Search form

1 Thessalonians 2:14

14Narri, bababanyamba ngambalaka. Narri barrinani nanamuku christianmuku jala yalu Jewmuku, jala yalu jungku nananyina yajina karrurrinybana, niji Judea. Narri barrinani nanamuku Jewmuku, jali yalu kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, jali yalu durrijba Jesus Christ. Yingkamukunyi yali manku kiji yalungi, yalunginyi mungkijimukunyi. Baki nani marda yingkamukunyi yali manku kiji narringi marda, narringinyi mungkijimukunyi. Nani barri narri jungkuka barrinani yalu.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index