Search form

Lê-vi Ký 13

Luật-lệ về bịnh phung

1Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 2Khi một người nào da trên mình nổi sưng, mụt lở, hoặc một đốm trắng, dường sẽ trở thành trên da mình một vít phung, thì người ta phải dẫn người đó đến thầy tế-lễ A-rôn, hay là đến một trong các con trai người là những thầy tế-lễ. 3Thầy tế-lễ sẽ khám vít ở trên da thân người; nếu lông vít đó đã trở thành trắng, và nếu vít lõm xuống sâu hơn da thân mình, ấy là một vít phung: thầy tế-lễ khám rồi sẽ định người nầy là ô-uế.

4Còn nếu có một đốm trắng trên da thân người, đốm không lõm xuống sâu hơn da, và nếu lông không trở thành trắng, thì thầy tế-lễ phải giam người đó trong bảy ngày. 5Qua ngày thứ bảy, thầy tế-lễ sẽ khám người, nếu vít đó ngừng lại, không ăn lan trên da, thì phải giam người một lần thứ nhì bảy ngày nữa. 6Qua ngày thứ bảy, thầy tế-lễ sẽ khám người lại; nếu vít đó đã tái, không ăn lan trên da, thì thầy tế-lễ sẽ định người đó là tinh-sạch; ấy là mụt lở mà thôi. Người đó phải giặt áo-xống mình, thì sẽ được tinh-sạch 7Nhưng nếu sau khi người đã đến trước mặt thầy tế-lễ để được định là tinh-sạch, mụt lở còn phát lại trên da, thì người phải đến thầy tế-lễ một lần thứ nhì. 8Thầy tế-lễ sẽ khám cho, nếu mụt lở đã ăn lan trên da thì phải định người là ô-uế; ấy là bịnh phung vậy.

9Khi có một vít phung trên người nào, thì phải dẫn người đó đi tỏ mình cùng thầy tế-lễ. 10Thầy tế-lễ khám cho; nếu có nổi sưng sắc trắng trên da làm cho lông trở thành trắng, và có một lằn thịt chín đỏ nơi chỗ sưng đó, 11ấy là bịnh phung thâm-niên trong da của thân người, thầy tế-lễ sẽ định người là ô-uế, không nên giam họ, vì đã bị ô-uế rồi.

12Còn nếu phung lở trên da, bao phủ hết da của người có vít đó, từ đầu chí chân, khắp nơi nào thầy tế-lễ dòm thấy được, 13thì thầy tế-lễ phải khám cho; nếu phung bao phủ cùng hết thịt, thì sẽ định người có vít là tinh-sạch; người đã hóa trắng cùng mình, nên được tinh-sạch vậy. 14Nhưng ngày nào phát ra thịt chín đỏ, thì người bị ô-uế. 15Khi thầy tế-lễ thấy thịt chín đỏ thì phải định người là ô-uế; thịt chín đỏ là ô-uế; ấy là bịnh phung vậy. 16Nhưng nếu thịt chín đỏ thay đi, hóa ra trắng, thì người phải đi tỏ mình cùng thầy tế-lễ; 17thầy tế-lễ khám cho, và nếu vít đã trở thành trắng, thì phải định người có vít là tinh-sạch, vì đã được tinh-sạch rồi.

18Khi một người nào trên da thân mình có mụt chốc đã chữa lành, 19và tại chỗ mụt chốc có nổi sưng sắc trắng hay là một đốm trắng-hồng, thì người đó phải đi tỏ mình cùng thầy tế-lễ; 20thầy tế-lễ khám cho; nếu cái đốm lõm sâu hơn da, và nếu lông trở thành trắng, thì thầy tế-lễ phải định người là ô-uế; ấy là một vít phung đã lở trong mụt chốc vậy. 21Còn nếu thầy tế-lễ khám, không thấy lông trắng trong chỗ đốm, không lõm sâu hơn da, và thấy đã trở thành tái, thì hãy giam người đó trong bảy ngày. 22Nếu đốm ăn lan trên da thì thầy tế-lễ phải định người là ô-uế; ấy là một vít phung vậy. 23Còn nếu vít cầm-cự một chỗ, không ăn lan ra, ấy là thẹo của mụt chốc; thầy tế-lễ phải định người là tinh-sạch.

24Khi người nào bị phỏng lửa trên da, và dấu phỏng là một đốm trắng-hồng hay là trắng, 25thì thầy tế-lễ khám cho; nếu trong đốm lông trở thành trắng, và nếu đốm lõm sâu hơn da, ấy là bịnh phung lở trong mụt phỏng vậy. Thầy tế-lễ phải định người nầy là ô-uế; ấy là một vít phung. 26Còn nếu thầy tế-lễ khám, không thấy lông trắng trong đốm, không lõm sâu hơn da, và thấy đã tái rồi, thì hãy giam người nầy trong bảy ngày. 27Qua ngày thứ bảy thầy tế-lễ khám người, nếu đốm ăn lan trên da, thì phải định người là ô-uế; ấy là vít phung. 28Còn nếu đốm cầm-cự một chỗ, không ăn lan trên da và tái đi, ấy là sưng phỏng. Thầy tế-lễ phải định người là tinh-sạch, vì là thẹo phỏng lửa.

