Search form

Lê-vi Ký 10

Na-đáp và A-bi-hu, con trai A-rôn, bị thiêu-hóa trước mặt Đức Giê-hô-va

1Hai con trai A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu, mỗi người đều cầm lư-hương mình, để lửa vào, bỏ hương lên và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Đức Giê-hô-va; ấy là điều Ngài không phán dặn họ. 2Một ngọn lửa từ trước mặt Đức Giê-hô-va lòe ra, nuốt tiêu họ và họ chết trước mặt Đức Giê-hô-va. 3Môi-se bèn nói cùng A-rôn rằng: Ấy là điều Đức Giê-hô-va đã tỏ ra khi Ngài phán rằng: Ta sẽ nhờ những kẻ lại gần ta mà được tôn thánh và được vinh-hiển trước mặt cả dân-sự. A-rôn nín lặng. 4Môi-se gọi Mi-sa-ên và Ên-sa-phan, hai con trai của U-xi-ên, chú của A-rôn, mà dạy rằng: Hãy lại gần khiêng thây hai anh em các ngươi khỏi trước nơi thánh, đem ra ngoài trại-quân. 5Vậy, họ đến gần khiêng thây còn mặc áo lá trong ra ngoài trại-quân, y như lời Môi-se đã biểu.

6Đoạn, Môi-se nói cùng A-rôn, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma, hai con trai người, mà rằng: Các ngươi chớ để đầu trần và chớ xé áo mình, e khi phải chết và Đức Giê-hô-va nổi giận cùng cả hội-chúng chăng; nhưng anh em các ngươi, là cả nhà Y-sơ-ra-ên, phải nên khóc vì cớ lửa thiêu-hóa mà Đức Giê-hô-va nổi phừng lên. 7Đừng ra khỏi cửa hội-mạc, e các ngươi phải chết chăng; vì dầu-xức của Đức Giê-hô-va ở trên các ngươi. Họ bèn làm theo lời Môi-se.

Các phép và phận-sự của những thầy tế-lễ

8Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: 9Khi nào vào hội-mạc, ngươi và các con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là uống vật chi có tánh say, e phải chết chăng: — ấy là một mạng-lịnh đời đời, trải các thế-đại, 10hầu cho các ngươi được phân-biệt điều thánh và điều chẳng thánh, sự khiết và sự chẳng khiết, 11và dạy dân Y-sơ-ra-ên các mạng-lịnh mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền dặn cho.

12Môi-se nói cùng A-rôn, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma, là hai con trai A-rôn còn lại, mà rằng: Hãy lấy của-lễ chay còn dư lại về của-lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, và hãy ăn đi không pha men, gần bàn-thờ, vì là một vật chí-thánh. 13Phải ăn của-lễ nầy tại nơi thánh, vì là phần của ngươi và của các con trai ngươi trong những của-lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va; Bởi vì đã phán dặn ta làm như vậy. 14Còn cái o dâng đưa qua đưa lại, và cái giò dâng giơ lên, ngươi, các con trai, và các con gái ngươi hãy ăn tại một nơi tinh-sạch, vì các điều đó đã ban cho làm phần riêng của ngươi và của các con trai ngươi, do những của-lễ thù-ân của dân Y-sơ-ra-ên. 15Họ sẽ đem đến cái giò dâng giơ lên và cái o dâng đưa qua đưa lại với những mỡ định thiêu-hóa, để dâng đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Những điều đó sẽ thuộc về ngươi và các con trai ngươi chiếu theo luật-lệ đời đời, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn vậy.

16Vả, Môi-se tìm con dê đực dùng làm của-lễ chuộc tội, thấy nó đã bị thiêu, bèn nổi giận cùng Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma, hai con trai A-rôn còn lại, và nói rằng: 17Sao các ngươi không ăn thịt con sinh tế chuộc tội trong nơi thánh? vì là một vật chí-thánh mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi, hầu gánh lấy tội của hội-chúng, và làm lễ chuộc tội cho họ trước mặt Đức Giê-hô-va. 18Nầy, huyết nó không có đem vào trong nơi thánh; quả đáng các ngươi ăn sinh-lễ trong nơi thánh, y như lời ta đã dặn biểu. 19Nhưng A-rôn đáp rằng: Kìa, ngày nay họ đã dâng của-lễ chuộc tội và của-lễ thiêu của mình trước mặt Đức Giê-hô-va; và sau khi việc rủi nầy xảy ra, nếu lại ngày nay tôi ăn của-lễ chuộc tội, há có đẹp lòng Đức Giê-hô-va chăng? 20Môi-se nghe lời đáp ấy, bèn nhận cho phải.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index