Search form

Lê-vi Ký 15

Luật-lệ về sự ô-uế của người nam và người nữ

1Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: 2Hãy truyền cho dân Y-sơ-ra-ên rằng: Phàm người nam nào thân mình bị bịnh bạch-trược, thì vì cớ đó bị ô-uế; 3sự ô-uế người bởi nơi bạch-trược: hoặc thân mình chảy bạch-trược ra hay là ứ lại, thì người bị ô-uế. 4Hễ giường nào người bịnh bạch-trược nằm, đều sẽ bị ô-uế: và các vật nào người ngồi trên cũng sẽ bị ô-uế. 5Ai đụng đến giường người, phải giặt quần-áo mình, tắm trong nước, và bị ô-uế đến chiều tối. 6Ai ngồi trên vật chi mà người bịnh bạch-trược đã ngồi, phải giặt quần-áo mình, tắm trong nước, và bị ô-uế đến chiều tối. 7Ai đụng đến mình người bịnh bạch-trược, phải giặt quần-áo mình, tắm trong nước, và bị ô-uế đến chiều tối. 8Nếu người bịnh bạch-trược nhổ nhằm người nào tinh-sạch, thì người đó phải giặt quần-áo mình, tắm trong nước, và bị ô-uế đến chiều tối. 9Hễ xe nào người bịnh bạch-trược ngồi lên đều sẽ bị ô-uế. 10Hễ ai đụng đến bất-kỳ vật chi dưới mình người bịnh bạch-trược, đều sẽ bị ô-uế đến chiều tối. Còn ai mang các vật đó, phải giặt quần-áo mình, tắm trong nước, và bị ô-uế đến chiều tối. 11Ai bị người bịnh bạch-trược rờ đến mà nếu người bịnh đó không rửa tay mình trong nước, thì ai đó phải giặt quần-áo mình, tắm trong nước, và bị ô-uế đến chiều tối. 12Đồ sành bị người bịnh bạch-trược đụng đến, phải đập bể đi, còn đồ gỗ, thì rửa trong nước.

13Vả, khi người nam bị bịnh bạch-trược đã lành rồi, thì phải tính từ ngày lành đến bảy ngày, kế giặt quần-áo mình và tắm trong nước chảy; đoạn, người sẽ được tinh-sạch.

14Qua ngày thứ tám, người bắt cho mình hai chim cu, hay là hai con bồ-câu con, đến trước mặt Đức Giê-hô-va, tại cửa hội-mạc, và đưa cho thầy tế-lễ. 15Thầy tế-lễ sẽ dâng con nầy làm của-lễ chuộc tội, con kia làm của-lễ thiêu; vậy, thầy tế-lễ vì cớ bịnh bạch-trược, sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va.

16Hễ người nam di-tinh, phải tắm trọn mình trong nước, và bị ô-uế đến chiều tối. 17Phàm quần-áo và da bị dính, phải giặt rửa trong nước, và bị ô-uế đến chiều tối.

18Khi nào người nam và người nữ giao-cấu nhau, thì phải tắm trong nước, và bị ô-uế đến chiều tối.

19Khi nào một người nữ có kinh-nguyệt, phải chịu ô-uế trong bảy ngày; hễ ai đụng đến người, sẽ bị ô-uế đến chiều tối. 20Phàm vật gì người nằm hay ngồi trên trong lúc mình không sạch, sẽ bị ô-uế. 21Ai đụng đến giường người, phải giặt quần-áo mình, tắm trong nước, và bị ô-uế đến chiều tối. 22Ai đụng đến vật gì người đã ngồi trên, phải giặt quần-áo mình, tắm trong nước, và bị ô-uế đến chiều tối. 23Nếu có vật chi nơi giường, hoặc trên đồ người ngồi, hễ ai đụng đến, sẽ bị ô-uế đến chiều tối. 24Ví bằng một người nam giao-cấu cùng người nữ đó, và sự ô-uế kinh-nguyệt dính người nam, thì người nam sẽ bị ô-uế trong bảy ngày; phàm giường nào người nằm đều cũng sẽ bị ô-uế.

25Khi một người nữ ngoài kỳ kinh-nguyệt mình lại có lưu huyết nhiều ngày, hoặc là bị mất quá kỳ, sẽ bị ô-uế trọn trong lúc lưu huyết như trong lúc kinh-nguyệt mình vậy. 26Trong trọn lúc lưu huyết, bất-kỳ giường nào người nằm trên sẽ như cái giường của kỳ kinh-nguyệt, và mọi vật nào người ngồi trên, đều sẽ bị ô-uế như trong kỳ kinh-nguyệt vậy. 27Ai đụng đến các vật đó sẽ bị ô-uế; phải giặt quần-áo mình, tắm trong nước, và bị ô-uế đến chiều tối. 28Khi nào huyết người nữ cầm lại rồi, phải tính từ ngày lành đến bảy ngày, đoạn sẽ được tinh-sạch. 29Qua ngày thứ tám, người bắt hai con chim cu, hoặc hai con bồ-câu con, đem đến thầy tế-lễ tại cửa hội-mạc. 30Thầy tế-lễ phải dâng con nầy làm của-lễ chuộc tội, và con kia làm của-lễ thiêu; vậy, thầy tế-lễ vì cớ sự lưu huyết ô-uế người sẽ làm lễ chuộc tội cho người trước mặt Đức Giê-hô-va.

31Thế thì, các ngươi sẽ phân cách dân Y-sơ-ra-ên ra xa sự ô-uế của họ, kẻo họ làm ô-uế hội-mạc ta vẫn ở giữa họ, mà phải chết trong sự ô-uế mình chăng.

32Đó là luật-lệ về người nào bị bịnh bạch-trược hay là vì cớ di-tinh bị ô-uế, 33về người nữ có kỳ kinh-nguyệt, về mọi người, hoặc nam hay nữ, bị bạch-trược, và về người nam giao-cấu cùng người nữ trong khi kinh-nguyệt.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index