Search form

1 Thessalonians 2:16

16Nurri karu yalunya, jali yalu miku nurrungi mungkijimuku, jali yalu ngurranyimuku nurrungi. Nurri karu yalunya nangangi Jesus Christkanyi, janyulu marrimba yalunya mardarda, jaliyi yalu kuyu nangangi jangkurr. Ngala jali nurru karu yalunya ngurranyimuku nani, baki nanginmukunyi balkimukunyi, yaliyanyi kurrkunba nurrunya. Yaliyanyi kurrkunba nurrunya karunkanyi yalunya nanankanyi jangkurranyi. Nani barri yalu mankuka kiji yalungi. Nanankardi barri yalu jungkuka balki nangangi Kudkanyi. Waluwa yali jungku bijal balki nangangi, ngala nanijba barri yalu jungkuka kudanyu balki nangangi, baki nyulu ngarrangarra muwa yalungi Kud. Godanyunyulu ngarrangarra muwa yalungi. Janyulu daba yalunya, jungkukangangi yalu balkimirra nangangi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index