Search form

1 Thessalonians 1:3

3Nani barri nurru wajbangka Buwakanya God nurrunginkanyi kunybanyi jangkurranyi narringi, mankuwangangi nurru yaji narringi. Nurru mankuwa yaji narringi, narrili durrijba nangangi yuwa, narrili jungku yurlurrmba nangangi, narrili yabimba nanda yaji, jalili nyulu nulijba narringi yabimbikanyi yaji. Narrili waki kudanyu nangangi Jesus Christkanyi, marukangangi narri muwa nangangi kudanyu barri. Baki narrili jingkijba marda, baku barri janarri jungku kingkarri nangandu, kuyungangi narri nangangi jangkurr Jesus Christkanyi. Nani barri nurrili mankuwa yaji narringi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index