Search form

Dân-số Ký 8

Sự sắp-đặt đèn thắp của đền-tạm

1Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: 2Hãy nói cùng A-rôn: Khi nào ngươi đặt các đèn, thì bảy ngọn đèn phải chiếu trên phía trước chân-đèn. 3A-rôn bèn làm như vậy; đặt bảy ngọn đèn trên phía trước chân-đèn, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 4Vả, chân-đèn đã làm theo cách nầy: làm bằng vàng đánh dát, cho đến cái chân và những cái hoa đều đánh dát. Ấy vậy, người ta làm chân-đèn theo như kiểu mà Đức Giê-hô-va đã chỉ cho Môi-se xem.

Lễ biệt người Lê-vi riêng ra thánh

5Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 6Hãy chọn lấy người Lê-vi ở trong vòng dân Y-sơ-ra-ên và dọn cho họ được sạch. 7Nầy là điều ngươi phải làm cho họ được sạch: Ngươi phải rảy nước rửa tội trên mình họ; họ phải cạo hết thảy cùng mình, giặt quần áo, và dọn cho mình được sạch. 8Đoạn, họ phải bắt một con bò đực với của-lễ chay bằng bột lọc nhồi dầu cặp theo; còn ngươi bắt một con bò đực tơ thứ nhì dùng về của-lễ chuộc tội; 9rồi biểu người Lê-vi đến gần trước hội-mạc và nhóm cả hội-chúng Y-sơ-ra-ên. 10Vậy, ngươi phải biểu người Lê-vi đến gần trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi dân Y-sơ-ra-ên sẽ đặt tay trên mình người Lê-vi. 11A-rôn sẽ dâng người Lê-vi làm của-lễ do phần dân Y-sơ-ra-ên mà đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, và họ sẽ được phần làm công-việc của Đức Giê-hô-va. 12Đoạn, người Lê-vi sẽ đặt tay trên đầu hai con bò đực, và ngươi phải dâng con nầy làm của-lễ chuộc tội và con kia làm của-lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va, để làm lễ chuộc tội cho người Lê-vi. 13Kế đó, ngươi phải biểu người Lê-vi đứng trước mặt A-rôn và các con trai người, rồi dâng họ như một của-lễ đưa qua đưa lại cho Đức Giê-hô-va. 14Như vậy ngươi sẽ biệt riêng ra người Lê-vi với dân Y-sơ-ra-ên, và người Lê-vi sẽ thuộc về ta.

15Sau việc ấy, người Lê-vi sẽ đến đặng làm công-việc của hội-mạc. Ấy, ngươi sẽ làm cho họ được sạch và dâng như của-lễ đưa qua đưa lại vậy. 16Bởi vì, giữa dân Y-sơ-ra-ên người Lê-vi ban trọn cho ta; ta đã chọn lấy họ về ta thế cho hết thảy con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên, 17Vì chưng hết thảy con đầu lòng trong dân Y-sơ-ra-ên đều thuộc về ta, bất-luận người hay vật; ta đã biệt chúng nó riêng ra cho ta trong ngày ta hành-hại mọi con đầu lòng tại xứ Ê-díp-tô, 18và ta đã chọn lấy người Lê-vi thế cho mọi con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên. 19Bởi trong dân Y-sơ-ra-ên ta đã chọn người Lê-vi ban trọn cho A-rôn và các con trai người, đặng làm công-việc của dân Y-sơ-ra-ên ở trong hội-mạc, cùng làm lễ chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên, hầu cho khi họ đến gần nơi thánh, chẳng có tai-hại chi trong dân Y-sơ-ra-ên.

20Vậy, Môi-se, A-rôn, và cả hội dân Y-sơ-ra-ên đối cùng người Lê-vi làm hết mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se về họ; dân Y-sơ-ra-ên đối cùng người Lê-vi đều làm như vậy. 21Người Lê-vi bèn làm cho mình được sạch khỏi tội, và giặt áo-xống mình; rồi A-rôn dâng họ như của-lễ đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va, và làm lễ chuộc tội cho, để dọn họ được sạch. 22Sau rồi, người Lê-vi đến đặng làm công-việc mình trong hội-mạc trước mặt A-rôn và trước mặt các con trai người. Đối cùng người Lê-vi, người ta làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se về họ.

23Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: 24nầy là lệ-định về người Lê-vi: Từ hai mươi lăm tuổi sắp lên, người Lê-vi phải đến nhập ban trong công-việc của hội-mạc. 25Nhưng đến năm mươi tuổi, người sẽ ra ban, chẳng làm công-việc nữa; 26người phải cứ giúp-đỡ anh em mình trong hội-mạc, coi-sóc việc chi đã giao cho, nhưng không nên làm công-việc nữa. Ngươi phải đối cùng người Lê-vi mà làm như vậy về chức-phận của họ.

Kinh Thánh Bản Truyền Thống

© United Bible Societies 1998, All Rights Reserved.

More Info | Version Index