Search form

1 Thessalonians 2:13

13Nurru wajbangka God nurrunginkanyi kunybanyi jangkurranyi narringi marda, kuyungangi narri nangangi jangkurr. Jali nurru karu narrinya nanganginkanyi kunybanyi jangkurranyi, baki narri kuyuyi marda nanda jangkurr. Narri jingkijbayi, nanda jangkurr jali nurru karu narrinya, miku nanda ngawamba nurrungi jangkurr, ngala nanda dujanya nangangi jangkurr Kudkanyi. Baki nanankardi barri nyulu jungkuka God narringinyina kurduluna. Nyulu jungkuka yalundu bukambijunyina jala yalu kuyu nangangi jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index