Search form

1 Thessalonians 1:10

10Narri yukumbaka nangangi, nanganginkanyi jandayngkanyi Jesus Christkanyi, jalija nyulu wijba kingkarrinya lalijinanyi wayka jambarri. Janyba nangki Jesus Christ, ngala mili wankambayi Godwanyi. Narri yukumbaka nangangi, jalija narrinya marrimba mardarda. Nanamanji barri baku, jalija nyulu karrinjarrijba yalunya bukambiju walu nangandu Godwanyi, jalija nyulu daba yalunya, baki janyulu marrimba narrinya mardarda Jesus Christwanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index