Search form

Dân-số Ký 15:15

15Trong hội-chúng chỉ đồng có một luật-lệ cho các ngươi và cho khách ngoại-bang kiều-ngụ giữa các ngươi. Ấy sẽ là một lệ định đời đời cho dòng-dõi các ngươi trước mặt Đức Giê-hô-va; khách ngoại-bang cũng đồng như các ngươi vậy.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index