29Khi nào một người nam hay nữ có vít trên đầu, hoặc nơi râu, 30thì thầy tế-lễ khám vít đó. Nếu vít lõm sâu hơn da, có lông nhỏ vàng-vàng, thì thầy tế-lễ phải định người ra ô-uế; ấy là tật đòng-đanh, tức là bịnh phung của đầu hay là của râu. 31Còn nếu khi thầy tế-lễ khám vít đòng-đanh, thấy vít không lõm sâu hơn da, và không thấy có lông đen, thì phải giam người có vít đòng-đanh trong bảy ngày. 32Qua ngày thứ bảy thầy tế-lễ khám vít; nếu đòng-đanh không ăn lan ra, không có lông vàng-vàng, và không lõm sâu hơn da, 33thì người đó phải cạo gọt, nhưng không nên cạo gọt chỗ vít đòng-đanh, rồi thầy tế-lễ sẽ giam người một lần thứ nhì bảy ngày nữa. 34Đoạn ngày thứ bảy, thầy tế-lễ khám cho; nếu đòng-đanh không ăn lan trên da, không lõm sâu hơn da, thì thầy tế-lễ phải định người là tinh-sạch; kẻ bịnh phải giặt áo-xống mình, thì sẽ được tinh-sạch. 35Nhưng nếu sau khi người đã được định là tinh-sạch, đòng-đanh lại còn ăn lan trên da, thì thầy tế-lễ phải khám cho. 36Nếu đòng-đanh đã ăn lan trên da rồi, thầy tế-lễ không cần tìm thấy lông vàng-vàng, người đã bị ô-uế. 37Nhưng nếu đòng-đanh xem bộ ngừng lại, và đã lố mọc lông đen, đòng-đanh đã lành: người đã được tinh-sạch, và thầy tế-lễ phải định người là tinh-sạch.

38Khi nào người nam hay nữ trên da thân mình có những đốm trắng, 39thầy tế-lễ sẽ khám cho. Nếu trên da thân người có những đốm trắng-xanh, ấy là một đốm trắng lở trên da mà thôi: người vẫn tinh-sạch. 40Khi một người nào đầu rụng tóc, ấy là một người sói đầu: người vẫn tinh-sạch. 41Nếu đầu người rụng tóc về phía mặt, ấy là một người sói trán: người vẫn tinh-sạch. 42Còn nếu trong chỗ sói phía trước hay là phía sau có một vít trắng-hồng, ấy là bịnh phung lở ra ở chỗ sói phía trước hay là phía sau. 43Thầy tế-lễ phải khám cho; nếu nơi sưng của vít trong chỗ sói phía trước hay là phía sau có màu trắng-hồng, giống như bịnh phung tại da của thân người, 44thì người nầy bị phung, thầy tế-lễ sẽ định người là ô-uế; vít người ở nơi đầu.

45Vả, người đã bị vít phung rồi phải xé quần-áo, đầu trần, che râu lại và la rằng: Ô-uế! Ô-uế! 46Trọn lúc nào người có vít, thì sẽ bị ô-uế, phải ở một mình ngoài trại-quân.

Luật-lệ về sự lên mốc trên áo-xống

47Khi nào lên mốc trên quần-áo như vít phung, bất luận trên quần-áo bằng lông chiên hay quần-áo bằng vải gai, 48trên canh hay trên chỉ bằng gai, hoặc bằng lông chiên, trên da hay là trên món nào bằng da; 49nếu vít đó màu xanh-xanh hay đỏ-đỏ, trên quần-áo hoặc trên da, trên canh hoặc trên chỉ hay là trên món nào bằng da, thì phải coi như bịnh phung, đem đến tỏ cho thầy tế-lễ. 50Thầy tế-lễ sẽ khám cho, và giam món có vít ấy trong bảy ngày. 51Qua ngày thứ bảy, thầy tế-lễ khám vít lại; nếu vít ăn lan trên quần-áo, trên canh hay chỉ, trên da hay trên món chi bằng da, thì phải coi như bịnh phung ăn ruồng; món đó bị ô-uế. 52Vậy, người phải đốt quần-áo, canh hay chỉ bằng lông chiên hoặc bằng gai, hoặc các món chi làm bằng da, ở trên nó mà đã bị vít, vì là một bịnh phung ăn ruồng: phải thiêu đi.

53Còn nếu thầy tế-lễ khám, chẳng thấy vít đó ăn lan trên quần-áo, trên canh hay trên chỉ, hoặc các món chi làm bằng da, 54thì người hãy biểu họ đem giặt món có vít đó đi, rồi giam nó một lần thứ nhì trong bảy ngày nữa. 55Khi giặt rồi, thầy tế-lễ sẽ khám lại, nếu vít đó không phai màu và cũng chẳng ăn lan ra, thì món đó là ô-uế: ngươi hãy đem thiêu đi, vì là một thứ vít mốc ăn vào bề trái hay là bề mặt. 56Còn nếu sau khi giặt rồi, thầy tế-lễ thấy vít đã tái, thì phải gỡ nó khỏi quần-áo, da, canh hay chỉ đi. 57Nếu vít mốc còn ló lên lại trên quần-áo, trên canh hay chỉ, hoặc trên món chi bằng da, thì phải coi như một vít phung, và thiêu món có vít đó đi. 58Nhưng quần-áo, canh hay chỉ, hoặc món nào bằng da mà ngươi đã giặt, và vít đã lặn rồi, thì hãy đem giặt một lần thứ nhì nữa, đoạn sẽ được tinh-sạch. 59Đó là luật-lệ về vít lên mốc như phung trên quần-áo bằng lông chiên hay bằng vải gai, trên canh hay chỉ, hoặc trên món chi bằng da, chiếu theo luật-lệ đó mà phải định là tinh-sạch hay là ô-uế.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index