẽ đến cùng ngươi, để ngươi giữ tròn sự sống cho. 21Lại, ngươi hãy lấy các thứ đồ-ăn đem theo, đặng để dành làm lương-thực cho ngươi và các loài đó. 22Nô-ê làm các điều nầy y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn.

Nước lụt

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index