Search form

1 Thessalonians 1:9

9Bukambiju jali yalu manku nanda jangkurr narringi, yali jingkijba marda, narri kandimbayi nurrunya jali nurru yidamba narrinya, narri mankuyi nurrungi jangkurr nangangi Jesus Christkanyi. Baki nanankardi barri narringki yangkalamba narringinbunanyi balkinanyi yuwananyi. Narringki yangkalamba narringinbunanyi kudmukunanyi, jalili yalu miku duja Kud. Narringki yangkalamba nangandurri Godyurri, jala nyulu duja jungku, jala nyulu wirimalaru, jala jungku wanka yurrngumba barri. Narringki yangkalamba nangandurri, baki nanijba barri narri jungkuka kunyba nangangi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index