Search form

Lê-vi Ký 18

Các sự hội-hiệp trái phép và các điều gớm-ghê khác

1Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 2Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. 3Các ngươi chớ làm theo những điều người ta làm hoặc tại xứ Ê-díp-tô, là nơi các ngươi đã kiều-ngụ, hoặc tại xứ Ca-na-an, là xứ ta dẫn các ngươi đi đến: chớ đi theo thói-tục họ. 4Các ngươi hãy tuân mạng-lịnh ta, gìn-giữ luật-pháp ta đặng noi theo: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. 5Vậy, hãy giữ luật-pháp và mạng-lịnh ta, người nào làm theo, thì sẽ nhờ nó mà được sống: Ta là Đức Giê-hô-va.

6Chớ một ai trong vòng các ngươi đến gần cùng người nữ bà-con mình đặng cấu-hiệp: Ta là Đức Giê-hô-va.

7Chớ cấu-hiệp cùng mẹ mình; bằng cấu-hiệp, tất làm nhục cho cha mẹ. 8Chớ cấu-hiệp cùng kế-mẫu, bằng cấu-hiệp, ấy làm nhục cho cha mình. 9Chớ cấu-hiệp cùng chị em mình, hoặc một cha khác mẹ, hoặc một mẹ khác cha, hoặc sanh tại trong nhà, hoặc sanh ở ngoài. 10Chớ cấu-hiệp cùng cháu gái, hoặc cháu gái nội, hoặc cháu gái ngoại; bằng cấu-hiệp, ấy là gây nhục cho mình. 11Chớ cấu-hiệp cùng con gái của kế-mẫu bởi cha mình sanh ra, vì là em gái ngươi. 12Chớ cấu-hiệp cùng chị em của cha ngươi; vì là cốt-nhục của cha ngươi. 13Chớ cấu-hiệp cùng chị em của mẹ ngươi; vì là cốt-nhục của mẹ ngươi. 14Chớ cấu-hiệp cùng bác gái hay thím ngươi; bằng cấu-hiệp, ấy là gây nhục cho anh em của cha ngươi. 15Chớ cấu-hiệp cùng dâu ngươi; vì là vợ của con trai mình. 16Chớ cấu-hiệp cùng chị dâu hay em dâu ngươi; nếu cấu-hiệp, ấy làm nhục cho anh em ngươi vậy.

17Chớ cấu-hiệp cùng một người đàn-bà luôn với con gái của người đàn-bà nữa. Chớ lấy cháu gái nội ngươi, hoặc cháu gái ngoại ngươi đặng cấu-hiệp cùng họ; chúng nó đều là cốt-nhục gần; làm vậy, ấy là một việc ác-dục. 18Chớ lấy vợ luôn với chị em người mà cấu-hiệp cùng nó gần bên vợ chánh mình đương khi người còn sống, e khi sanh ghen-tương.

19Trong lúc người nữ có kinh-nguyệt, chớ đến gần mà cấu-hiệp. 20Chớ nằm cùng vợ người lân-cận mình, mà gây cho mình bị ô-uế với người.

21Chớ bắt con cái mình đặng dâng cho thần Mo-lóc , chớ làm ô danh Đức Chúa Trời ngươi: Ta là Đức Giê-hô-va.

22Chớ nằm cùng một người nam như người ta nằm cùng một người nữ; ấy là một sự quái-gớm. 23Chớ nằm cùng một con thú nào, mà gây cho mình bị ô-uế với nó; một người đàn-bà chớ nằm cùng thú-vật nào; ấy là một sự quái-gớm.

24Các ngươi chớ làm một trong mấy việc đó mà tự gây cho mình ô-uế; bởi dân mà ta sẽ đuổi khỏi trước mặt các ngươi đã thành ô-uế vì cớ làm các việc đó. 25Đất vì chúng nó mà bị ô-uế; ta sẽ phạt tội-ác họ; đất sẽ mửa dân nó ra vậy. 26Còn các ngươi, hoặc dân bổn-xứ, hoặc kẻ khách kiều-ngụ giữa các ngươi, phải giữ luật-pháp và mạng-lịnh ta, đừng làm một trong những điều quái-gớm nầy. 27Vì những điều quái-gớm ấy, những người ở tại xứ trước các ngươi đã làm; và đất vì cớ đó phải thành ô-uế. 28Vậy, chớ làm đất thành ô-uế, e khi đất mửa các ngươi ra, như đã mửa dân cư-trú tại xứ trước các ngươi chăng; 29vì phàm ai làm một trong những điều quái-gớm ấy sẽ bị truất khỏi dân-sự mình. 30Thế thì, các ngươi phải giữ điều ta phán dặn, để đừng làm theo một trong các thói-tục gớm-ghiếc nào đã làm trước các ngươi, và các ngươi chớ vì các thói-tục đó mà gây cho mình ô-uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index