Search form

Dân-số Ký 10

Hai ống loa bằng bạc

1Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 2Hãy làm hai ống loa bằng bạc, đánh dát, dùng cho ngươi để nhóm-hiệp hội-chúng và truyền cho các trại-quân ra đi. 3Khi nào người ta thổi loa, toàn hội-chúng sẽ nhóm lại gần bên ngươi, tại cửa hội-mạc. 4Nếu người ta thổi chỉ một ống loa, thì các quan-trưởng, tức là các quan-tướng đội-quân Y-sơ-ra-ên phải nhóm lại gần bên ngươi; 5khi các ngươi thổi tiếng vang, thì những trại-quân ở về hướng đông phải ra đi. 6Khi các ngươi thổi tiếng vang lần thứ nhì, thì những trại-quân ở về hướng nam phải ra đi; người ta sẽ thổi tiếng vang khi nào các trại-quân phải ra đi vậy. 7Khi nhóm hội-chúng, các ngươi phải thổi, nhưng đừng thổi tiếng vang. 8Các con trai A-rôn, là những thầy tế-lễ, sẽ thổi những ống loa. Từ đời nầy sang đời kia, ấy sẽ là một lệ-định đời đời cho các ngươi.

9Khi nào trong xứ các ngươi phải ra chiến-trận cùng kẻ thù-nghịch xông đánh mình, thì phải thổi loa tiếng vang; Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ nhớ lại các ngươi, và các ngươi sẽ được giải-thoát khỏi kẻ thù-nghịch. 10Trong những ngày vui-mừng, trong các lễ trọng-thể và đầu tháng của các ngươi, thì phải thổi loa khi dâng những của-lễ thiêu và của-lễ thù-ân mình; loa sẽ dùng làm kỷ-niệm trước mặt Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.

Thì kiều-ngụ nơi đồng vắng

(Từ 10:11 đến đoạn 21)

Dân Y-sơ-ra-ên đi đến đồng vắng

11Xảy trong ngày hai mươi tháng hai, năm thứ hai, thì trụ mây cất lên khỏi đền-tạm chứng-cớ. 12Dân Y-sơ-ra-ên, theo chương-trình đã định, ra từ đồng vắng Si-na-i, và trụ mây dừng lại tại đồng vắng Pha-ran. 13Vậy, dân Y-sơ-ra-ên vâng mạng của Đức Giê-hô-va cậy Môi-se truyền cho, mà ra đi lần thứ nhứt.

14Ngọn cờ của trại-quân Giu-đa, tùy theo các đội-ngũ mình, đi trước. Na-ha-sôn, con trai A-mi-na-đáp, thống-lãnh quân-đội Giu-đa. 15Na-tha-na-ên, con trai Xu-a, thống-lãnh quân-đội của chi-phái Y-sa-ca. 16Ê-li-áp, con trai Hê-lôn, thống-lãnh quân-đội của chi-phái Sa-bu-lôn.

17Bấy giờ, đền-tạm đã tháo dỡ, rồi con-cháu Ghẹt-sôn và con-cháu Mê-ra-ri khiêng đền-tạm, bèn ra đi.

18Kế đó, ngọn cờ của trại-quân Ru-bên ra đi, tùy theo các đội-ngũ mình. Ê-lít-su, con trai Sê-đêu, thống-lãnh quân-đội Ru-bên. 19Sê-lu-mi-ên, con trai Xu-ri-ha-đai, thống-lãnh quân-đội của chi-phái Si-mê-ôn. 20Ê-li-sáp, con trai Đê-u-ên, thống-lãnh quân-đội của chi-phái Gát.

21Bấy giờ, các người Kê-hát khiêng những vật thánh ra đi; người ta dựng đền-tạm lên đương lúc đợi họ đến.

22Đoạn, ngọn cờ của trại-quân con-cháu Ép-ra-im ra đi, tùy theo đội-ngũ mình. Ê-li-sa-ma, con trai A-mi-hút, thống-lãnh quân-đội Ép-ra-im. 23Ga-ma-li-ên, con trai Phê-đát-su, thống-lãnh quân-đội của chi-phái Ma-na-se. 24A-bi-đan, con trai Ghi-đeo-ni, thống-lãnh quân-đội của chi-phái Bên-gia-min. 25Rốt lại, ngọn cờ của trại-quân Đan ra đi, tùy theo các đội-ngũ mình; nó làm hậu-binh của các trại-quân khác. A-hi-ê-xe, con trai A-mi-sa-đai, thống-lãnh quân-đội Đan. 26Pha-ghi-ên, con trai Óc-ran, thống-lãnh quân-đội của chi-phái A-se. 27A-hi-ra, con trai Ê-nan, thống-lãnh quân-đội của chi-phái Nép-ta-li.

28Đó là thứ-tự về sự cất binh đi của dân Y-sơ-ra-ên, tùy theo các đội-ngũ mình; ấy, họ ra đi là như vậy.

29Vả, Môi-se nói cùng Hô-báp, con trai Rê-u-ên, người Ma-đi-an, tức là anh vợ mình, mà rằng: Chúng tôi đi đến xứ mà Đức Giê-hô-va có phán rằng: Ta sẽ ban xứ đó cho các ngươi. Xin anh hãy đi cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ đãi anh tử-tế; vì Đức Giê-hô-va có hứa ban ơn cho dân Y-sơ-ra-ên. 30Hô-báp đáp rằng: Tôi không đi đâu, nhưng tôi sẽ đi về xứ-sở tôi, là nơi bà-con tôi. 31Môi-se lại nói rằng: Tôi xin anh chớ bỏ chúng tôi, vì anh biết nơi nào trong đồng vắng chúng tôi có thể hạ trại được; anh sẽ dường như con mắt cho chúng tôi vậy . 32Nếu anh đi cùng chúng tôi, thì chúng tôi sẽ làm cho anh hưởng ơn-lành mà Đức Giê-hô-va sẽ làm cho chúng tôi.

33Vậy, dân Y-sơ-ra-ên ra đi từ núi Đức Giê-hô-va, đi trong ba ngày đường; hòm giao-ước của Đức Giê-hô-va đi trước trong lúc ba ngày đường nầy, đặng tìm cho dân một nơi an-nghỉ. 34Trong lúc ban ngày, khi dân Y-sơ-ra-ên dời trại-quân đi, thì trụ mây của Đức Giê-hô-va ở trên họ.

35Khi hòm giao-ước đi, thì Môi-se nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỗi dậy, để kẻ thù-nghịch Ngài bị tản-lạc, và kẻ nào ghét Ngài chạy trốn trước mặt Ngài! 36Khi người ta để hòm giao-ước xuống, thì Môi-se nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, xin trở lại cùng muôn vàn của Y-sơ-ra-ên!

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index