Search form

Lê-vi Ký 17

Phải giết con sinh tại nơi tinh-sạch

1Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2Hãy nói cùng A-rôn, các con trai người và cùng cả dân Y-sơ-ra-ên rằng: Nầy là lời Đức Giê-hô-va phán dặn: 3Nếu một người nam trong nhà Y-sơ-ra-ên giết một con bò, một con chiên con, hoặc một con dê trong trại-quân hay là ngoài trại-quân, 4chẳng đem đến cửa hội-mạc đặng dâng cho Đức Giê-hô-va, trước đền-tạm của Ngài, thì huyết sẽ đổ tội về người; người đã làm đổ huyết ra, nên sẽ bị truất khỏi dân-sự mình. 5Ấy hầu cho dân Y-sơ-ra-ên lấy của-lễ mình giết ngoài đồng, dẫn đến thầy tế-lễ, trước mặt Đức Giê-hô-va, tại cửa hội-mạc, đặng dâng lên làm của-lễ thù-ân cho Đức Giê-hô-va. 6Thầy tế-lễ sẽ rưới huyết con sinh trên bàn-thờ của Đức Giê-hô-va để tại cửa hội-mạc, và xông mỡ có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. 7Dân Y-sơ-ra-ên cũng chẳng nên dâng của-lễ mình cho ma-quỉ nữa, mà thông-dâm cùng nó. Điều nầy sẽ làm một lệ định đời đời cho họ trải qua các thế-đại.

8Vậy, ngươi hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Phàm người nào trong vòng dân Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều-ngụ giữa họ, dâng một của-lễ thiêu hay là một của-lễ chi, 9mà chẳng đem đến tại cửa hội-mạc đặng dâng cho Đức Giê-hô-va, thì người đó sẽ bị truất khỏi dân-sự mình.

Cấm ăn huyết

10Phàm người nào của nhà Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều-ngụ giữa họ, ăn huyết chi cũng mặc, thì ta sẽ nổi giận cùng kẻ ăn đó, truất nó khỏi dân-sự mình; 11vì sanh-mạng của xác-thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn-thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh-hồn mình; vì nhờ sanh-mạng mà huyết mới chuộc tội được. 12Bởi cớ đó ta đã phán cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Trong vòng các ngươi không ai nên ăn huyết; kẻ khách kiều-ngụ giữa các ngươi cũng không nên ăn huyết. 13Còn nếu ai, hoặc dân Y-sơ-ra-ên, hoặc kẻ khách kiều-ngụ giữa họ, đi săn được một con thú hay là con chim ăn thịt được, thì phải đổ huyết nó ra, rồi lấy bụi đất lấp lại; 14vì sanh-mạng của mọi xác-thịt, ấy là huyết nó; trong huyết có sanh-mạng. Bởi cớ ấy, ta đã phán cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Các ngươi không nên ăn huyết của xác-thịt nào; vì sanh-mạng của mọi xác-thịt, ấy là huyết nó; ai ăn sẽ bị truất-diệt.

15Hễ người nào, hoặc sanh-đẻ tại xứ, hoặc kẻ khách, ăn thịt của một con thú chết hay là bị xé, phải giặt quần-áo mình, tắm trong nước, bị ô-uế đến chiều tối, đoạn được tinh-sạch lại. 16Còn nếu người không giặt quần-áo và không tắm, thì sẽ mang tội mình.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index