Search form

Lê-vi Ký 4

Của-lễ chuộc tội phạm vì lầm-lỡ

1Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: 2Hãy nói cùng dân Y-sơ-ra-ên rằng: Khi nào ai lầm-lỡ mà phạm một trong các điều-răn của Đức Giê-hô-va, và làm điều chẳng nên làm; 3nếu là thầy tế-lễ chịu xức dầu rồi mà phạm tội, và vì cớ đó gây cho dân-sự phải mắc tội, thì vì tội mình đã phạm, người phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con bò tơ không tì-vít chi, đặng làm của-lễ chuộc tội. 4Người sẽ dẫn bò tơ đó đến cửa hội-mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhận tay mình trên đầu nó, rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va. 5Thầy tế-lễ chịu xức dầu rồi sẽ lấy huyết bò tơ đem vào trong hội-mạc, 6nhúng ngón tay mình trong huyết, rảy bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va, đối ngang bức màn nơi đền thánh. 7Đoạn, thầy tế-lễ sẽ bôi huyết trên các sừng của bàn-thờ xông hương ở trong hội-mạc, trước mặt Đức Giê-hô-va, và đổ hết thảy huyết bò tơ nơi chân bàn-thờ về của-lễ thiêu, để trước cửa hội-mạc. 8Người phải gỡ những mỡ của con bò dùng làm của-lễ chuộc tội, tức là mỡ chài và mỡ bộ lòng, 9hai trái cật, mỡ trên hai trái cật nơi cạnh hông, tấm da mỏng bọc gan, gỡ gần nơi hai trái cật, 10như gỡ các phần nầy của bò tơ dùng làm của-lễ thù-ân; rồi thầy tế-lễ sẽ xông các món đó trên bàn-thờ về của-lễ thiêu. 11Còn da, hết thảy thịt, đầu, giò, bộ lòng và phẩn, 12tức con bò tơ nguyên, người phải đem ra khỏi trại-quân đến một nơi tinh-sạch, là chỗ họ đổ tro, rồi chất trên củi nơi lửa và thiêu nó đi: tức là thiêu nó tại chỗ đổ tro vậy.

13Nếu cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên vì lầm-lỡ phạm một trong các điều-răn của Đức Giê-hô-va, và làm điều không nên làm, mà vốn không tự biết, và vì cớ đó phải mắc tội; 14nếu tội phạm ấy vừa mới lộ ra, thì hội-chúng phải dâng một con bò tơ đặng làm của-lễ chuộc tội, dẫn nó đến trước hội-mạc. 15Các hội-trưởng phải nhận tay mình trên đầu bò tơ, rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va; 16thầy tế-lễ chịu xức dầu rồi sẽ đem huyết con bò tơ vào hội-mạc, 17nhúng ngón tay mình trong huyết, rảy bảy lần trước mặt Đức Giê-hô-va, đối ngang bức màn. 18Đoạn, người sẽ bôi huyết trên các sừng của bàn-thờ trong hội-mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi đổ huyết hết dưới chân bàn-thờ về của-lễ thiêu, để trước cửa hội-mạc. 19Người cũng gỡ hết thảy mỡ đem xông trên bàn-thờ. 20Cách dâng con bò tơ nầy cũng như cách dâng con bò dùng làm lễ chuộc tội: ấy vậy, thầy tế-lễ sẽ chuộc tội cho hội-chúng và tội hội-chúng sẽ được tha. 21Đoạn, người phải đem con bò tơ đó ra ngoài trại-quân, thiêu đi như đã thiêu con bò tơ trước: ấy là của-lễ chuộc tội cho hội-chúng.

22Ví bằng một quan-trưởng nào, vì lầm-lỡ phạm một trong các điều-răn của Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời mình, mà làm điều không nên làm, và vì cớ đó mắc tội; 23khi nào người ta tỏ ra cho quan-trưởng đó biết tội mình đã phạm, thì người phải dẫn đến làm của-lễ mình, một con dê đực không tì-vít chi, 24nhận tay mình trên đầu dê đực đó, rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi giết các con sinh dùng làm của-lễ thiêu; ấy là của-lễ chuộc tội. 25Thầy tế-lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết của con sinh tế chuộc tội, bôi trên các sừng bàn-thờ về của-lễ thiêu, và đổ huyết dưới chân bàn-thờ; 26đoạn xông hết mỡ trên bàn-thờ như cách xông mỡ về của-lễ thù-ân. Ấy vậy, thầy tế-lễ sẽ chuộc tội cho người, và tội người sẽ được tha.

27Nếu một người nào trong dân-chúng, vì lầm-lỡ phạm một trong các điều-răn của Đức Giê-hô-va mà làm điều không nên làm, và vì cớ đó phải mắc tội; 28khi nào người ta tỏ cho người đó biết tội mình đã phạm, thì người phải vì cớ tội mình dẫn đến một con dê cái không tì-vít chi, dùng làm của-lễ, 29nhận tay mình trên đầu con sinh tế chuộc tội, rồi giết nó trong nơi giết con sinh dùng làm của-lễ thiêu. 30Thầy tế-lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết, bôi trên các sừng bàn-thờ về của-lễ thiêu, và đổ hết huyết dưới chân bàn-thờ; 31rồi, gỡ hết mỡ như cách gỡ mỡ về của-lễ thù-ân, đem xông trên bàn-thờ, làm của-lễ có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy vậy, thầy tế-lễ sẽ chuộc tội cho người đó, thì tội người sẽ được tha.

32Nếu của-lễ chuộc tội người bằng chiên con, thì phải dâng một con cái chẳng tì-vít chi, 33nhận tay mình trên đầu con sinh tế chuộc tội, rồi giết nó tại nơi giết con sinh dùng làm của-lễ thiêu. 34Đoạn, thầy tế-lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết, bôi trên các sừng bàn-thờ về của-lễ thiêu, và đổ hết huyết dưới chân bàn-thờ; 35gỡ hết mỡ như cách gỡ mỡ của chiên con dùng làm của-lễ thù-ân, đem xông trên bàn-thờ như các của-lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy vậy, thầy tế-lễ sẽ chuộc tội cho người đó, thì tội người sẽ được tha.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index