Search form

1 Thessalonians 2:12

12Nurrili milidimba narrinya. Nurrili yabimba narrinya ngiruka, narri jungunkanyi yurlurrmba nangangi Jesus Christkanyi. Godanyunurrili karu narrinya, narri jungunkanyi kunybana yuwana nangangi Kudkanyi, baki janyulu mirnarrijba muwa narringi Kud. Nyuli yarrijba narrinya nanganginmuku jandanyimuku Godwanyi, baki nanankardi janarri jungku kingkarri nangandu baku barri. Nyulu nanda lalanbawarr narringi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index